Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

address

Đối tượng address chứa thông tin được cung cấp bởi khách hàng trong trang thanh toán của website. Một khách hàng có thể nhập hai loại địa chỉ: địa chỉ thanh toán hoặc địa chỉ nhận hàng.

Khi truy cập các thuộc tính của đối tượng address bạn phải chỉ rõ bạn muốn sử dụng địa chỉ nào bằng cách thêm vào shipping_address hoặc billing_address trước thuộc tính.

address có thể sử dụng trong các bảng mẫu email, trang Cảm ơn đến khách hàng sau khi thanh toán hoặc trong các ứng dụng của bên thứ 3 thêm vào website.

address.name

Trả về tên của khách hàng, bao gồm họ và tên đã nhập vào form.

Ví dụ

Xin chào, {{ billing_address.name }}

Kết quả

Xin chào, Nguyễn Văn A

address.first_name

Trả về tên của khách hàng đã nhập vào form.

address.last_name

Trả về họ của khách hàng đã nhập vào form.

address.address1

Trả về địa chỉ 1 của khách hàng đã nhập vào form.

address.address2

Trả về địa chỉ 2 của khách hàng đã nhập vào form.

address.street

Trả về tên đường/phố của khách hàng đã nhập vào form.

Ví dụ

{{ shipping_address.street }}

Kết quả

Đội Cấn

address.company

Trả về Công ty của khách hàng đã nhập vào form.

address.city

Trả về thành phố của khách hàng đã nhập vào form.

address.province

Trả về Quận/Huyện của khách hàng đã nhập vào form.

Ví dụ

{{ billing_address.province }}

Kết quả

Cầu Giấy

address.province_code

Trả về mã vùng quận/huyện đã nhập vào form.

Ví dụ

{{ billing_address.province_code }}

Kết quả

HN

address.zip

Trả về mã ZIP đã nhập.

address.country

Trả về quốc gia đã nhập vào form.

Ví dụ

{{ shipping_address.country }}

Kết quả

Việt Nam

address.country_code

Trả về mã quốc gia đã nhập theo chuẩn ISO 3166-2.

Ví dụ

{{ shipping_address.country_code }}

Kết quả

CA

address.phone

Trả về số điện thoại khách hàng đã nhập vào form

address.district

Trả về quận/huyện khách hàng nhập vào.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: