Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

country_option_tags

country_option_tags tạo một thẻ <option> cho mỗi quốc gia. Một thuộc tính là data-provinces sẽ được tạo thêm cho mỗi quốc gia, nó là một mảng các tỉnh/vùng của quốc gia đó, được định dạng theo JSON. Nếu quốc gia đó không có một tỉnh/vùng nào thì kết quả trả về sẽ là một mảng rỗng.

country_option_tags phải được bao ngoài bởi thẻ <select>.

Ví dụ

<select name="country">
 {{ country_option_tags }}
</select>

Kết quả

<select name="country">
    <option value"" data-provinces="[]">- Chọn quốc gia --</option>
 ...
 ...
    <option value="Canada" data-provinces="["Alberta","British Columbia","Manitoba","New Brunswick","Newfoundland","Northwest Territories","Nova Scotia","Nunavut","Ontario","Prince Edward Island","Quebec","Saskatchewan","Yukon"]">Canada</option>
    <option value="China" data-provinces="[]">China</option>
 ...
 ...
</select>

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: