Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Bộ lọc mảng - Array filter

Bộ lọc mảng dùng để sửa đổi đầu ra của một mảng dữ liệu.

join

Liên kết các yếu tố của một mảng bởi ký tự được chèn vào như một tham số, kết quả nhận được sẽ là một chuỗi đơn.

Ví dụ

{{ product.tags | join: ', ' }}

Kết quả

tag1, tag2, tag3

first

Trả về yếu tố đầu tiên của một mảng.

Ví dụ

<!-- product.tags = "giảm giá", "quần áo", "nam" -->
{{ product.tags | first }}

Kết quả

giảm giá

first có thể sử dụng sau dấu chấm ., trong trường hợp nó cần được sử dụng bên trong một thẻ.

{% if product.tags.first == "giảm giá" %}
  Sản phẩm đang được giảm giá!
{% endif %}

last

Lấy phần tử cuối của một mảng.

Ví dụ

<!-- product.tags = "giảm giá", "quần áo", "nam" -->
{{ product.tags | last }}

Kết quả

nam

last có thể sử dụng sau dấu chấm ., trong trường hợp nó cần được sử dụng bên trong một thẻ.

{% if product.tags.last == "nam"%}
  Sản phẩm này đang được giảm giá!
{% endif %}

Sử dụng last với một chuỗi, bạn sẽ lấy được ký tự cuối của chuỗi đó.

Ví dụ

<!-- product.name = "Text Tee Size M" -->
{{ product.name | last }}

Kết quả

M

index

Trả về đối tượng tại một vị trí cụ thể trong mảng. Lưu ý rằng một mảng bắt đầu bằng 0, nên vị trí đầu tiên trong mảng là [0].

Ví dụ

<!-- product.tags = "giảm giá", "quần áo", "nam" -->
{{ product.tags[2] }}

Kết quả

quần áo

map

Chấp nhận một danh sách các thuộc tính của phần tử trong mảng và xuất ra một chuỗi ghép bởi các thuộc tính đó.

Ví dụ

<!-- collection.title = "Xuân", "Hạ", "Thu", "Đông" -->
{% assign collection_names = collections | map: 'name' %}
{{ collection_names }}

Kết quả

XuânHạThuĐông

size

Trả về kích thước của một chuỗi (số kí tự) hoặc một mảng (số phần tử).

Ví dụ

{{ 'chuỗi gồm 18 kí tự' | size }}

Kết quả

18

size có thể dùng với dấu chấm trong trường hợp sử dụng trong thẻ.

{% if collections.frontpage.products.size > 10 %}
  Có hơn 10 sản phẩm trong danh mục sản phẩm này
{% endif %}

sort

Sắp xếp các phần tử của một mảng bằng một thuộc tính của phần tử trong mảng đó.

{% assign products = collection.products | sort: 'price' %}
{% for product in products %}
      <h4>{{ product.name }}</h4>
{% endfor %}

Danh sách sẽ được xuất ra và sắp xếp từ chữ hoa đến chữ thường.

Ví dụ

<!-- products = "a", "b", "A", "B" -->
{% assign products = collection.products | sort: 'name' %}
{% for product in products %}
  {{ product.name }}
{% endfor %}

Kết quả

A B a b

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: