Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

comment

Đối tượng comment bao gồm các thuộc tính:

comment.id

Trả về id của bình luận.

comment.author

Trả về tên người bình luận.

comment.email

Trả về email của người bình luận.

comment.created_on

Trả về thời gian viết bình luận.

comment.content

Trả về nội dung của bình luận.

comment.status

Trả về trạng thái của bình luận, các giá trị có thể là:

  • unapproved
  • published
  • removed
  • spam

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: