Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Bộ lọc URL- URL Filter

Các bộ lọc URL sẽ xuất ra đường dẫn đến các tài nguyên được trên máy chủ CDN của Sapo, các bộ lọc này cũng sẽ sử dụng để tạo nên liên kết để lọc danh mục sản phẩm hay blog.

Trong nhiều kết quả xuất ra, bạn sẽ thấy dấu hỏi chấm (?) đi kèm một số ngẫu nhiên ở sau đường dẫn, đây chính là phiên bản của file được gọi ra.

//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0087/0462/t/394/assets/style.css?1234

Trong ví dụ trên 1234 chính là phiên bản của file style.css, bộ lọc sẽ luôn gọi ra phiên bản mới nhất của file.

asset_url

Trả về đường dẫn của file trong thư mục "assets" của giao diện.

Ví dụ

{{ 'style.css' | asset_url }}

Kết quả

//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0087/0462/t/394/assets/style.css?12121

file_url

Trả về đường dẫn của file được upload lên trong trang quản trị website.

Ví dụ

{{ 'size-chart.pdf' | file_url }}

Kết quả

//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0087/0462/files/size-chart.pdf?28261

Trả về đường dẫn để khách hàng đăng nhập.

Ví dụ

{{ 'Đăng nhập' | customer_login_link }}

Kết quả

<a href="/account/login" id="customer_login_link">Đăng nhập</a>

bizweb_asset_url

Sapo có sẵn một số tài nguyên trên CDN để các nhà phát triển có thể sử dụng ngay mà không cần thêm vào giao diện.

Ví dụ

{{ 'option-selectors.js' | bizweb_asset_url | script_tag }}

Kết quả

<script src="//bizweb.dktcdn.net/assets/themes_support/option-selectors.js?1" type="text/javascript"></script>

Các tài nguyên có sẵn hiện tại trên CDN của Sapo:


{{ 'option_selectors.js' | bizweb_asset_url | script_tag }}
{{ 'api.jquery.js' | bizweb_asset_url | script_tag }}
{{ 'common.js' | bizweb_asset_url | script_tag }}
{{ 'customer.js' | bizweb_asset_url | script_tag }}

img_url

Trả về đường dẫn đến file ảnh, chấp nhận tham số về kích thước ảnh. Bộ lọc img_url có thể sử dụng với các đối tượng sau:

Ví dụ

{{ product | img_url: 'small' }}
{{ variant | img_url: 'small' }}
{{ line_item | img_url: 'small' }}
{{ image | img_url: 'small' }}
{{ collection | img_url: 'small' }}

Kết quả

//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0159/3350/products/red_shirt.jpg?v=1398706734
//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0159/3350/products/red_shirt.jpg?v=1398706734
//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0159/3350/products/red_shirt.jpg?v=1398706734
//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0159/3350/products/red_shirt.jpg?v=1398706734
//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0159/3350/products/shirts_collection.jpg?v=1338563745

Chú ý

Với line items, đường dẫn trả về sẽ là ảnh của phiên bản sản phẩm tương ứng. Nếu phiên bản sản phẩm đó chưa được gán ảnh thì sẽ trả về đường dẫn là ảnh chính của ảnh sản phẩm.

img_url Có thể sử dụng với thuộc tính image hoặc src của các đối tượng trên.

Ví dụ

{{ product.image | img_url: 'small' }}
{{ product.image.src | img_url: 'small' }}

Kết quả

//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0159/3350/products/red_shirt.jpg?v=1398706734
//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0159/3350/products/red_shirt.jpg?v=1398706734

Tạo liên kết tới một địa chỉ url, tham số đầu tiên là địa chỉ url sẽ dẫn đến, tham số tiếp theo sẽ là nội dung thẻ title của liên kết.

Ví dụ

{{ 'Sapo' | link_to: 'https://bizweb.vn','Giúp bạn bán hàng' dễ dàng }}

Kết quả

<a href="https://bizweb.vn" title="Giúp bạn bán hàng dễ dàng">Sapo</a>

Tạo đường dẫn đến trang liệt kê tất cả các sản phẩm trực thuộc một nhà sản xuất trên hệ thống.

Ví dụ

{{ "Adidas" | link_to_vendor }}

Kết quả

<a href="/collections/vendors?q=Adidas" title="Sapo">Sapo</a>

Tạo đường dẫn đến trang liệt kê tất cả các sản phẩm thuộc một loại sản phẩm trên hệ thống.

Ví dụ

{{ "giầy nam" | link_to_type }}

Kết quả

<a href="/collections/types?q=giầy%20nam" title="giầy nam">giầy nam</a>

Tạo đường dẫn đến trang danh sách các sản phẩm có trong danh mục sản phẩm được gắn một tag cụ thể.

Ví dụ

<!-- collection.tags = ["quần áo", "nam", "giảm giá"] -->
{% for tag in collection.tags %}
    {{ tag | link_to_tag: tag }}
{% endfor %}

Kết quả

<a title="Xem các sản phẩm được gắn tag "quần áo"" href="/collections/frontpage/quan-ao">Quần áo</a>
<a title="Xem các sản phẩm được gắn tag "nam"" href="/collections/frontpage/nam">Nam</a>
<a title="Xem các sản phẩm được gắn tag "giảm giá"" href="/collections/frontpage/giam-gia">Giảm giá</a>

Tạo đường dẫn đến trang danh sách các sản phẩm có trong danh mục sản phẩm mà đã chọn một tag trước đó.

Ví dụ

<!-- collection.tags = ["Mens", "Womens", "Sale"] -->
{% for tag in collection.tags %}
    {{ tag | link_to_add_tag: tag }}
{% endfor %}

Kết quả

<!-- If you're on "/collections/frontpage/mens": -->
<a title="Show products matching tag Mens" href="/collections/frontpage/mens">Mens</a>
<a title="Show products matching tag Womens" href="/collections/frontpage/womens+mens">Womens</a>
<a title="Show products matching tag Sale" href="/collections/frontpage/sale+mens">Sale</a>

Tạo đường dẫn đến trang danh sách các sản phẩm có trong danh mục sản phẩm đã được xóa tag gần nhất thêm vào.

Ví dụ

<!-- collection.tags = ["Mens", "Womens", "Sale"] -->
{% for tag in collection.tags %}
    {{ tag | link_to_add_tag: tag }}
{% endfor %}

Kết quả

<!-- If you're on "/collections/frontpage/mens": -->
<a title="Remove tag Mens" href="/collections/frontpage">Mens</a>
<a title="Remove tag Womens" href="/collections/frontpage/mens">Womens</a>
<a title="Remove tag Sale" href="/collections/frontpage/mens">Sale</a>

img_url

Tạo đường dẫn đến ảnh, có thể sử dụng tham số kích thước ảnh.

Ví dụ

{{ product.featured_image | img_url: "medium" }}

Kết quả

//bizweb.dktcdn.net/s/files/1/0087/0462/products/shirt14_medium.jpeg?v=1309278311

Các tham số liên quan đến kích thước ảnh:

Tham số: Kích thước ảnh

pico

Returns the image at a maximum size of 16 by 16 pixels.

icon

Returns the image at a maximum size of 32 by 32 pixels.

thumb

Returns the image at a maximum size of 50 by 50 pixels.

small

Returns the image at a maximum size of 100 by 100 pixels.

compact

Returns the image at a maximum size of 160 by 160 pixels.

medium

Returns the image at a maximum size of 240 by 240 pixels.

large

Returns the image at a maximum size of 480 by 480 pixels.

grande

Returns the image at a maximum size of 600 by 600 pixels.

original

Deprecated - do not use this when creating themes.

Returns the image at a maximum size of 1024 by 1024 pixels.

1024x1024

Returns the image at a maximum size of 1024 by 1024 pixels.

2048x2048

Returns the image at a maximum size of 2048 by 2048 pixels.

master

Returns the largest possible image (the current maximum image size is 2048 x 2048 pixels).

url_for_type

Tạo url đến trang danh sách tất cả các sản phẩm của cùng 1 loại sản phẩm.

Ví dụ

{{ "T-shirt" | url_for_type }}

Kết quả

/collections/types?q=T-shirt

url_for_vendor

Tạo url đến trang danh sách tất cả các sản phẩm của cùng 1 nhà sản xuất.

Ví dụ

{{ "Adidas" | url_for_vendor }}

Kết quả

/collections/vendors?q=Adidas

within

Tạo URL sản phẩm nhận biết bộ sưu tập bằng cách thêm trước /collections/alias-danh-muc vào URL sản phẩm, trong đó bộ xử lý bộ sưu tập là bộ xử lý của bộ sưu tập hiện đang được xem.

Ví dụ

{{ product.url | within: collection }}

Kết quả

/collections/frontpage/products/alien-poster

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: