Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

blog

Các thuộc tính của đối tượng blog:

blog.all_tags

Trả về tất cả các tag của các bài viết trong blog, bao gồm tất cả các tag của bài viết không ở trên trang đang xem.

Ví dụ

{% for tag in blog.all_tags %}
    {{ tag }}
{% endfor %}

Kết quả

News, Music, Sale, Tips and Tricks

blog.articles

Trả về một mảng bao gồm tất cả các bài viết trong blog. Xem tại đây để biết các thuộc tính của đối tượng article.

Ví dụ

{% for article in blog.articles %}
            <h2>{{ article.title }}</h2>
{% endfor %}

Kết quả

<h2>Hello World!</h2>
<h2>Bài viết thử nghiệm.</h2>
<h2>Thử tiêu đề bài viết!</h2>

blog.articles_count

Trả về số lượng các bài viết có trong blog, không bao gồm các bài viết đã bị ẩn đi.

blog.comments_enabled

Trả về true nếu bình luận được cho phép, hoặc false nếu chức năng bình luận bị khóa.

blog.alias

Trả về định danh (alias) của blog.

blog.id

Returns the id of the blog.

blog.moderated

ếu bình luận được thiết lập kiểm duyệt, hoặc false nếu bình luận không cần kiểm duyệt.

blog.tags

Trả về tất cả các tag của blog, tương tự với all_tags, nhưng chỉ trả về các tag của các bài viết đang được lọc.

blog.name

Trả về tên của blog.

blog.url

Trả về địa chỉ tương đối của blog.

blog.next_article

Trả về đường dẫn của bài viết cũ hơn. Trả về false nếu không có bài cũ hơn.

blog.previous_article

Trả về đường dẫn của bài viết mới hơn. Trả về false nếu không có bài mới hơn.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: