Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thẻ điều khiển luồng - Control Flow Tags

Các thẻ luồng điều khiển sẽ quyết định đoạn mã nào sẽ được thực hiện dựa trên các điều kiện khác nhau.

if

Thực hiện một đoạn mã khi điều kiện chính xác được đáp ứng.

Ví dụ

{% if product.name == 'Giày Adidas Neo' %}
  Sản phẩm giảm giá được biệt hôm nay "Giày Adidas Neo"
{% endif %}

Kết quả

Sản phẩm giảm giá được biệt hôm nay "Giày Adidas Neo"

elsif / else

Bổ sung các điều kiện khác khi dùng thẻ if hoặc unless.

Ví dụ

  <!-- Nếu customer.name = 'guest' -->
 {% if customer.name == 'Gyo' %}
  Chào bạn Gyo!
 {% elsif customer.name == 'guest' %}
  Xin chào quý khách!
 {% else %}
  Chào bạn!
 {% endif %}

Kết quả

Xin chào quý khách!

case/when

Tạo nên một hướng chuyển đổi để so sánh một biến số với các giá trị khác nhau. case sẽ tạo hướng chuyển đổi và when sẽ so sánh các giá trị..

Ví dụ

{% assign vendor = 'Adidas' %}
{% case vendor %}
 {% when 'Adidas' %}
   Một sản phẩm của Adidas
 {% when 'Nike' %}
   Một sản phẩm của Nike
 {% else %}
   Sản phẩm này không phải của Adidas hay Nike
{% endcase %}

Kết quả

Một sản phẩm của Adidas

unless

Thẻ này tương tự với if, nhưng nó sẽ thực hiện đoạn mã nếu các điều kiện cụ thể không được đáp ứng.

Ví dụ

 {% unless product.name == 'Adidas Neo' %}
  Đây không phải là giày Adidas Neo
 {% endunless %}

Kết quả

Đây không phải là giày Adidas Neo.

Bạn có thể làm điều trên với if như sau cũng cho ra kết quả tương tự

  {% if product.name != 'Adidas Neo' %}
  Đây không phải là giày Adidas Neo
 {% endif %}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: