Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Thêm mới loại phiếu thu

Mỗi phiếu thu đều được xếp theo loại phiếu để theo dõi. Sapo cung cấp cho bạn một số nguồn thu theo chuẩn kế toán. Bạn cũng có thể tạo mới nguồn thu theo mục đích của cửa hàng. Loại phiếu thu sẽ ảnh hưởng đến thống kê sổ quỹ.

Để thêm mới loại phiếu thu, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Ở mục Sổ quỹ tiền mặt > Loại phiếu thu > Thêm mới

  •  Bước 2: Tại hộp thoại thêm loại phiếu thu, bạn nhập các thông tin:

- Nhập tên loại phiếu thu tại ô Tên (đây là mục bắt buộc).

- Bạn có thể nhập mã loại phiếu thu tại ô  và thêm ghi chú cho loại phiếu thu tại ô Ghi chú (hai mục này không bắt buộc phải nhập).

Sau đó chọn Thêm để thêm mới loại phiếu thu, nhấn Thoát để bỏ việc thêm loại phiếu thu.

Sau khi chọn Thêm, màn hình sẽ hiện thông báo Thêm mới loại phiếu thu thành công. Bạn có thể xem loại phiếu thu đã thêm trong danh sách loại phiếu thu.