Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

article

Đối tượng article bao gồm các thuộc tính:

article.author

Trả về tên đầy đủ của người viết bài.

article.comments

Trả về các bình luận đã được cho phép hiển thị của bài viết. Nếu chức năng bình luận bị vô hiệu hóa, kết quả trả về sẽ là một mảng rỗng.

article.comments_count

Trả về số lượng các bình luận được cho phép hiển thị.

article.comments_enabled

Trả về true nếu bài viết cho phép bình luận. Trả về false nếu bình luận bị khóa.

article.content

Trả về nội dung của bài viết.

article.created_on

Trả về thời gian bài viết được tạo mới, sử dụng bộ lọc date để định dạng thời gian theo ý muốn.

Ví dụ

{{ article.created_on | date: "dd, MM yyyy, hh" }}

Kết quả

05, 09 2015, 11:00 AM

article.summary

Trả về tóm tắt của bài viết.

article.summary_or_content

Trả về tóm tắt của bài viết nếu có, nếu không có tóm tắt bài viết thì sẽ trả về nội dung bài viết.

article.id

Trả về ID của bài viết.

article.image.src

Trả về đường dẫn ảnh của bài viết.

Ví dụ

{{ article.image.src | img_url: 'medium' }}

Kết quả

//bizweb.dktcdn.net/thumb/medium/100/000/118/articles/8125-1231032781-ironman_close_facesm.jpg?v=1441877006393

article.moderated

Trả về true nếu blog cha của bài viết được thiết lập chế độ kiểm duyệt bình luận. Trả về false nếu blog cha của bài viết không thiết lập kiểm duyệt bình luận.

article.published_on

Trả về thời gian bài viết được xuất bản, sử dụng bộ lọc date để định dạng thời gian theo ý muốn.

article.tags

Trả về các tag được gắn của bài viết.

Ví dụ

{% for tag in article.tags %}
    {{tag}}
{% endfor %}

Kết quả

tag1 tag2 tag3 tag4

article.title

Trả về tiêu đề của bài viết.

article.url

Trả về đường dẫn tương đối của bài viết.

Ví dụ

{{ article.url }}

Kết quả

/blogs/news/10582441-bai-viet-moi

article.user.account_owner

Trả về "true" nếu tác giả của bài viết là chủ của hàng. Trả về "false" nếu tác giả bài viết không phải chủ cửa hàng.

article.user.email

Trả về email của người viết bài.

article.user.first_name

Trả về tên của người viết bài

article.user.last_name

Trả về họ của người viết bài.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: