Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm trên website

Dùng toán tử AND, OR và NOT

AND

Các từ khóa tìm kiếm mặc định là AND, nghĩa là nếu bạn tìm kiếm từ khóa:

 

“iphone 5s”

=>“/search?q=iphone 5s

 

Kết quả trả về sẽ là các sản phẩm có chứa cả 2 từ: “iphone” và “5s” mà không cần dùng toán tử AND.

OR

Tìm theo từ khóa:

    

“iphone OR ipad”

=>“/search?q=iphone OR ipad”

Kết quả trả về sẽ là các sản phẩm có chứa từ khóa “iphone” hoặc “ipad”.

NOT

Toán tử NOT có thể được thay thế bằng dấu trừ(“-“).

“iphone -5s”

=>“/search?query=iphone-5s”

 

Sẽ trả về những sản phẩm có chứa từ “iphone” mà không chứa từ “5s”.

Tìm kiếm theo kiểu:

Hệ thống cho phép bạn lựa chọn một hoặc nhiều loại kết quả trả về bằng cách truyền theo type.

Chỉ tìm kiếm sản phẩm:

/search?q=snowboard&type=product

Tìm kiếm bài viết và trang tĩnh:

/search?q=snowboard&type=article,page

Tìm kiếm tất cả:

/search?q=snowboard&type=article,page,product

Trường type hỗ trợ 3 kiểu giá trị: product, articlepage. Nếu không truyền type thì mặc định kết quả trả về sẽ là product.

Bạn cũng có thể truyền theo type bằng cách dùng trường input ẩn trong theme.bwt.

<form method="get" action="/search">
   <input type="hidden" name="type" value="product" />
   ...
</form>

Tìm kiếm theo trường(field):

Bạn có thể tìm kiếm theo một trường cụ thể nào đó bằng cách dùng dấu hai chấm(“:”).

Ví dụ:

 

“name:iphone”

=>“/search?q=name:iphone”

Sẽ trả về các sản phẩm có tên chứa từ “iphone”.

Một số trường có thể dùng:

name

price_min

alias

vendor

product_type

collections

tags

sku

Sắp xếp kết quả tìm kiếm:

Bạn có thể sắp xếp các kết quả trả về bằng cách dùng parameter “sortby”. Kết hợp giữa tên trường và hai cách sắp xếp “asc” cho tăng dần và “desc” cho giảm dần.

Ví dụ:

“/search?q=name:iphone&sortby=price_min:asc” 

 

Trả về tất cả sản phẩm có tên chứa từ “iphone” và sắp xếp theo thứ tự giá tăng dần.

Chọn template khác để hiển thị trang kết quả trả về:

Trang tìm kiếm mặc định sử dụng template “/templates/search.bwt”. Tuy nhiên bạn có thể chọn một template khác để hiển thị kết quả trả về của mình bằng cách truyền thêm parameter “view”. Hệ thống sẽ sử dụng template có hậu tố bằng tham số bạn truyền vào để hiển thị.

Ví dụ:

=“/search?q=name:iphone&view=data”

Kết quả trả về sẽ sử dụng template “/templates/search.data.bwt”.

Một số ví dụ tìm kiếm:

Tìm các sản phẩm có tag là “Con Trai” và giá nằm trong khoảng “300,000” đến “500,000”:

“/search?q=tags:Con Trai AND price_min:(>300000 AND <500000)”

Tìm các sản phẩm thuộc nhà sản xuất “Lego” hoặc “Barbie” và thuộc collection “Đồ chơi tết”(id = 20543).

 

"/search?q=collections:20543 AND vendor:(Lego OR Barbie)”

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: