Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

form

Đối tượng form được sử dụng với thẻ form. Nó bao gồm các thuộc tính của các form.

form.author

Trả về tên của người bình luận. Sử dụng với thẻ form bằng tham số "article".

form.body

Trả về nội dung bình luận. Sử dụng với thẻ form bằng tham số "article".

form.email

Trả về email của người bình luận. Sử dụng với thẻ form bằng tham số "article".

form.errors

Trả về một mảng bao gồm các chuỗi nếu form gửi thông tin không thành công. Các chuỗi trả về phụ thuộc vào các trường không được nhập hoặc nhập lỗi. Các chuỗi đó có thể là:

 • author
 • body
 • email
 • form

Ví dụ

{% for error in form.errors %}
  {{ error }}
{% endfor %}

Kết quả

<!-- nếu trường tên không được người dùng nhập vào -->
author

Bạn có thể dùng bộ lọc default_errors với form.errors để hiển thị ra thông tin lỗi một cách đơn giản.

Ví dụ

{% if form.errors %}
   {{ form.errors | default_errors }}
{% endif %}

form.posted_successfully

Trả về true nếu form được gửi đi thành công, hoặc false nếu form gửi đi lỗi.

{% if form.posted_successfully %}
  Bình luận thành công!
{% else %}
  {{ form.errors | default_errors }}
{% endif %}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: