Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Hướng dẫn quản lý công nợ với nhà cung cấp

Mục công nợ nhà cung cấp giúp bạn quản lý, thống kê và theo dõi các khoản nợ với nhà cung cấp.

Để vào xem công nợ nhà cung cấp bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Ở danh sách Nhà cung cấp > Chọn nhà cung cấp cần xem công nợ

  • Bước 2: Ở giao diện chi tiết nhà cung cấp chọn mục Công nợ

Bạn chọn khoảng thời gian cần xem rồi nhấn Lọc, phần mềm sẽ hiển thị bảng thông tin chi tiết: Mã phiếu, người tạo, ngày, ghi chú, giá trị và ghi nhận thay đổi công nợ.

Công nợ bắt đầu được ghi nhận tương ứng với nhà cung cấp khi bạn tạo hóa đơn cho đơn nhập hàng.

Và được ghi nhận giảm trừ công nợ khi bạn thanh toán hóa đơn nhập hàng hoặc tạo phiếu chi cho nhà cung cấp.