Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

part

Mỗi part bởi mảng paginate.parts sẽ là 1 liên kết sử dụng để phân trang.

Thông tin

Đối tượng part chỉ có thể truy cập thông qua đối tượng paginate, và chỉ có thể sử dụng trong thẻ paginate.

Ví dụ

{% for part in paginate.parts %}
    {% if part.is_link %}
        {{ part.title | link_to: part.url}}
    {% endif %}
{% endfor %}

Kết quả

<a href="//frontpage?page=1" title="">1</a>
<a href="/frontpage?page=2" title="">2</a>
<a href="/frontpage?page=3" title="">3</a>

Đối tượng part bao gồm các thuộc tính:

Trả về true nếu part là 1 liên kết, trả về false nếu ngược lại.

part.title

Trả về tiêu đề.

part.url

Trả về url của part.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: