Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

line_item

line_item đại diện cho một mục sản phẩm trong giỏ hàng của khách hàng. Chỉ có một `line_item` cho mỗi một sản phẩm/phiên bản sản phẩm khác nhau trong giỏ hàng.

line_item có thể được truy cập thông qua tất cả các trang giao diện.

Đối tượng line_item có các thuộc tính:

line_item.grams

Trả về trọng lượng của line_item, sử dụng bộ lọc để gọi ra đơn vị khối lượng cần sử dụng.

line_item.id

Trả về ID của line_item, tương tự ID của phiên bản sản phẩm.

line_item.line_price

Trả về tổng tiền của line_item (giá của sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm).

line_item.price

Trả về giá của sản phẩm trong line_item

line_item.product

Trả về tên sản phẩm trong line item.

line_item.product_id

Trả về id của sản phẩm trong line item

line_item.properties

Ví dụ

 <ul>
    {% assign propertySize = line_item.properties | size %}
    {% if propertySize > 0 %}
    {% for property in line_item.properties %}
    <li>{{ property.first }}: {{ property.last }}</li>
    {% endfor %}
 </ul>

Kết quả

 Monogram: My dog is the cutest
 Gift wrap: Yes

line_item.quantity

Trả về số lượng của sản phẩm trong line_item.

line_item.requires_shipping

rả về true nếu sản phẩm trong line_item yêu cầu vận chuyển, false nếu không yêu cầu vận chuyển..

line_item.sku

Trả về SKU của line_item.

line_item.title

Trả về tiêu đề của line_item, được ghép bởi tên sản phẩm và phiên bản của sản phẩm, phân cách bởi dấu (-).

Ví dụ

{{ line_item.title }}

Kết quả

Adidas Neo - Cỡ 36

Có thể lấy riêng tên sản phẩm hoặc tên của phiên bản sản phẩm.

Ví dụ

Tên sản phẩm: {{ line_item.product.title }}
Phiên bản: {{ line_item.variant.title }}

Kết quả

Tên sản phẩm: Adidas Neo
Phiên bản: Cỡ 36

line_item.url

Trả về đường dẫn đến trang sản phẩm (link đến phiên bản sản phẩm).

Ví dụ

{{ line_item.title | link_to: line_item.url }}

Kết quả

<a href="/products/t-shirt?variant=12345678">T-Shirt - Small</a>

line_item.variant

Trả về phiên bản sản phẩm của line_item

line_item.variant_id

Returns the id of the line item's variant.

line_item.vendor

Trả về tên nhà sản xuất sản phẩm trong line_item


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: