Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

cart

Đối tượng cart bao gồm các thuộc tính:

cart.attributes

cart.attributes cho phép lấy thêm thông tin từ khách hàng tại trang giỏ hàng. Có thể thực hiện bằng cách thêm vào một thuộc tính name đúng cách:

attributes[attribute-name]
<label>Lời chúc của bạn</label>
<input type="text" name="attributes[your_wishper]" value="{{ cart.attributes.your_wishper }}" />

cart.item_count

Trả về số lượng sản phẩm có trong giỏ hàng.

Ví dụ

 {{ cart.item_count }} sản phẩm ({{ cart.total_price | money }})

Kết quả

25 sản phẩm (30.000.000đ)

cart.items

Trả về tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng.

cart.total_price

Tổng giá trị line item sau khi áp dụng chương trình khuyến mãi.

cart.total_line_items_price

Tổng giá trị line item sau khi chưa áp dụng chương trình khuyến mãi.

cart.total_discounts

Tổng giá trị khuyến mãi thuộc chương trình khuyến mãi đã áp dụng trong đơn hàng

cart.total_weight

Trả về tổng trọng lượng của các sản phẩm trong giỏ hàng.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: