Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Store

Đối tượng Store của Sapo API là một tập hợp những cài đặt và thông tin của Shop.

Chỉ chủ Shop mới có thể chỉnh sửa các thông tin cấu hình của Shop bằng cách vào thẻ "Cấu hình" rồi chọn "Cấu hình chung". API không cho phép bạn làm bất cứ thao tác nào ngoài việc truy vấn thông tin của Shop.

Bạn có thể làm gì với Store?

Sapo API cho phép bạn thực hiện các thao tác sau với tài nguyên Store. Các phiên bản chi tiết hơn của những thao tác này có thể có:

Các thuộc tính của Store

address1
{ "address1" : "1 Infinite Loop" }

Địa chỉ của Shop.

city
{ "city" : "Cupertino" }

Thành phố.

country
{ "country" : "US" }

Quốc gia.

country_code
{ "country_code" : "US" }

Mã quốc gia.

country_name
{ "country_name" : "United States" }

Tên quốc gia.

created_on
{ "created_on" : "2007-12-31T19:00:00Z" }

Thời gian Shop được tạo. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.

modified_on
{ "modified_on" : "2007-12-31T19:00:00Z" }

Thời gian Shop được cập nhật lần cuối. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.

customer_email
{ "customer_email" : "[email protected]" }

Email dùng để gửi thông báo đến khách hàng.

currency
{ "currency" : "USD" }

Mã tiền tệ mà Shop đang sử dụng.

domain
{ "domain" : "shop.apple.com" }

Tên miền chính của Shop

email
{ "email" : "[email protected]" }

Địa chỉ email được sử dụng để Sapo liên hệ.

id
{ "id" : 690933842 }

Số duy nhất định danh Shop.

money_format
{ "money_format" : "$" }

Định dạng hiển thị của tiền tệ khi chưa xác định loại tiền tệ

money_with_currency_format
{ "money_with_currency_format" : "$ USD" }

Định dạnh hiển thị của tiền tệ khi đã xác định loại tiền tệ.

bizweb_domain
{ "bizweb_domain" : "apple.bizwebvietnam.net" }

Tên miền "bizwebvietnam.net" của Shop.

name
{ "name" : "Apple Computers" }

Tên của Shop.

plan_name
{ "plan_name" : "enterprise" }

Gói dịch vụ của Shop.

plan_display_name
{ "plan_display_name" : "enterprise" }

Tên gói dịch vụ của Shop.

phone
{ "phone" : "null" }

Điện thoại liên hệ của Shop.

province
{ "province" : "California" }

Tên tỉnh thành.

province_code
{ "province_code" : "CA" }

Mã tỉnh thành.

store_owner
{ "store_owner" : "Steve Jobs" }

Tên chủ Shop.

source
{ "source" : "null" }
timezone
{ "timezone" : "(GMTZ) Eastern Time" }

Timezone của Shop.

has_storefront
{ "has_storefront" : true }

Xác định Shop có xây dựng nền tảng web phía frontend không.

Endpoints

GET/admin/store.json

Lấy cấu hình của Shop

fields

danh sách các trường trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

 

GET /admin/store.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "shop": {
  "id": 690933842,
  "name": "Apple Computers",
  "email": "[email protected]",
  "domain": "shop.apple.com",
  "created_on": "2007-12-31T19:00:00Z",
  "province": "California",
  "country": "US",
  "address1": "1 Infinite Loop",
  
  "city": "Cupertino",
  "source": null,
  "phone": "1231231234",
  "modified_on": "2015-12-08T11:41:47Z",
  "customer_email": "[email protected]",
  
  
  "country_code": "US",
  "country_name": "United States",
  "currency": "USD",
  "timezone": "(GMTZ) Eastern Time (US & Canada)",
  
  "store_owner": "Steve Jobs",
  "money_format": "$ {{amount}}",
  "money_with_currency_format": "$ {{amount}} USD",
  "province_code": "CA",
  
  "plan_display_name": "Sapo Plus",
  "plan_name": "enterprise",
  "has_discounts": false,
  "has_gift_cards": true,
  "bizweb_domain": "apple.bizwebvietnam.net",
  
  
  
  "has_storefront": true
  
 }
}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: