Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thẻ lặp - Iteration Tags

Các thẻ lặp dùng để chạy một đoạn mã nhiều lần liên tiếp.

for

hực hiện một đoạn mã lặp lại nhiều lần. Để xem đầy đủ các thuộc tính có trong vòng lặp for, xem thêm tại forloop (đối tượng).

Vòng lặp chỉ có thể đưa ra tối đa 50 kết quả mỗi trang, trong trường hợp có nhiều hơn 50 kết quả, hãy sử dụng thẻ paginate để phân thành nhiều trang.

Ví dụ

 {% for product in collection.products %}
      {{ product.name }}
      {% endfor %}

Kết quả

Adidas Neo Converse Classic

break

Sử dụng để tạm dừng vòng lặp.

Ví dụ

 {% for i in (1..5) %}
      {% if i == 4 %}
      {% break %}
      {% else %}
      {{ i }}
      {% endif %}
      {% endfor %}

Kết quả

1 2 3

continue

Bỏ qua 1 vòng lặp.

Ví dụ

 {% for i in (1..5) %}
      {% if i == 4 %}
      {% continue %}
      {% else %}
      {{ i }}
      {% endif %}
      {% endfor %}

Kết quả

1 2 3  5

Tham số của for

limit

Thoát khỏi vòng lặp tại giá trị xác định.
 

Ví dụ

 <!-- if array = [1,2,3,4,5,6] -->
 {% for item in array limit:2 %}
  {{ item }}
 {% endfor %}

Kết quả

1 2

offset

Bắt đầu vòng lặp tại giá trị xác định.
 

Ví dụ

 <!-- if array = [1,2,3,4,5,6] -->
 {% for item in array offset:2 %}
  {{ item }}
 {% endfor %}

Kết quả

3 4 5 6

range

Quy định khoảng bắt đầu và kết thúc của vòng lặp
 

Ví dụ

{% assign num = 4 %}
{% for i in (1..num) %}
 {{ i }}
{% endfor %}
{% for i in (3..5) %}
 {{ i }}
{% endfor %}

Kết quả

1 2 3 4
3 4 5

reversed

Đảo ngược thứ tự của vòng lặp
 

Ví dụ

<!-- if array = [1,2,3,4,5,6] -->
{% for item in array reversed %}
  {{ item }}
{% endfor %}

Kết quả

6 5 4 3 2 1

cycle

Chạy qua một nhóm các chuỗi và xuất chúng theo thứ tự mà chúng được thông qua như là tham số. Mỗi lầncycle được gọi, chuỗi tiếp theo đã được thông qua như là một tham số là đầu ra.

cycle phải được sử dụng trong vòng lặp for.

Ví dụ

{% cycle 'one', 'two', 'three' %}
{% cycle 'one', 'two', 'three' %}
{% cycle 'one', 'two', 'three' %}
{% cycle 'one', 'two', 'three' %}

Kết quả

one
two
three
one

cycle có thể sử dụng khi:

 • Thêm vào class odd/even cho các hàng/cột trong bảng
 • Thêm một class vào ảnh nhỏ cuối cùng trong một hàng

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: