Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1800 6750

sapo-fnb
quan-ly-ton-kho-nguyen-lieu

Lịch sử

Mục lịch sử trong Danh sách hàng tồn quản lý tất cả các thao tác bạn thực hiện trên phần mềm

Bạn có thể kiểm tra được ngày thao tác khởi tạo mặt hàng, hoặc điều chỉnh số dư 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: