Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

customer_address

Đối tượng customer_address bao gồm các thông tin liên quan đến địa chỉ mà khách hàng đã nhập vào.

address.first_name

Trả về tên của khách hàng.

address.last_name

Trả về Họ của khách hàng.

address.address1

Trả về địa chỉ 1 khách hàng đã nhập.

address.address2

Trả về địa chỉ 2 nếu khách hàng đã nhập.

Ví dụ

address.company

Trả về tên công ty đã nhập.

address.city

Trả về tên thành phố đã nhập.

address.province

Trả về quậng/huyện đã nhập.

Ví dụ

{{ address.province }}

Kết quả

Bình Thạnh

address.province_code

Trả về mã quận/huyện đã nhập.

Ví dụ

{{ address.province_code }}

Kết quả

ON

address.zip

Trả về mã Zip đã nhập.

address.country

Trả về quốc gia đã nhập.

Ví dụ

{{ address.country }}

Kết quả

Japan

address.country_code

Trả về mã quốc gia theo định dạng ISO 3166-2.

Ví dụ

{{ address.country_code }}

Kết quả

CA

address.phone

Trả về số điện thoại của khách hàng.

address.id

Trả về ID của địa chỉ


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: