Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

variant

variant bao gồm các thuộc tính:

variant.available

Trả về true nếu phiên bản sản phẩm có thể đặt hàng, ngược lại trả về false.

variant.barcode

Trả về mã barcode của phiên bản sản phẩm.

variant.compare_at_price

Trả về giá so sánh của phiên bản sản phẩm.

variant.id

Trả về ID của phiên bản sản phẩm..

variant.image

Trả về ảnh đại diện của phiên bản sản phẩm..

Ví dụ

{{ variant.image.src }}

Kết quả

products/red-shirt.jpeg

variant.inventory_policy

Trả về continue nếu phiên bản sản phẩm được chọn "Cho phép tiếp tục đặt hàng khi hết hàng".

variant.inventory_quantity

Trả về số lượng tồn kho của phiên bản sản phẩm.

variant.option1

Trả về tùy chọn đầu tiên của phiên bản sản phẩm.

variant.option2

Trả về tùy chọn thứ 2 của phiên bản sản phẩm.

variant.option3

Trả về tùy chọn thứ 3 của phiên bản sản phẩm.

variant.price

Trả về giá của phiên bản sản phẩm.

variant.requires_shipping

Trả về true nếu phiên bản sản phẩm yêu cầu vận chuyện.

variant.selected

Trả về true nếu phiên bản sản phẩm đang được chọn

variant.sku

Trả về SKU của phiên bản sản phẩm.

variant.title

Trả về tên của phiên bản sản phẩm, ghép bởi các giá trị của các tùy chọn, nối với nhau bởi /.

Ví dụ

<!-- Nếu option1, option2, và option3 là "Red", "Small", "Wool" -->
{{ variant.title }}

Kết quả

Red / Small / Wool

variant.url

Trả về đường dẫn đến phiên bản sản phẩm.

Ví dụ

{{ variant.url }}

Kết quả

http://my-store.bizwebvietnam.net/products/t-shirt?variant=12345678

variant.weight

Trả về trọng lượng của phiên bản sản phẩm, tính theo grams.

variant.weight_in_unit

Trả về khối lượng của phiên bản sản phẩm, được định dạng trong trang quản lý thông tin phiên bản sản phẩm.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: