Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

link

Đối tượng link không thể tự gọi ra, chỉ có thể gọi ra khi sử dụng linklist.

Đối tượng link bao gồm các thuộc tính:

Trả về true nếu link đang được kích hoạt, false khi link không được kích hoạt.

Trả về các biến liên quan đến liên kết. Các kiểu của biến được trả về phụ thuộc vào giá trị được nhập vào ô "Liên kết tới" khi tạo liên kết trong trang quản trị, thuộc các loại sau:

Thông qua link.object, bạn có thể truy cập đến các thuộc tính.

Ví dụ

<!-- nếu sản phẩm của đường dẫn đến có giá 150.000VND-->
{{ link.object.price | money }}

Kết quả

150.000Đ

Trả về tiêu đề của liên kết.

Trả về kiểu của link, có thể là:

  • collection_link: nếu link trỏ về danh mục sản phẩm
  • product_link: nếu link trỏ về sản phẩm
  • page_link: nếu link trỏ về trang nội dung
  • blog_link: nếu link trỏ về danh mục bài viết
  • relative_link: nếu link trỏ về trang tìm kiếm, trang chủ hoặc, /collections/all
  • http_link: nếu link trỏ về trang ngoài, hoặc trang loại sản phẩm, nhà sản xuất của danh mục sản phẩm (Ví dụ: /collections/types?q=Pants)

Trả về đường dẫn.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: