Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Giới thiệu Objects

Các đối tượng trong Liquid bao gồm các thuộc tính để xuất ra các trang nội dung động. Ví dụ: đối tượng product có thuộc tính là name có thể sử dụng để xuất ra tên của sản phẩm.

Để gọi ra các thuộc tính của đối tượng trên một trang, ta sử dụng {{}}, như sau:

{{ product.name }} <!-- Output: “Awesome Shoes” -->

Đối tượng tổng quát

Đây là những đối tượng có thể được sử dụng và truy cập từ bất cứ tập tin nào trong giao diện, chúng được gọi là đối tượng tổng quát hoặc biến tổng quát:

blogs
<ul>
 {% for article in blogs.myblog.articles %}
              <li>{{ article.title | link_to: article.url }}</li>
 {% endfor %}
</ul>

Đối tượng blogs bao gồm các thuộc tính liên quan đến blog. Xem thêm ›

cart
 

Đối tượng cart bao gồm các thuộc tính liên quan đến giỏ hàng. Xem thêm ›

collections
{% for product in collections.frontpage.products %}
 {{ product.name }}
{% endfor %}

Đối tượng collections bao gồm các thuộc tính liên quan đến danh mục sản phẩm. Xem thêm ›

current_page
{% if current_page != 1 %} Trang {{ current_page }}{% endif %}

Đối tượng current_page trả về số trang hiện tại khi bạn sử dụng phân trang. Xem thêm ›

current_tags
<!-- in blog.bwt -->
{% if current_tags %}
              <h1>{{ blog.name | link_to: blog.url }} &rsaquo; {{ current_tags.first }}</h1>
{% else %}
              <h1>{{ blog.name }}</h1>
{% endif %}

Đối tượng current_tags trả về các tag đang được sử dụng để lọc. Xem thêm ›

customer
{% if store.customer_accounts_enabled %}
 {% if customer %}
              <a href="/account">My Tài khoản</a>
  {{ 'Đăng xuất' | customer_logout_link }}
 {% else %}
  {{ 'Đăng nhập' | customer_login_link }}
  {% if store.customer_accounts_optional %}
   {{ 'Tạo tài khoản' | customer_register_link }}
  {% endif %}
 {% endif %}
{% endif %}

Đối tượng customer chỉ có thể sử dụng khi khách hàng đăng nhập tài khoản trên website. Xem thêm ›

linklists
<ul>
 {% for link in linklists.categories.links %}
              <li>{{ link.title | link_to: link.url }}</li>
 {% endfor %}
</ul>

Đối tượng linklists bao gồm các liên kết trong một menu, bạn có thể truy cập đối tượng này qua định danh (alias) của nó. Xem thêm ›

pages
<h1>{{ pages.about.title }}</h1>
<div>{{ pages.about.content }}</div>

Đối tượng pages gồm các trang nội dung có trong website. Xem thêm ›

page_description
{% if page_description %}
<meta name="description" content="{{ page_description }}" />
{% endif %}

Chủ website có thể chỉnh sửa page_description. Đây là một trường có thể thay đổi tùy theo đối tượng tương ứng (danh mục sản phẩm, sản phẩm, bài viết,...). Xem thêm ›

page_title
{{ page_title }}

Đối tượng page_title trả về tiêu đề của trang hiện tại. Xem thêm ›

store
 

Đối tượng store bao gồm các thông tin liên quan đến website. Xem thêm ›

template
{% if template contains 'product' %}
 Bạn đang ở trang sản phẩm
{% endif %}

Đối tượng template trả về cho biết template bạn đang sử dụng. Xem thêm ›

settings
{% if settings.use_logo %}
{{ 'logo.png' | asset_url | img_tag: store.name }}
{% else %}
<span class="no-logo">{{ store.name }}</span>
{% endif %}
{% if settings.featured_collection and settings.featured_collection != '' and collections[settings.featured_collection].alias == settings.featured_collection and collections[settings.featured_collection].products_count > 0 %}
{% for product in collections[settings.featured_collection].products %}
 {% include 'product-loop' %}
{% endfor %}
{% endif %}

Đối tượng settings cho phép bạn truy cập các thiết lập giao diện đã được thiết lập. 

request

Đối tượng request bao gồm thuộc tính liên quan đến tên miền và đường dẫn hiện tại trình duyệt truy cập.Xem thêm ›


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: