Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Thẻ biến số - Variable Tags

Các thẻ này dùng để tạo các biến Liquid mới sẽ được sử dụng trong giao diện.

assign

Tạo một biến mới.

Ví dụ

  {% assign new_variable = false %}
  {% if new_variable != true %}
    Hiện thị nội dung cần thiết.
  {% endif %}

Kết quả

   Hiện thị nội dung cần thiết.

Sử dụng ("") để tạo biến là một chuỗi.

Ví dụ

{% assign foo = "bar" %}
{{ foo }}

Kết quả

bar

capture

Bắt một chuỗi và gán nó vào một biết mới.

Ví dụ

{% capture new_variable %}Nội dung chuỗi.{% endcapture %}
{{ new_variable }}

Kết quả

Nội dung chuỗi.

increment

Tạo một biến số mới và sau mỗi lần gọi sẽ tăng biến số thêm một đơn vị, biến số mới bắt đầu bằng 0.

Ví dụ

{% increment variable %}
{% increment variable %}
{% increment variable %}

Kết quả

0
1
2

decrement

Tạo một biến số mới và sau mỗi lần gọi sẽ giảm biến số thêm một đơn vị, biến số mới bắt đầu bằng -1.

Ví dụ

{% decrement variable %}
{% decrement variable %}
{% decrement variable %}

Kết quả

-1
-2
-3

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: