Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

forloop

Đối tượng forloop bao gồm các thuộc tính trong vòng lặp for chứa nó.

Chú ý

Đối tượng forloop chỉ có thể sử dụng trong vòng lặp for.

forloop.first

Trả về true nếu nó là vòng lặp đầu tiên. Trả về false nếu nó không phải là vòng lặp đầu tiên.

Ví dụ

{% for product in collections.frontpage.products %}
  {% if forloop.first == true %}
    Vòng lặp đầu tiên.
  {% else %}
    Không phải là vòng lặp đầu tiên.
  {% endif %}
{% endfor %}

Kết quả

Vòng lặp đầu tiên.
Không phải là vòng lặp đầu tiên.
Không phải là vòng lặp đầu tiên.
Không phải là vòng lặp đầu tiên.
Không phải là vòng lặp đầu tiên.

forloop.index

Trả về thứ tự của vòng lặp, bắt đầu từ 1.

Ví dụ

{% for product in collections.frontpage.products %}
  {{ forloop.index }}
{% else %}
  // không có sản phẩm trong danh mục sản phẩm
{% endfor %}

Kết quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

forloop.index0

Trả về thứ tự của vòng lặp, bắt đầu từ 0.

Ví dụ

{% for product in collections.frontpage.products %}
  {{ forloop.index0 }}
{% endfor %}

Kết quả

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

forloop.last

Trả về true nếu nó là vòng lặp cuối. Trả về false nếu nó không phải là vòng lặp cuối.

Ví dụ

{% for product in collections.frontpage.products %}
  {% if forloop.last == true %}
    Đây là vòng lặp cuối!
  {% else %}
    Đang lặp....
  {% endif %}
{% endfor %}

Kết quả

Đang lặp....
Đang lặp....
Đang lặp....
Đang lặp....
Đang lặp....
Đây là vòng lặp cuối!

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: