Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

product

Đối tượng product bao gồm các thuộc tính:

product.available

Trả về true nếu sản phẩm có thể đặt hàng. Trả về false nếu tất cả các phiên bản sản phẩm có inventory_quantity nhỏ hơn hoặc bằng 0, và inventory_policy không được thiết lập là "Cho phép tiếp tục đặt hàng khi hết hàng"

product.collections

Trả về một mảng bao gồm các danh mục sản phẩm có chứa sản phẩm.

product.compare_at_price_max

Trả về giá so sánh lớn nhất của sản phẩm.

product.compare_at_price_min

Trả về giá so sánh thấp nhất của sản phẩm.

product.compare_at_price_varies

Trả về true nếu compare_at_price_min khác với compare_at_price_max. Trả về false nếu ngược lại.

product.description

Trả về thông tin mô tả sản phẩm.

Trả về ảnh đại diện của sản phẩm.

product.first_available_variant

Trả về phiên bản sản phẩm đầu tiên có thể đặt hàng của sản phẩm. Yêu cầu để có thể đặt hàng là variant.inventory_quantity lớn hơn 0 hoặc variant.inventory_policy được thiết lập là continue.

product.alias

Trả về định danh của sản phẩm.

product.id

Trả về ID của sản phẩm.

product.images

Trả về một mảng bao gồm các ảnh sản phẩm. Sử dụng bộ lọc img_url để lấy được đường dẫn đến ảnh.

Ví dụ

{% for image in product.images %}
      <img src="{{ image.src | product_img_url: 'medium' }}">
{% endfor %}

Kết quả

<img src="//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0087/0462/products/shirt14_medium.jpeg?v=1309278311" />
<img src="//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0087/0462/products/nice_shirt_medium.jpeg?v=1331480777">
<img src="//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0087/0462/products/aloha_shirt_medium.jpeg?v=1331481001">

product.image

Đối tượng product.image bao gồm các thuộc tính:

product.image.alt

Trả về thẻ alt của ảnh.

product.image.attached_to_variant

Trả về true nếu ảnh sản phẩm được gắn với một phiên bản sản phẩm. Trả về false nếu ngược lại.

product.image.id

Trả về ID của ảnh sản phẩm.

image.src

Trả về đường dẫn tương đối của ảnh, sử dụng img_url để lấy được đường dẫn ảnh đúng.

Ví dụ

{% for image in product.images %}
  {{ image.src }}
{% endfor %}

Kết quả

products/my_image.jpg

Ví dụ

{{ image.src | img_url: "medium" }}

Kết quả

//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0087/0462/products/shirt14_medium.jpeg?v=1309278311

product.image.variants

Trả về phiên bản sản phẩm mà ảnh được lấy làm ảnh đại diện.

Ví dụ

{% for image in product.images %}
  {% for variant in image.variants %}
      {{ image.src }} - là ảnh đại diện cho {{ variant.title }}
   {% endfor %}
{% endfor %}

Kết quả

products/red-shirt.jpeg - ảnh đại diện cho Đỏ
products/green-shirt.jpg - ảnh đại diện cho Xanh
products/yellow-shirt.jpg - ảnh đại diện cho Vàng

product.options

Trả về một mảng bao gồm các tùy chọn của sản phẩm.

Ví dụ

{% for option in product.options %}
  {{ option }}
{% endfor %}

Kết quả

Màu sắc Kích cỡ Vật liệu

Sử dụng size nếu muốn kiểm tra xem sản phẩm có bao nhiêu tùy chọn.

Ví dụ

{{ product.options.size }}

Kết quả

3

product.price

Trả về giá của sản phẩm.

product.price_max

Trả về giá cao nhất của sản phẩm.

product.price_min

Trả về giá thấp nhất của sản phẩm.

product.price_varies

Trả về true nếu sản phẩm có nhiều giá. Trả về false nếu các phiên bản sản phẩm có giá như nhau.

product.selected_variant

Trả về phiên bản sản phẩm đang được chọn.

Ví dụ

<!-- URL = myshop.bizwebvietnam.net/products/shirt?variant=124746062 -->
{{ product.selected_variant.id }}

Kết quả

124746062

product.tags

Trả về một mảng các tag được gắn cho sản phẩm, sắp xếp theo thứ tự ABC

Ví dụ

{% for tag in product.tags %}
  {{ tag }}
{% endfor %}

Kết quả

new
leather
sale
special

product.template_layout

Trả về template tùy chọn mà sản phẩm được thiết lập sẽ sử dụng.

Ví dụ

<!-- on product.xmas_sale.liquid -->
{{ product.template_layout }}

Kết quả

xmas_sale

product.name

Trả về tên sản phẩm.

product.type

Trả về loại sản phẩm.

product.url

Trả về URL của sản phẩm.

Ví dụ

{{ product.url }}

Kết quả

/adidas-neo

product.variants

Trả về mảng bao gồm các phiên bản sản phẩm.

product.vendor

Trả về nhà sản xuất của sản phẩm.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: