Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

cart

Đối tượng cart bao gồm các thuộc tính:

cart.attributes

cart.attributes cho phép lấy thêm thông tin từ khách hàng tại trang giỏ hàng. Có thể thực hiện bằng cách thêm vào một thuộc tính name đúng cách:

attributes[attribute-name]
<label>Lời chúc của bạn</label>
<input type="text" name="attributes[your_wishper]" value="{{ cart.attributes.your_wishper }}" />

cart.item_count

Trả về số lượng sản phẩm có trong giỏ hàng.

Ví dụ

 {{ cart.item_count }} sản phẩm ({{ cart.total_price | money }})

Kết quả

25 sản phẩm (30.000.000đ)

cart.items

Trả về tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng.

cart.total_price

Trả về tổng giá trị tất cả sản phẩm có trong giỏ hàng.

cart.total_weight

Trả về tổng trọng lượng của các sản phẩm trong giỏ hàng.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: