Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thẻ giao diện - Theme Tags

Các thẻ giao diện có tác dụng để:

 • Xuất ra các đoạn mã HTML đặc biệt
 • Thông báo cho hệ thống biết cần phải gọi snippet nào khi hiển thị giao diện
 • Phân trang cho giao diện.

comment

Cho phép bạn để lại chú thích trong đoạn mã Liquid. Nội dung trong thẻ comment sẽ không được xuất ra ngoài, các đoạn mã Liquid trong đó cũng sẽ không được thực thi.

Ví dụ

Xin chào {% comment %} bạn, {% endcomment %} Nguyễn Văn A!

Kết quả

Xin chào Nguyễn Văn A!

include

Thêm một đoạn mã snippet lấy từ thư mục snippets của giao diện.

{% include 'snippet-name' %}

Chú ý, tên của snippet sẽ không bao gồm đuôi .bwt. Khi một snippet được gọi ra để sử dụng, các đoạn mã trong snippet đó sẽ được quyền truy cập đến các biến số trong template gốc.

form

Tạo đoạn mã HTML với <form> bao gồm các thuộc tính tương ứng (action, id, etc.) và <input> để có thể gửi được thông tin thành công.

Các tham số của form

article_comments

Tạo một form để thêm bình luận vào bài viết, sử dụng trong article.bwt. Bắt buộc có đối tượng article như là một tham số.

Ví dụ

{% form "article_comments", article %}
...
{% endform %}

Kết quả

<form accept-charset="UTF-8" action="/posts/article-title/comments" class="comment-form" id="article_comments" method="post">
      <input name="form_type" type="hidden" value="new_comment" />
      <input name="utf8" type="hidden" value="✓" />
  ...
</form>

contact

Tạo một form liên hệ để khách hàng có thể gửi liên hệ đến chủ website.

Ví dụ

{% form 'contact' %}
...
{% endform %}

Kết quả

<form accept-charset="UTF-8" action="/contact" id="contact" method="post">
      <input name="form_type" type="hidden" value="contact" />
      <input name="utf8" type="hidden" value="✓" />
  ...
</form>

customer_register

Tạo một form để khách hàng có thể đăng kí tài khoản trên website, sử dụng trong template register.bwt.

Ví dụ

{% form 'customer_register' %}
...
{% endform %}

Kết quả

<form accept-charset="UTF-8" action="/account/register" id="customer_register" method="post">
      <input name="FormType" type="hidden" value="customer_register" />
      <input name="utf8" type="hidden" value="✓" />
  ...
</form>

customer_address

Tạo một form để khách hàng chỉnh sửa địa chỉ nhận hàng hoặc thêm mới địa chỉ nhận hàng khác, sử dụng trong template addresses.bwt. Khi thêm mới địa chỉ, dùng tham số customer.new_address. Khi chỉnh sửa dùng tham số address.

Ví dụ

{% form 'customer_address', customer.new_address %}
...
{% endform %}

Kết quả

<form accept-charset="UTF-8" action="/account/addresses/70359392" id="address_form_70359392" method="post">
      <input name="form_type" type="hidden" value="customer_address" />
      <input name="utf8" type="hidden" value="✓" />
  ...
</form>

customer_login

Tạo một form để khách hàng có thể đăng nhập tài khoản trên website, sử dụng trong template login.bwt.

Ví dụ

{% form 'customer_login' %}
...
{% endform %}

Kết quả

<form accept-charset="UTF-8" action="/account/login" id="customer_login" method="post">
      <input name="FormType" type="hidden" value="customer_login" />
      <input name="utf8" type="hidden" value="✓" />
  ...
</form>

recover_customer_password

Tạo một form để khách hàng có thể lấy lại mật khẩu tài khoản trên website, sử dụng trong template login.bwt.

Ví dụ

{% form 'recover_customer_password' %}
...
{% endform %}

Kết quả

<form accept-charset="UTF-8" action="/account/recover" method="post">
      <input name="FormType" type="hidden" value="recover_customer_password" />
      <input name="utf8" type="hidden" value="✓" />
  ...
</form>

layout

Hiển thị một layout khác từ thư mục layout của giao diện. Nếu không có layout nào được chỉ định, theme.bwt sẽ được hiển thị mặc định.

<!-- Hiển thị layoput alternate.bwt -->
{% layout 'alternate' %}

paginate

Chia sản phẩm, bài viết blog hoặc kết quả tìm kiếm thành các trang nhỏ, tối đa 50 đối tượng mỗi trang, xem thêm tại thẻ for.

paginate phải được sử dụng với for để chia nội dung thành các trang khác nhau. Nó phải bao ngoài vòng lặp for chạy qua một mảng, ví dụ:

{% paginate collection.products by 5 %}
 {% for product in collection.products %}
    <!--Hiển thị chi tiết sản phẩm -->
 {% endfor %}
{% endpaginate %}

Tham số by sử dụng kiểu số nguyên từ 1 đến 50 để thông báo cho thẻ paginate biết cần phân chia bao nhiêu đối tượng trên 1 trang.

Trong thẻ paginate, bạn có thể truy cập đến các thuộc tính của đối tượng paginate. Nó bao gồm các thuộc tính để xuất ra các liên kết đến các trang khác.

raw

Cho phép hiện thị một đoạn mã Liquid trên một trang. Đoạn code này sẽ không được thực thi.

Ví dụ

{% raw %}{{ 5 | plus: 6 }}{% endraw %} bằng 11.

Kết quả

{{ 5 | plus: 6 }} bằng 11.

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: