Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Giới thiệu Bộ lọc - Filter

Bộ lọc mà một cách dùng để sửa đổi kết quả được xuất ra của một số, chuỗi, biến hoặc đối tượng. Chúng được đặt trong các thẻ {{ }}, được phân cách bởi |

Ví dụ


        
  <!-- product.name = "Adidas Neo" -->
  
  {{ product.name | upcase }}

Kết quả

ADIDAS NEO

Ở ví dụ này, product là một đối tượng, name là một thuộc tính, và upcase là bộ lọc được áp dụng.

Một vài bộ lọc yêu cầu phải có tham số mới có thể sử dụng.

Ví dụ


{{ product.name | remove: "Neo" }}

Kết quả

Adidas

Nhiều bộ lọc có thể sử dụng trên cùng một dữ liệu được xuất ra, chúng sẽ được áp dụng từ trái sang phải.

Ví dụ

<!-- product.name = "Adidas Neo" -->
{{ product.name | upcase | remove: "NEO"  }}

Kết quả

ADIDAS

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: