Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

order

Đối tượng order có thể truy cập thông qua customer.orders.

Đối tượng order bao gồm các thuộc tính:

order.billing_address

Trả về địa chỉ nhận hàng của đơn hàng.

order.cancelled

Trả về true nếu đơn hàng bị hủy, trả về false nếu đơn hàng không bị hủy.

order.cancelled_on

Trả về thời gian đơn hàng bị hủy.

order.cancel_reason

Trả về lý do đơn hàng bị hủy, bao gồm:

 • items unavailable
 • fraudulent order
 • customer changed/cancelled order
 • other.

order.created_on

Trả về thời gian tạo đơn hàng.

order.customer

Trả về khách hàng đã đặt đơn hàng.

order.customer_url

Trả về liên kết đến trang đơn hàng của khách hàng.

Ví dụ

{{ order.name | link_to: order.customer_url }}

Kết quả

http://shop.bizwebvietnam.net.com/account/orders/d94ec4a1956f423dc4907167c9ef0413

order.discounts

Trả về một mảng bao gồm các thông tin giảm giá cho đơn hàng.

Ví dụ

{% for discount in order.discounts %}
  Mã giảm giá: {{ discount.code }}
  Tiết kiệm: {{ discount.savings | money }}
{% endfor %}

Kết quả

Mã giảm giá: SUMMER2014
Tiết kiệm: 150000Đ

order.email

Trả về email liên quan đến đơn hàng.

order.financial_status

Trả về trạng thái thanh toán của đơn hàng:

 • pending
 • authorized
 • paid
 • partially_paid
 • refunded
 • partially_refunded
 • voided

order.fulfillment_status

Trả về trạng thái giao hàng của đơn hàng.

order.line_items

Trả về đối tượng line items của đơn hàng.

order.name

Trả về mã đơn hàng theo định dạng được thiết lập trong trang quản trị.

Ví dụ

{{ order.name }}

Kết quả

#ĐH1025

order.order_number

Trả về số thứ tự của đơn hàng.

Ví dụ

{{ order.order_number }}

Kết quả

1025

order.shipping_address

Trả về địa chỉ nhận hàng của đơn hàng.

order.shipping_price

Trả về phí vận chuyển của đơn hàng. Trong trường hợp đơn có áp dụng mã miễn phí vận chuyển, giá trị này là phí vận chuyển trước khi tính khuyến mãi

order.total_discounts

Tổng khuyến mãi đã áp dụng trong đơn hàng

order.subtotal_price

Trả về tổng giá trị line item sau khuyến mãi.

order.total_price

Trả về tổng giá trị của đơn hàng. Giá trị này đã bao gồm khuyến mãi, phí ship.

order.total_line_items_price

Tổng giá trị line item trước khi tính khuyến mãi

order.transactions

Trả về mảng bao gồm các thông tin giao dịch của đơn hàng.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: