Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

collection

Đối tượng collection bao gồm các thuộc tính:

collection.all_types

Trả về danh sách tất cả các loại sản phẩm có trong danh mục sản phẩm.

Ví dụ

{% for product_type in collection.all_types %}
  {{ product_type | link_to_type }}
{% endfor %}

Kết quả

<a href="/collections/types?q=Accessories" title="accessories">Accessories</a>
<a href="/collections/types?q=Chairs" title="Chairs">Chairs</a>
<a href="/collections/types?q=Shoes" title="Shoes">Shoes</a>

collection.all_vendors

Trả về danh sách tất cả các nhà sản xuất có trong danh mục sản phẩm.

Ví dụ

{% for product_vendor in collection.all_vendors %}
  {{ product_vendor | link_to_vendor }}
{% endfor %}

Kết quả

<a href="/collections/vendors?q=Adidas" title="Adidas">bizweb</a>
<a href="/collections/vendors?q=Shirt+Company" title="Shirt Company">Shirt Company</a>
<a href="/collections/vendors?q=Montezuma" title="Montezuma">Montezuma</a>

collection.current_type

Trả về loại sản phẩm khi lọc một danh mục sản phẩm bằng loại sản phầm

Ví dụ

{% if collection.current_type %}
Bạn đang xem các sản phẩm thuộc loại {{ collection.current_type }}.
{% endif %}

Kết quả

Bạn đang xem các sản phẩm thuộc loại áo.

collection.current_vendor

Trả về tên nhà sản xuất khi đang lọc một danh mục sản phẩm theo nhà sản xuất.

Ví dụ

{% if collection.current_vendor %}
Các sản phẩm bạn đang xem được sản xuất bởi {{ collection.current_vendor }}.
{% endif %}

Kết quả

Các sản phẩm bạn đang xem được sản xuất bởi Sapo.

collection.content

Trả về mô tả của danh mục sản phẩm.

collection.alias

Trả về định danh của danh mục sản phẩm

collection.id

Trả về id của danh mục sản phẩm.

collection.products

Trả về tất cả các sản phẩm có trong danh mục sản phẩm. Lưu ý giới hạn chỉ có thể hiển thị được tối đa 50 sản phẩm mỗi trang. sử dụng pagination để quản lý số lượng sản phẩm hiển thị mỗi trang.

collection.name

Trả về tên của danh mục sản phẩm.

Ví dụ

<h1>{{ collection.name }}</h1>

Kết quả

Khuyến mại

collection.tags

Trả về tất cả các tag được gắn với sản phẩm trong danh mục sản phẩm.

collection.url

Trả về đường dẫn đến danh mục sản phẩm.

collection.default_sort_by

Trả về kiểu sắp xếp của danh mục sản phẩm đc thiết lập trong trang quản trị.

Các giá trị có thể là:

  • manual
  • alpha-asc
  • alpha-desc
  • price-asc
  • price-desc
  • created-asc
  • created-desc

collection.image.src

Trả về đường dẫn tương đối đến ảnh đại diện của danh mục sản phẩm.

Ví dụ

{{ collection.image.src | img_url: 'medium' }}

Kết quả

///bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0087/0462/collections/summer_collection_medium.png?v=1334084726

collection.products_count

Trả về số sản phẩm có trong danh mục.

Ví dụ

{{ collection.trang-chu.products_count }} sản phẩm

Kết quả

24 sản phẩm

collection.template_layout

Trả về template tùy chọn mà sản phẩm được thiết lập sẽ sử dụng

Ví dụ

{{ collection.template_layout }}

Kết quả

no-price

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: