Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Báo cáo lãi lỗ

Báo cáo lãi lỗ giúp bạn biết được doanh thu và lợi nhuận trong kỳ, đồng thời theo dõi phần trăm thay đổi của doanh thu, lợi nhuận, các chi phí của kỳ hiện tại so với kỳ trước.

Để xem báo cáo lãi lỗ bạn thao tác như sau:

 • Bước 1: Vào mục Báo cáo > Báo cáo tài chính > Báo cáo lãi lỗ 

 • Bước 2: Chọn Chi nhánh muốn xem báo cáo lãi lỗ

 • Bước 3: Chọn Thời gian kỳ hiện tại muốn xem báo cáo

 • Bước 4: Bạn nhấn Xem báo cáo 

Trong đó :

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

(Đơn giá * số lượng) + phí vận chuyển

(Không tính thuế, Đơn giá khi chưa chiết khấu sản phẩm và chiết khấu tổng đơn hàng, giảm doanh thu bán hàng và CCDV khi huỷ đơn hàng)

2. Giảm trừ doanh thu Chiết khấu thương mại + Giá trị hàng bán bị trả lại
- Chiết khấu thương mại Tổng chiết khấu trong tất cả các đơn hàng (Tính cả chiết khấu của sản phẩm và chiết khấu tổng đơn hàng)
- Giá trị hàng bán bị trả lại Tổng tiền ở phiếu trả hàng
3. Doanh thu thuần

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Giảm trừ doanh thu

4. Giá vốn hàng bán Giá vốn * số lượng sản phẩm đã bán ra trong kỳ
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán
6. Chi phí Thanh toán bằng điểm + phí giao hàng trả đối tác
- Thanh toán bằng điểm Khách hàng thanh toán đơn hàng bằng điểm (Số tiền quy đổi từ điểm ra tiền)
- Phí giao hàng trả đối tác Khoản tiền cửa hàng chi cho việc vận chuyển, là tổng phí vận chuyển của các phiếu giao hàng đã giao cho đối tác
7. Thu nhập khác Từ phiếu thu chủ động (có hạch toán kết quả kinh doanh) và thu nhập khác từ trả hàng
8. Chi phí khác Từ các phiếu chi chủ động (có hạch toán kết quả kinh doanh
9. Lợi nhuận khác Thu nhập khác – Chi phí khác
10. Lợi nhuận ròng Lợi nhuận gộp về bán hàng – Chi phí
11. Lợi nhuận thuần Lợi nhuận khác + Lợi nhuận ròng
12. Tỷ trọng chiết khấu thương mại trên doanh thu (CKTM/DTBHvaCCDV)*100
13. Tỷ trọng hàng trả lại trên doanh thu (Giá trị hàng bán bị trả lại/DTBHvaCCDV)*100
14. Tỷ suất lợi nhuận gộp Lợi nhuận gộp/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ)*100
15. Tỷ suất lợi nhuận ròng
  (Lợi nhuận ròng/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ)*100
  • Bước 5: Bạn có thể xuất file Excel báo cáo để lưu trữ dữ liệu


  Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

  Hữu ích Không hữu ích
  Số lượt đánh giá hữu ích:

  Một số câu hỏi thường gặp