Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

current_tags

Tag của sản phẩm dùng để lọc một danh mục sản phẩm nhằm hiển thị các sản phẩm có chứa một hoặc nhiều tag nhất định. Tương tự với blog, tag của bài viết dùng để lọc một danh mục các bài viết nhằm hiển thị các bài viết có chưa một hoặc nhiều tag. Biến current_tags là một mảng chưa tất cả các tag sử dụng để lọc một danh mục sản phẩm hoặc blog.

Lưu ý

Các thẻ trong mảng current_tagsluôn được hiển thị theo thứ tự A-Z, không có cách nào nào thay đồi thứ tự này một cách thủ công.

Sử dụng trong collection.bwt

Sử dụng trong collection.bwt, current_tags chứa tất cả các tag được dùng để lọc trong danh mục sản phẩm.

Ở ví dụ dưới đây, ta sẽ tạo 1 danh sách các tag được gắn cho sản phẩm trong trang danh mục sản phẩm. Nếu danh mục sản phẩm được lọc bởi 1 tag (nếu current_tags bao gồm tag được lọc) sẽ làm nổi bật tag đang được lọc. Nếu danh mục sản phẩm không được lọc bởi tag nào (nếu current_tags không bao gồm tag nào), sẽ hiển thị link đến các tag để người dùng có thể lọc.

<ul>
{% for tag in collection.all_tags %}
  {% if current_tags contains tag %}
    <li class="active">{{ tag | link_to_remove_tag: tag }}</li>
  {% else %}
    <li>{{ tag | link_to_add_tag: tag }}</li>
  {% endif %}
{% endfor %}
</ul>

Sử dụng trong blog.bwt

Sử dụng trong blog.bwt, current_tags chứa tất cả các tag bài viết được sử dụng để lọc blog.

Trong ví dụ này là một breadcrumb chỉ ra tag bài viết được sử dụng để lọc bài viết. Nếu một tag dùng để lọc bài viết thì sẽ hiển thị tên tag đó kèm với liên kết đến các bài viết không được lọc.

{% if current_tags %}
    <h1>{{ blog.name | link_to: blog.url }} &raquo; {{ current_tags.first }}</h1>
{% else %}
    <h1>{{ blog.name }}</h1>
{% endif %}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: