Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

page

Đối tượng page bao gồm các thuộc tính:

page.author

Trả về tên người viết trang nội dung.

page.content

Trả về nội dung trang nội dung.

page.alias

Trả về định danh của trang nội dung

page.id

Trả về ID của trang nội dung.

page.published_on

Trả về ngày xuất bản của trang nội dung.

page.template_layout

Trả về tên template khác được dùng để hiển thị trang nội dung. Trả về nil nếu trang nội dung không được hiển thị bằng template khác.

Ví dụ

<!-- on page.contact.bwt -->
{{ page.template_layout}}

Kết quả

contact

page.title

Trả về tiêu đề của trang nội dung.

page.url

Trả về URL của trang nội dung.

Ví dụ

{{ page.url }}

Kết quả

/gioi-thieu

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: