Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Các mẫu email thông báo

Bạn có thể khôi phục mẫu về mặc định bất cứ lúc nào bằng cách nhấp chuột vào nút Quay lại mặc định ở trang Thông báo trong phần quản trị shop của bạn.

Trong bài này:

 • Thông báo đơn hàng bị bỏ dở
 • Liên hệ với khách hàng
 • Kích hoạt tài khoản khách hàng
 • Chào mừng tài khoản khách hàng
 • Khôi phục mật khẩu khách hàng
 • Yêu cầu giao hàng
 • Thông báo thẻ quà tặng
 • Thông báo đơn hàng mới
 • Thông báo đơn hàng mới (di động)
 • Đơn hàng bị hủy
 • Xác nhận đơn hàng
 • Mẫu hóa đơn POS và di động
 • Thông báo hoàn trả
 • Xác nhận giao vận
 • Cập nhật thông tin giao vận

Thông báo đơn hàng bị bỏ dở

Gửi đến khách hàng tiềm năng đã bỏ dỡ đơn hàng của họ.

Chủ đề email:

Hãy hoàn thành đơn hàng của bạn

Thân email:

{{ 'logo.png' | asset_url | img_tag }}
<p>Xin chào{% if billing_address.name %} {{ billing_address.name }}{% endif %},</p>
<p></p>
<p>Giỏ hàng của bạn tại {{ shop_name }} đã được bảo lưu và đang chờ đợi bạn quay trở lại!</p>
<p></p>
<p>Trong giỏ hàng của bạn có:</p>
<p></p>
<p>{% for line in line_items %}{{ line.quantity }}x {{ line.title }}{% endfor %}</p>
<p></p>
<p>Nhưng vẫn chưa quá muộn! Để hoàn tất thanh toán, hãy nhấp chuột vào liên kết này:</p>
<p></p>
<p>{{ url }}</p>
<p></p>
<p>Cảm ơn bạn đã mua hàng!</p>
<p></p>
<p>{{ shop_name }}</p>

Liên hệ với khách hàng

Sử dụng như mẫu mặc định cho các email 'Email người mua'.

Chủ đề email:

Đơn hàng {{ name }} tại {{ shop_name }} 

Thân email:

{% if billing_address.name %}Xin chào {{ billing_address.name }},{% endif %} {{ shop_name }}

Kích hoạt tài khoản khách hàng

Gửi đến khách hàng với thông tin về cách để kích hoạt tài khoản của họ.

Chủ đề email:

Kích hoạt tài khoản khách hàng 

Thân email:

{{ 'logo.png' | asset_url | img_tag }} {% if customer.name %} <p>Xin chào {{ customer.name }},</p>
<p></p>
{% endif %}
<p>Một tài khoản đã được tạo cho bạn tại {{ shop.name }}.</p>
<p></p>
<p>Vui lòng truy cập vào url này để kích hoạt tài khoản của bạn và thiết lập mật khẩu. </p>
<p></p>
<p>{{ customer.account_activation_url }}</p>
<p></p> 
<p>Nếu tài khoản được tạo do nhầm lẫn, bạn có thể truy cập vào liên kết ở trên và chọn "Từ chối" để từ chối lời mời này.</p>

Chào mừng tài khoản khách hàng

Gửi đến khách hàng khi họ kích hoạt tài khoản của họ.

Chủ đề email:

Xác nhận tài khoản khách hàng 

Thân email:

{{ 'logo.png' | asset_url | img_tag }}
{% if customer.name %}
<p>Xin chào {{ customer.name }},</p>
<p></p>
{% endif %}
<p>Email này là để xác nhận rằng tài khoản của bạn trên shop {{ shop.name }} đã được kích hoạt.</p>
<p></p>
<p>Trong lần mua sắm sau tại {{ shop.name }}, bạn có thể tiết kiệm thời gian khi thoanh toán bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. Việc này sẽ giúp tự động điền vào thông tin địa chỉ của bạn khi thanh toán. </p>
<p></p>
<p>Trân trọng,</p>
<p>{{ shop.name }}</p>

Khôi phục mật khẩu khách hàng

Gửi đến khách hàng khi họ muốn thiết lập lại mật khẩu của họ.

Chủ đề email:

Thiết lập lại mật khẩu tài khoản khách hàng 

Thân email:

{{ 'logo.png' | asset_url | img_tag }}
{% if customer.name %}
<p>Xin chào {{ customer.name }},</p>
<p></p>
{% endif %}
<p>Bạn đã yêu cầu thiết lập lại mật khẩu cho tài khoản của bạn tại {{ shop.name }}</p>
<p></p>
<p>Vui lòng truy cập vào url này để thiết lập lại mật khẩu của bạn. </p>
<p></p>
<p>{{ customer.reset_password_url }}</p>
<p></p> 
<p>Nếu bạn nhận được email này do nhầm lẫn, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua email này.</p>

Yêu cầu giao hàng

Gửi đến nhà cung cấp giao hàng tùy chỉnh khi chủ shop cần giao các mặt hàng trong đơn hàng.

Chủ đề email:

Yêu cầu giao hàng cho shop {{ shop_name }} 

Thân email:

{{ 'logo.png' | asset_url | img_tag }}
<p>{{ service_name }},</p>
<br>
<p>Vui lòng thực hiện đơn hàng {{ name }}.</p>
<p>Tổng số mặt hàng: {{ fulfillment.item_count }}</p>
<p>Các mặt hàng duy nhất: {{ fulfillment.fulfillment_line_items.size }}</p>
<br>
<p><strong>Các mặt hàng cần giao:</strong></p>
{% for line in fulfillment.fulfillment_line_items %}
<p>Tên phiên bản: {{ line.line_item.title }}</p>
<p>SKU: {{ line.line_item.sku }}</p>
<p>Số lượng: {{ line.quantity }}</p>
<p>Khối lượng: {{ line.line_item.grams }}</p>
<p>Nhà cung cấp: {{ line.line_item.vendor }}</p>
{% endfor %}
{% if shipping_address %}
<br>
<p><strong>Địa chỉ giao hàng:</strong></p>
<p>{{ shipping_address.name }}{% if shipping_address.company %} {{ shipping_address.company }}{% endif %}</p>
<p>{{ shipping_address.address1 }}</p>
<p>{{ shipping_address.address2 }}</p>
<p>{{ shipping_address.city }}, {{ shipping_address.province }}</p>
<p>{{ shipping_address.zip }}</p>
<p>{{ shipping_address.country }}</p>
{% if shipping_address.phone %}<p>Số điện thoại: {{ shipping_address.phone }}</p>{% endif %}
{% endif %}
<br>
<p><strong>Phương thức vận chuyển:</strong></p>
<p>{% if shipping_method %}{{ shipping_method.title }}{% else %}None{% endif %}</p>
<br>
<p><strong>Mã vận đơn:</strong></p>
<p>{% if fulfillment.tracking_number %}{{ fulfillment.tracking_number }}{% else %}None{% endif %}</p>
<br>
<p><strong>Email của khách hàng:</strong></p>
<p>{{ email }}</p>
<br>
<p>Trân trọng,</p>
<p>{{ shop_name }}</p> 

Thông báo thẻ quà tặng

Gửi đến khách hàng khi một thẻ quà tặng được tạo ra.

Chủ đề email:

Thẻ quà tặng của bạn tại {{ shop.name }} đã sẵn sàng! 

Thân email:

<div style="font-family:Sans-Serif;font-size:12px;width:100%;margin:5px;">
 <p>Xin chào{% if gift_card.customer %} {{ gift_card.customer.first_name }}{% endif %},</p>
 <p>Đây là thẻ quà tặng của bạn tại <ahref="{{ shop.url }}">{{ shop.name }}</a> trị giá {{ gift_card.initial_value | money_without_trailing_zeros }}.</p>
 {% if gift_card.initial_value != gift_card.balance %}
 <p>Bạn có {{ gift_card.balance | money_without_trailing_zeros }} còn lại trong thẻ quà tặng này.</p>
 {% endif %}
 <p><ahref="{{ gift_card.url }}">Để xem hoặc in thẻ quà tặng của bạn, hãy nhấn vào đây</a></p>
 <p>Bạn mua thẻ quà tặng này cho một người khác? Vui lòng chuyển tiếp email này đến cho họ.</p>
 <p>Cảm ơn bạn đã mua sắm tại <ahref="{{ shop.url }}">{{ shop.name }}</a>!</p>
</div>

Thông báo đơn hàng mới

Gửi đến tất cả những người đăng ký nhận Thông báo xác nhận đơn hàng.

Chủ đề email:

[{{shop_name}}]Đơn hàng{{name}}gửi đến{{billing_address.name}}{%ifhas_high_risks?%} (Nguy cơ lừa đảo){% endif %}

Thân email:

<p>Xin chào {{ shop_name }},</p>
<p></p>
<p>{% if customer.name %}{{ customer.name }}{% else %}Có người{% endif %} đã đặt một đơn hàng mới từ bạn ngày hôm nay, {{ date | date: "%b %d %I:%M%p" }}:</p>
<p></p>
<ul> {% for line in line_items %} <li><imgsrc="{{ line | img_url: 'small' }}"/> {{ line.quantity }}x {{ line.title }} với giá {{ line.price | money }} một sản phẩm </li> {% endfor %} </ul>
<ahref="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Xem đơn hàng {{order_name}} </a>
{% if fulfillment_aborted %}
<p>Đơn hàng trên không được tự động hoàn thành vì nó được đánh dấu là đáng nghi.</p>{% endif %}
<p></p><br>
{% if has_high_risks? %}<p><b>Kiểm tra bảo mật:</b></p>
<p>Đơn hàng này có nguy cơ là lừa đảo. Hãy xem lại đơn hàng trong phần quản trị shop của bạn và liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin của họ.</p>
<p></p>{% endif %}
<p><b>Phương thức xử lý thanh toán:</b></p>
{% if gateway %}<p>{{ gateway }}</p>{% else %}{% for tx_gateway in unique_gateways %}<p>{{ tx_gateway }}</p>{% endfor %}{% endif %}
<p></p>
{% if requires_shipping and shipping_address %}
<p><b>Phương thức giao nhận:</b></p>
{% for shipping_method in shipping_methods %}<p>{{ shipping_method.title }}</p>{% endfor %}
<p></p>
<p><b>Địa chỉ giao hàng:</b></p>
<p>{{ shipping_address.name }}</p>
<p>{{ shipping_address.street }}</p>
<p>{{ shipping_address.city }}, {{ shipping_address.province }} {{ shipping_address.zip }}</p>
<p>{{ shipping_address.country }}</p>
<p>{{ shipping_address.phone }}{% endif %}</p>
<p></p>

Thông báo đơn hàng mới (di động)

Gửi đến tất cả những người đăng ký nhận Thông báo xác nhận đơn hàng cho thiết bị dị động.

Chủ đề email:

Đơn hàng {{ name }} 

Thân email:

{{shop_name}},{{customer.name|default:"Một khách hàng"}}đã đặt một đơn hàng mới từ bạn ngày hôm nay({{date|date:"%b %d %I:%M%p"}}).

Đơn hàng bị hủy

Gửi đến khách hàng khi đơn hàng bị hủy.

Chủ đề email:

Đơn hàng {{ name }} đã bị hủy 

Thân email:

{{ 'logo.png' | asset_url | img_tag }}
% if billing_address.name %}
<p>Xin chào {{ billing_address.name }}, </p>
<p></p>
{% endif %}
 
<p>Đơn hàng {{ name }} của bạn đã bị hủy {% case cancel_reason %}{% when 'customer' %}theo yêu cầu của bạn.{% when 'inventory' %}bởi vì chúng tôi không có đủ hàng tồn kho để hoàn thành đơn hàng của bạn.{% when 'fraud' %}bởi vì chúng tôi nghi ngờ nó là lừa đảo.{% when 'other' %}do trường hợp bất khả kháng.{% endcase %}</p>
 
<p></p>
<p>{% if financial_status == 'voided' %}Thanh toán của bạn đã được hủy bỏ.{% elsif financial_status == 'credited' %}Thanh toán của bạn đã được hoàn trả.{% endif %}</p>
 
<p>Vui lòng không trả lời email này nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào.</p>
 
<p>Trân trọng,</p>
<p> {{shop_name}}</p>

Xác nhận đơn hàng

Gửi đến khách hàng khi đơn hàng được tạo.

Chủ đề email:

Xác nhận đơn hàng {{name}} 

Thân email:

{{ 'logo.png' | asset_url | img_tag }}
<p>Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại {{ shop_name }}!</p>
<p>Email này là để xác nhận đơn hàng vừa rồi của bạn.</p>
<p>Ngày {{ date | date: "%m/%d/%Y" }}</p>
{% if requires_shipping and shipping_address %}
<p><b>Địa chỉ giao hàng</b><br/>
{{ shipping_address.name }}<br/>
{{ shipping_address.street }}<br/>
{{ shipping_address.city }}<br/>
{{ shipping_address.province }}
{{ shipping_address.zip }}<br/>
{{ shipping_address.country }}</p>
{% endif %}
{% if billing_address %}
<p><b>Địa chỉ thanh toán</b><br/>
{{ billing_address.name }}<br/>
{{ billing_address.street }}<br/>
{{ billing_address.city }}<br/>
{{ billing_address.province }}
{{ billing_address.zip }}<br/>
{{ billing_address.country }}</p>
{% endif %}
<ulstyle="list-style-type:none"> {% for line in line_items %} <li><imgsrc="{{ line | img_url: 'small' }}"/> {{ line.quantity }}x {{ line.title }} với giá {{ line.price | money }} một sản phẩm </li> {% endfor %} </ul>
{% if discounts %}
<p>Khuyến mại : {{ discounts_savings | money_with_currency }}</p> {% endif %}
<p>Thành tiền: : {{ subtotal_price | money_with_currency }}</p> {% for tax_line in tax_lines %} <p>{{ tax_line.title }} : {{ tax_line.price | money_with_currency }} </p>
{% endfor %} {% if requires_shipping %}
<p>Vận chuyển : {{ shipping_price | money_with_currency }}</p>
{% endif %} <p>Tổng : {{ total_price | money_with_currency }}</p>

Mẫu hóa đơn POS và di động

Gửi đến khách hàng thông qua POS và thiết bị di động.

Phiên bản HTML của mẫu hóa đơn POS và di động có sẵn theo mẫu ở đây.


Thông báo hoàn trả

Gửi đến khách hàng khi đơn hàng của họ được hoàn trả.

Chủ đề email:

Thông báo hoàn trả

Thân email:

{% if customer.name %}Xin chào {{ customer.name }},{% endif %}
 
{{ shop_name }} đã hoàn trả đơn hàng của bạn ({{ name }}){% if amount > 0 %} với tổng giá trị {{ amount | money_with_currency }}{% endif %}{% if refund_line_items.size > 0 %} của:
{% for line in refund_line_items %}{{ line.quantity }}x {{ line.line_item.title }}
{% endfor %} 
{% else %}.{% endif %}

Xác nhận giao vận

Gửi đến khách hàng khi đơn hàng được vận chuyển.

Chủ đề email:

Xác nhậngiao vận cho đơn hàng {{ name }} 

Thân email:

{{ 'logo.png' | asset_url | img_tag }}
{% if billing_address.name %}
<p>Xin chào {{ billing_address.name }},</p>
<p></p>
{% endif %}
<p>{% if fulfillment.item_count == item_count %}Tất cả sản phẩm{% elsif fulfillment_status == 'fulfilled' %}Sản phẩm cuối cùng{% else %}Một số sản phẩm{% endif %} của đơn hàng {{ name }} hiện đã được vận chuyển:</p>
<p>{% for line in fulfillment.fulfillment_line_items %}<imgsrc="{{ line | img_url: 'small' }}"/>{{ line.quantity }}x {{ line.line_item.title }}<br>
{% endfor %}</p>
<p>{% if requires_shipping %}Các sản phẩm được vận chuyển {% if fulfillment.tracking_company %}bởi {{ fulfillment.tracking_company }} {% endif %}đến địa chỉ sau: </p>
 
<p>{{ shipping_address.name }}<br/>
{{ shipping_address.street }}<br/>
{{ shipping_address.city }}<br/>
{{ shipping_address.province }}
{{ shipping_address.zip }}<br/>
{{ shipping_address.country }}</p> 
{% if fulfillment.tracking_numbers.size > 0 %}
{% if fulfillment.tracking_numbers.size == 1 %}
<p>Mã vận đơn cho các sản phẩm này là {{ fulfillment.tracking_numbers.first }}. <ahref="{{ fulfillment.tracking_urls.first }}">Nhấn vào đây để xem trạng thái vận chuyển của bạn.</a></p>
{% else %}
<p>Thông tin giao vận chi tiết của các sản phẩm là như sau:</p>
<p>{% for tracking_number in fulfillment.tracking_numbers %} {{ tracking_number }}<br>{% endfor %}</p>
 
<p>Nhấn vào liên kết dưới đây để xem trạng thái vận chuyển của các sản phẩm này:</p><p>{% for tracking_url in fulfillment.tracking_urls %} <ahref="{{ tracking_url }}">{{ tracking_url }}</a><br>{% endfor %}</p>
{% endif %}
 
<p>Vui lòng dành chút thời gian để trạng thái vận chuyển được hiển thị chính xác ở địa chỉ trên.</p>
{% endif %}{% endif %}{% if fulfillment_status != 'fulfilled' %}
<p>Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi các sản phẩm khác trong đơn hàng của bạn được vận chuyển.</p>
{% endif %}
 
<p>Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại {{ shop_name }}!</p>

Cập nhật thông tin giao vận

Gửi đến khách hàng khi thông tin giao vận của đơn hàng được cập nhật.

Chủ đề email:

Cập nhật thông tin giao vận cho đơn hàng {{ name }} 

Thân email:

{{ 'logo.png' | asset_url | img_tag }}
{% if billing_address.name %}
<p>Xin chào {{ billing_address.name }},</p>
{% endif %}
 
<p>Các sản phẩm đã vận chuyển sau đây của đơn hàng {{ name }} đã được cập nhật thông tin giao vận mới:</p>
 
<ulstyle="list-style-type:none">
 {% for line in fulfillment.fulfillment_line_items %}<li>
<imgsrc="{{ line | img_url: 'small' }}"/>
 {{ line.quantity }}x {{ line.line_item.title }}
</li>{% endfor %}
</ul>
 
<p>Các sản phẩm được vận chuyển{% if fulfillment.tracking_company %} bởi {{ fulfillment.tracking_company }}{% endif %} với mã vận đơn {{ fulfillment.tracking_number }}. <ahref="{{ fulfillment.tracking_url }}">Nhấn vào đây để xem trạng thái của vận chuyển này</a>.</p>
 
<p>Vui lòng dành chút thời gian để trạng thái vận chuyển được hiển thị chính xác ở địa chỉ trên.</p>

 

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: