Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Danh sách phiếu chuyển hàng

Sau khi bạn tạo phiếu chuyển hàng thành công, phiếu chuyển hàng sẽ được hiển thị trong danh sách.

Để xem danh sách phiếu chuyển hàng, bạn thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Sản phẩm > Chuyển hàng

  • Bước 2: Trên giao diện phần sẽ hiển thị danh sách các phiếu chuyển hàng đã tạo

Trong danh sách phiếu chuyển hàng, bạn có thể xem được những thông tin như sau: Mã phiếu, chi nhánh chuyển, trạng thái (đã nhận, đã hủy, chờ chuyển,…..) Chi nhánh nhận, ngày chuyển, ngày nhận

  • Bước 3: Bạn có thể chọn xem tất cả danh sách phiếu chuyển hàng hoặc xem các phiếu đang giao

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng + Bộ lọc để lọc theo trạng thái và điều kiện muốn xem danh sách phiếu chuyển hàng

  • Bước 4: Sau khi chọn lọc theo trạng thái và điều kiện lọc bạn chọn Lưu để lưu lại bộ lọc