Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

SmartCollection

Một SmartCollection là một nhóm các sản phẩm được xác định bởi các điều kiện của chủ Shop. Một chủ Shop có thể tạo một SmartCollection và thiết lập điều kiện để quyết định sản phẩm nào sẽ thuộc SmartCollection này. Sapo tự động thay đổi nội dung của SmartCollection dựa vào các luật của chính nó.

SmartCollections sử dụng Collect để kết nối giữa nó và Product. Những Collect này được quản lý bởi các điều kiện của SmartCollection nên không thể thêm mới hay xóa qua API.

Danh mục của Sapo — cả danh mục thông minh và danh mục thường — đều được hiển thị cho người dùng để người dùng có thể lựa chọn và xem các sản phẩm trong danh mục mà họ chọn. Chúng được dùng để phân chia danh sách sản phẩm vào các danh mục giúp người dùng sử dụng dễ dàng hơn.

Bên cạnh SmartCollection, còn có cả CustomCollections, cái dùng để nhóm các sản phẩm theo định nghĩa của chủ Shop.

Bạn có thể làm gì với SmartCollection?

Sapo API cho phép bạn thực hiện các thao tác sau với tài nguyên SmartCollection. Các phiên bản chi tiết hơn của những thao tác này có thể có:

Các thuộc tính của SmartCollection

description
{ "description" : "<p>The best selling ipod ever</p>" }

Mô tả của SmartCollection.

alias
{ "alias" : "smart_ipods" }

Chuỗi ký tự duy nhất thân thiện với người dùng đại diện cho SmartCollection, được sinh tự động từ tiêu đề. Giới hạn 255 ký tự.

id
{ "id" : 482865238 }

Số duy nhất định danh SmartCollection.

image
{ "image" : {
    "id" : "12034" 
    "src" : "https://bizweb.dktcdn.net/collections/ipod.jpg?0" }
    }

Ảnh đại diện của SmartCollection. Khi tạo mới chỉ cần truyền thuộc tính src

published_on
{ "published_on" : "2008-02-01T19:00:00Z" }

Trường này có thể có 2 loại giá trị, phụ thuộc vào việc SmartCollection có được xuất bản hay không:

 • Nếu SmartCollection được xuất bản, giá trị của trường này là thời gian SmartCollection được xuất bản. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.
 • Nếu SmartCollection bị ẩn, giá trị của trường này sẽ là null. Thay đổi trạng thái của SmartCollection từ xuất bản sang ẩn là thay đổi giá trị trường này về null.
rules
{ "column" : "variant_price" }
{ "relation" : "less_than" }
{ "condition" : "20" }

Danh sách các luật quy định Product nào thuộc về SmartCollection. Mỗi một luật có các thuộc tính sau:

 1. relation:
  Mối quan hệ giữa giá trị của thuộc tính column với thuộc tính condition.

  Kiểu số:

  • greater_than: giá trị của column lớn hơn condition.
  • less_than: giá trị của column nhỏ hơn condition.
  • equals: giá trị của column bằng condition.
  • not_equals: giá trị của column không bằng condition.

  Kiểu text:

  • equals: giá trị của column giống như condition.
  • not_equals: giá trị của column không giống như condition.
  • starts_with: giá trị của column bắt đầu bằng giá trị của condition.
  • ends_with: giá trị của column kết thúc bằng giá trị của condition.
  • contains: giá trị của column chứa giá trị của condition.
  • not_contains: giá trị của column không chứa giá trị của condition.
 2. condition:
  Lựa chọn Product thuộc SmartCollection sử dụng condition. Condition có thể là một xâu hoặc một số phụ thuộc vào Relation.
 3. column:

  Thuộc tính của Product được sử dụng để tạo SmartCollection.

  Các Column sau được giới hạn với text relation:

  • name: tiêu đề của Product.
  • type: loại Product.
  • vendor: nhà cung cấp Product.
  • variant_title: Tiêu đề của Variant.

  Các Column sau được giới hạn với number relation:

  • variant_compare_at_price: so sánh giá.
  • variant_weight: khối lượng.
  • variant_inventory: quản lý kho. Ngoại lệ: not_equals không chạy với variant_inventory.
  • variant_price: giá Product.

  Column sau chỉ giới hạn với equals relation:

  • tag: tag của Product.
disjunctive
{ "disjunctive" : false }

Nếu false, Product phải phù hợp với tất cả các điều kiện thì mới thuộc SmartCollection. Nếu là true, Product chỉ cần phù hợp với một điều kiện là được.

sort_order
{ "sort_order" : "alpha-asc" }

Thứ tự sắp xếp Product trong SmartCollection. Các giá trị hợp lệ là:

 • alpha-asc: Theo thứ tự bảng chữ cái tăng dần từ A đến Z.
 • alpha-desc: Theo thứ tự bảng chữ cái giảm dần từ Z đến A.
 • best-selling: Theo sản phẩm bán chạy nhất.
 • created: Theo thời gian tạo, thứ tự tăng dần (cũ nhất - mới nhất).
 • created-desc: Theo thời gian tạo, thứ tự giảm dần (mới nhất - cũ nhất).
 • manual: Theo thứ tự chủ shop tự sắp xếp.
 • price-asc: Theo giá, thứ tự tăng dần (thấp nhất - cao nhất).
 • price-desc: Theo giá, thứ tự giảm dần (cao nhất - thấp nhất).
template_layout
{ "template_layout" : "null" }

Khung giao diện được sử dụng. Mặc định là sử dụng product.bwt.

name
{ "name" : "Smart iPods" }

Tiêu đề của SmartCollection. Giới hạn 322 ký tự.

modified_on
{ "modified_on" : "2008-02-01T19:00:00Z" }

Thời gian SmartCollection được cập nhật lần cuối. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.

Endpoints

GET/admin/smart_collections.json

Lấy danh sách tất cả SmartCollection chứa Product cho trước

limit

Số lượng kết quả

(mặc định: 50) (tối đa: 250)
page

Trang

(mặc định: 1)
since_id

Giới hạn kết quả sau một ID xác định

name

Lấy các SmartCollection với tiêu đề cho trước

product_id

Lấy các SmartCollection chứa Product cho trước

alias

Lọc bằng SmartCollection Alias

modified_on_min

Hiển thị các SmartCollection được cập nhật lần cuối sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

modified_on_max

Hiển thị các SmartCollection được cập nhật lần cuối trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published_on_min

Hiển thị các SmartCollection được xuất bản sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published_on_max

Hiển thị các SmartCollection được xuất bản trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published
 • true - Hiển thị các SmartCollection đã được xuất bản
 • false - Hiển thị các SmartCollection chưa được xuất bản
fields

danh sách các trường trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

Liệt kê tất cả SmartCollection sau một ID xác định

GET /admin/smart_collections.json?since_id=482865238
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "smart_collections": [
  {
   "id": 1063001341,
   "alias": "ipods-1",
   "name": "IPods",
   "modified_on": "2015-12-08T11:39:51Z",
   "description": null,
   "published_on": "2015-12-08T11:39:51Z",
   "sort_order": "alpha-asc",
   "template_layout": null,
   
   "disjunctive": false,
   "rules": [
    {
     "column": "name",
     "relation": "starts_with",
     "condition": "iPod"
    }
   ]
  }
 ]
}

Liệt kê các SmartCollection có chứa sản phẩm cho trước

GET /admin/smart_collections.json?product_id=632910392
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "smart_collections": [
 ]
}

Liệt kê tất cả SmartCollection

GET /admin/smart_collections.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "smart_collections": [
  {
   "id": 482865238,
   "alias": "smart-ipods",
   "name": "Smart iPods",
   "modified_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
   "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
   "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
   "sort_order": "manual",
   "template_layout": null,
   
   "disjunctive": false,
   "rules": [
    {
     "column": "type",
     "relation": "equals",
     "condition": "Cult Products"
    }
   ],
   "image": {
    "created_on": "2015-12-08T11:39:24Z",
    "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/ipod_nano_8gb.jpg?v=1449592764"
   }
  }
 ]
}
GET/admin/smart_collections/count.json

Lấy tổng số SmartCollection chứa một Product cho trước

name

Hiển thị các SmartCollection có tiêu đề cho trước

product_id

Hiển thị các SmartCollection chứa Product cho trước

modified_on_min

Hiển thị các SmartCollection được cập nhật lần cuối sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

modified_on_max

Hiển thị các SmartCollection được cập nhật lần cuối trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published_on_min

Hiển thị các SmartCollection được xuất bản sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published_on_max

Hiển thị các SmartCollection được xuất bản trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published
 • true - Hiển thị các SmartCollection đã được xuất bản
 • false - Hiển thị các SmartCollection chưa được xuất bản

Lấy tổng số các SmartCollection chứa Product xác định

GET /admin/smart_collections/count.json?product_id=632910392
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "count": 0
}

Tổng số các SmartCollection

GET /admin/smart_collections/count.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "count": 1
}
GET/admin/smart_collections/482865238.json

Lấy một SmartCollection

fields

danh sách các trường trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

Lấy một SmartCollection bằng ID

GET /admin/smart_collections/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "smart_collection": {
  "id": 482865238,
  "alias": "smart-ipods",
  "name": "Smart iPods",
  "modified_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
  "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null,
  "products_count": 0,
  
  "disjunctive": false,
  "rules": [
   {
    "column": "type",
    "relation": "equals",
    "condition": "Cult Products"
   }
  ],
  "image": {
   "created_on": "2015-12-08T11:39:24Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/ipod_nano_8gb.jpg?v=1449592764"
  }
 }
}
POST/admin/smart_collections.json

Tạo mới một SmartCollection.
Các giá trị hợp lệ cho trường Rule:

 • column - name, type, vendor, variant_price, variant_compare_at_price, variant_weight, variant_inventory, variant_title
 • relation - equals, greater_than, less_than, starts_with, ends_with, contains
 • condition - xâu bất kỳ

Tạo mới một SmartCollection với đường dẫn ảnh

POST /admin/smart_collections.json
{
 "smart_collection": {
  "name": "Macbooks",
  "image": {
   "src": "http:\/\/example.com\/rails_logo.gif"
  }
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "smart_collection": {
  "id": 1063001342,
  "alias": "macbooks",
  "name": "Macbooks",
  "modified_on": "2015-12-08T11:39:51Z",
  "description": null,
  "published_on": "2015-12-08T11:39:51Z",
  "sort_order": "alpha-asc",
  "template_layout": null,
  
  "disjunctive": false,
  "rules": [
  ],
  "image": {
   "created_on": "2015-12-08T11:39:51Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/rails_logo.gif?v=1449592791"
  }
 }
}

Tạo mới một SmartCollection có tiêu đề Macbooks

POST /admin/smart_collections.json
{
 "smart_collection": {
  "name": "Macbooks"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "smart_collection": {
  "id": 1063001345,
  "alias": "macbooks",
  "name": "Macbooks",
  "modified_on": "2015-12-08T11:39:53Z",
  "description": null,
  "published_on": "2015-12-08T11:39:53Z",
  "sort_order": "alpha-asc",
  "template_layout": null,
  
  "disjunctive": false,
  "rules": [
  ]
 }
}

Tạo mới một SmartCollection với ảnh mã hóa base64

POST /admin/smart_collections.json
{
 "smart_collection": {
  "name": "Macbooks",
  "image": {
   "base64": "R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==\n"
  }
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "smart_collection": {
  "id": 1063001347,
  "alias": "macbooks",
  "name": "Macbooks",
  "modified_on": "2015-12-08T11:39:55Z",
  "description": null,
  "published_on": "2015-12-08T11:39:55Z",
  "sort_order": "alpha-asc",
  "template_layout": null,
  "published_scope": "global",
  "disjunctive": false,
  "rules": [
  ],
  "image": {
   "created_on": "2015-12-08T11:39:55Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/df3e567d6f16d040326c7a0ea29a4f41.gif?v=1449592795"
  }
 }
}

Cố gắng tạo một SmartCollection mà không có tên sẽ trả về lỗi

POST /admin/smart_collections.json
{
 "smart_collection": {
  "body": "foobar"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
{
 "errors": {
  "name": [
   "can't be blank"
  ]
 }
}

Tạo mới một Collection chứa các sản phẩm bắt đầu bằng IPod

POST /admin/smart_collections.json
{
 "smart_collection": {
  "name": "IPods",
  "rules": [
   {
    "column": "title",
    "relation": "starts_with",
    "condition": "iPod"
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "smart_collection": {
  "id": 1063001355,
  "alias": "ipods-1",
  "name": "IPods",
  "modified_on": "2015-12-08T11:40:01Z",
  "description": null,
  "published_on": "2015-12-08T11:40:01Z",
  "sort_order": "alpha-asc",
  "template_layout": null,
  "published_scope": "global",
  "disjunctive": false,
  "rules": [
   {
    "column": "name",
    "relation": "starts_with",
    "condition": "iPod"
   }
  ]
 }
}

Tạo mới một Collection nhưng chưa xuất bản

POST /admin/smart_collections.json
{
 "smart_collection": {
  "name": "Macbooks",
  "published": false
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "smart_collection": {
  "id": 1063001356,
  "alias": "macbooks",
  "name": "Macbooks",
  "modified_on": "2015-12-08T11:40:01Z",
  "description": null,
  "published_on": null,
  "sort_order": "alpha-asc",
  "template_layout": null,
  "published_scope": "global",
  "disjunctive": false,
  "rules": [
  ]
 }
}
PUT/admin/smart_collections/482865238.json

Cập nhật một Smart Collection đã tồn tại

Hiển thị một Collection ẩn bằng cách thay đổi giá trị thuộc tính published sang thời gian của quá khứ

PUT /admin/smart_collections/#{id}.json
{
 "smart_collection": {
  "id": 482865238,
  "published_on": "2015-12-08T11:39:52Z"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "smart_collection": {
  "id": 482865238,
  "alias": "smart-ipods",
  "name": "Smart iPods",
  "modified_on": "2015-12-08T11:39:52Z",
  "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
  "published_on": "2015-12-08T11:39:52Z",
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null,
  "published_scope": "global",
  "disjunctive": false,
  "rules": [
   {
    "column": "type",
    "relation": "equals",
    "condition": "Cult Products"
   }
  ],
  "image": {
   "created_on": "2015-12-08T11:39:24Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/ipod_nano_8gb.jpg?v=1449592764"
  }
 }
}

Thay đổi mô tả của Collection Smart iPods

PUT /admin/smart_collections/#{id}.json
{
 "smart_collection": {
  "id": 482865238,
  "description": "<p>5000 songs in your pocket<\/p>"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "smart_collection": {
  "id": 482865238,
  "alias": "smart-ipods",
  "name": "Smart iPods",
  "modified_on": "2015-12-08T11:39:56Z",
  "description": "<p>5000 songs in your pocket<\/p>",
  "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null,
  "published_scope": "global",
  "disjunctive": false,
  "rules": [
   {
    "column": "type",
    "relation": "equals",
    "condition": "Cult Products"
   }
  ],
  "image": {
   "created_on": "2015-12-08T11:39:24Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/ipod_nano_8gb.jpg?v=1449592764"
  }
 }
}

Cập nhật một Collection, xóa ảnh đại diện

PUT /admin/smart_collections/#{id}.json
{
 "smart_collections": {
  "id": 841564295,
  "image": "",
  "alias": "ipods",
  "name": "IPods",
  "modified_on": "2015-12-08T11:39:57Z",
  "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
  "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null,
  "published_scope": "global"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "custom_collection": {
  "id": 841564295,
  "alias": "ipods",
  "name": "IPods",
  "modified_on": "2015-12-08T11:39:58Z",
  "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
  "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null,
  "published_scope": "global"
 }
}

Cập nhật một Collection, thêm mới ảnh đại diện cho Collection

PUT /admin/smart_collections/#{id}.json
{
 "smart_collection": {
  "id": 482865238,
  "image": {
   "base64": "R0lGODlhbgCMAPf\/APbr48VySrxTO7IgKt2qmKQdJeK8lsFjROG5p\/nz7Zg3\nMNmnd7Q1MLNVS9GId71hSJMZIuzTu4UtKbeEeakhKMl8U8WYjfr18YQaIbAf\nKKwhKdKzqpQtLebFortOOejKrOjZ1Mt7aMNpVbAqLLV7bsNqR+3WwMqEWenN\nsZYxL\/Ddy\/Pm2e7ZxLlUQrIjNPXp3bU5MbhENbEtLtqhj5ZQTfHh0bMxL7Ip\nNsNyUYkZIrZJPcqGdYIUHb5aPKkeJnoUHd2yiJkiLKYiKLRFOsyJXKVDO8up\nosFaS+TBnK4kKti5sNaYg\/z49aqYl5kqLrljUtORfMOlo\/36+H4ZH8yDYq0f\nKKFYTaU9MrY8MrZBNXwXHpgaIdGVYu\/byLZNP9SaZLIyOuXCtHkpJst+Wpcm\nLMyCa8BfP9GMb9KQdPDd1PPk1sd5VP79\/L5dQZ0bI9+ymqssK9WcfIoXHdzG\nxdWWfteib79lSr1YP86MYurQxKdcUKdMQr5ZSfPs6YEZH8uhl4oWIenMuurQ\nttmejaqoqsqBVaAcJLlJN5kvMLlZRMNsSL5fRak0LbdQQMVvSPjw6cJnRpkf\nKtmjhvfu5cJtT7IuOMVvWLY\/M\/37+o0YH9ibhtSYdObErc6HarM9NnYSGNGR\navLi09unje3WyeO8rsVrT7tdRtK3uffu6NWeaL9pTJIjJrM4NPbx8cdyX7M7\nPYYVHu7j4KgoNJAYIKtkV5o9MsOcldicis+RYNutfrhFOZ0hJbqinZ8bI8h5\nUObFuOfItJsfJrJfUOfIqc+PXqQtK8RnSbA4Mcd3Tm0SGbpXQ8aqp7RLNs+s\novHfzpVhV9iggMd1TLtbRKUdKXEQFsd4XrZRPLIgMZUeJ+jKvrAlK6AhJ65A\nMpMpKuC3j5obIsRwS7hAN8l\/YtvDvnYXHbAoLI47SIUsOMenorF4gO\/m4+fH\npo4vLZ8oKMukqp0cJbhVSMV2UuPR0bAfMLIrLrg\/OcJwT8h+Vt+wn8eurLlh\nQrIfKHQOHHQOHf\/\/\/\/\/\/\/yH5BAEAAP8ALAAAAABuAIwAAAj\/AP8JHDhQXjpz\n\/PopXNiPn0OHDRMmbKhQIsOJFS1SxAhxI8SHFzVeDBnx48iNBAeeOkcxokeX\nFRdOnAlSokaaLXNujJkxo8iYHRkKtWkzZSsaOXkAWsoUECynsHgoqEW1qtVa\nU7Mq2Mq1K9cUW8GKTUG2rNkUHNByWMuWLdWva7t1W7UKG4S7eO\/ycEhQHgaK\nsL4VGGyocGE3br5929KuxQFFkEtIlgypsuUDmDMfWGRmUZvPoEHfGU36jgDT\nLQSoVt3IQ2sPsL0IUNZGlZ0H0lo00jEkCytWMspdGzBgn\/F9EBIWnKIQlqHB\nhA0bQpx48Z7UAkoEcMTdUeTJJSxf\/4akOTNnzqHb3GkjrUdp0gKwq77jWdod\nO7dNKWvhRUcWT6zYQI82xB03AAQNCdTKX\/xAAB10hfVCnRtbVIhIAy14oJoZ\nAXS4XXfdQaYIeOGJRx555Z1nRnrqqUeaMtIYY8dmn7Vg2yK57TYEgAzIQGBx\nxyXHj0A0OOTggxFKSN1iWwTTAIYanpYdMtFE4+GVIHrn3XeUmVhZeWiIMoOY\nnVQDGiTgKALJjIssIsADt0mjjI6+AXcDgQYi2M8\/7ijEwzRIFmBIL9NVV+EW\nVzyZ4Wqj9RBABchQWeWkV3aY5ZYjjgieeKL446mnjxwAiZVpliAjZqblt19\/\n\/7HCwIAFGv+X3J4s9fMckoYhphiTQTwJ5Wqn9dDDAWuMUUEFviTrS6STVlmp\npVmKqCkOn34aB6TIBAAOJeHZAYl6ptixSCL8edGbq8HFeqBDcygEyIOCGqYk\nkxUW4euiq7knbA\/gUDHGv\/\/ec2wFayQbaQWinOCslVhmSUq1\/gCDLJXacgtJ\nCYu4J66cjbAKoA3CxapnOgm9g+ughdK7xYX3Rinlvj2YYcYanVBBhTg2Axzw\nG4\/4k4bBzDZbKRUQP1LIsRSX6sgBZtwhzQP68ccbj7AWty4\/5igEoaC9dK3r\noVtgs4evvzKqb8wyQ0JFJzXXbDMVcQBQLTDGVmCssstKGs09oPT\/jQcRoBw9\nMamKgEOeeg\/gqBtvdVZSDnHFIQgRD4RxXWhiYEOQKNn4zncHzDIzHc0ZpHdy\nRicIQOypKDf7q3Pd96ABzSab+E1EIYIvS2o0ijA92gPZiCB1qwL+iJxL78Z7\n2NeHQrAK2YrCZva+bcgcujFUQIEG6WigonoCdLT9tr9UbIIAMMCEkkYacvvT\nxSgsBPKGJKBEAw4yjhx+hyn+PAJFfztyVdWOt5B3RehyimneFuwFvQxFyTSf\n25f1zCAqSFACDXTQ3gwSoDoElI5tZyBAINqnuhJ+Kg9vOIOaVnSHT5ECHucK\n0OMiBxJAPCdXmGseBLoBvei5rFEStB5m\/yBhjFJUIw50oIMoLvCpFRAADduj\nwxvUYMIqmvARCBiDeiwRBk+lQQTEq5qQ3CWdJSkGAlu4y9h66EBgAbF6QhSV\nMUpQilKcQRNLwIenfpFEJebBioC0ohrQQJ8QhMIfSwhgj2YouYTYUEmGqhBe\nFNBDH5otgmgLnRyLWMdq0GEGCMCHJjSBjzQE8pSChMLTCJBI4pXDBeuiiA1T\nprK7PK+SUPphsIQ1wSEag5OUKIUlyiAmAowClci0YizKILUAFi+WDQEEJOmF\nxlnMYnOVbOP0gkjBTdZRmDiwhCuywcRkmtOEpHjC1DzBABto4xqN5AcgdEXN\nNO4Ql0+CB2xctv9LM2SSgpXhZB0t0QlT+iMUkzinQquFihD452P0gGdGAPGN\nHKYxjbOAwBpxqU9+ApGXQgyoQDWRgASwoAMGMMAHDrnQhc5AkQPSU0NgYVF7\nQmAWKcBnPvc5HwGcbUVxJCInEfACQXQACUhFQkqRwAIOttScv9ABO21wA8k1\np5Z3mYXYdNqAjvLzbHDUpFCNIQoUdGAdHUhrUg2gVAOg4AXmvEAaOPEGaCCA\nAASQxBtIYYIq5kEHAaKHVfsRGB3eNBPYxKdXGVWGUnAzdOSxgyg+MIxhoDWt\nal3rUlXABEBeYBQIiMMm0AAKPBBAE1A4nTjWEIAzvGEFqsvDEHqEjZj\/wMKw\n1rwlVxerGkv4AxVoAOkEmXGMOKDgA8i1LFrRioSjKrWtKRVEQlXHBBSKQhLQ\nEG3tCHCLJaSWClD0zgHO8LBqDeIYNsDGTG4ryZtak4G7lZ6G2sBSfyCAaTK7\nAzfgQIEzoOC\/yKVsZS+bWeim1BsdqEG10oCANxDgDZwIRHa3O4hbaA91nlKB\nKA7QBhHo0VPwCFBtAdNea86CZVztKk8FUN5PjQIHxKWABihQBkHY+L\/HTa5l\nMetcAxvAG94wQAQAkA1SIIAUBvUHdkVLgBkMwrvkPSEkVtSCJ\/yCAJ5gZ20l\nwgObziITGk3xTqUHhWoxYQVdAIYINMBmO0TA\/8aCwHGOBbwOAvc4pXj2RieY\nIY69ttgfpJBEHOLQ5ArTAQ2SaPAb4lAC33XsoaxYhUx4kFVrZoKSYlYxbOzg\nPX8kAM1d6AILOuEDDQzBBCaIwJvhjOMAU7bOmE0qdMUhhFozQhVxiMWnuiAJ\nQTfZyahFQydWGwA1cbiZAJL0Qiht6UzoVsxetUQaJhEKZzhDBdh+A5s9AQxU\nq3rVN241ne0sa1rXWgjbqLUd3uqPUYhCFNDAxwzm3d3vjgF\/vTvAHegUaYbw\nwMSZyAR8oX0I2BwiC2eoQQ2srYJA6IDNb2ABqr39bVYDWMfkRgIVzs1xdEOD\nCjhQ4nXlPe9BaOLQNf+rRjQc0eg2DM8TyvZTs3mY6Xwy4xI2YLMGdIAAhTvD\nFWzuhKhZIHGKq9riF381rDtQho53\/Bjpboc1OiEJktMbtaplrbHboCOYT9rS\nOdhopocwgiRowOw6L0MNCKCBKjwA26IW9cRTXfE4i1vAlpUEHJze8XTXehvc\n2AQ05k3vDHaiDGNYeaPNoAzGxbwf\/86EHDCd4kbsyBMySII2NH92nevg4TbI\nA7ZVEGqiF93ocLb7nIdhgGMIoROW4Dvft2GHOqQiDoM3+YWJnT8O7yYL3fgI\nDwK+CrFX0lwBctUxtLH55qNd5xkYxMKvDffSn\/7b4L47JYQgjnW0XvZOv0L\/\nKmz\/BS5sIg5QvtkavDPlO\/Am+FzOBCBqgU8veEJA9LCBDRjQznIw3\/lJEIBs\n5gqhUIALN3rWR3QTh31IFwcUkAiV1QEOCH4ddw8LkAqpUH5cgAtnIGzikHgs\nxzSW1w3+Jgc0Bz32Rw8DoA3lQA8yIAP6xwoj4H\/\/B4BJYAOjoAZqYIDWRn0J\nuIB1Z3fHQAGdgHeJQIEcxwwLQH5csIHEQARE4C9aRx49oAPw5ydyIHaANUPE\nwXwtmH\/6Vw5iKIb\/F4DaoAGisAIroIM7WG0MR3pDd3qoJwjVQAEUAAdvEGAG\nsHcUgITFgAtLmIFNiAtQeAInMAa+UGwiyAEW8QMc\/\/AkgKUNx7EPkLOCLOiC\nNiADIzCDY0iDm2cHLxCKbNiGPueDcVh02McJ\/GWHjfABxyUJdigEfUiB+pAL\ndVAHX1B+uPCERHAChSAw8QAOHMaIE6EF3MAKkjiJxlGJljgC+UcPm7iJnch8\nDJAHoRiKaqiDBRgK01d9LDB0QFiHdmiH1YACSDCE4ziLsscIdRCIGriLhfiL\naxAPOKAKtbARPFAFQKKMywg5XuiC9ACN0TiNOwAAAHCNL5CN2siN3QiHcYhq\nwCAD6WiHomAJEzmO4LcGueCOG4gLf2OIAjOPOHCPEEFT\/KiMzKgNLigDABmN\nnKgL02aQB3mNCkmKB+iNCv+IBjI2Y+O4ihcZi063DcywkReYi04Yj\/ewBmuA\nAyRYEbAAAVVwkv3oj9rwgizJks4okCMwCI+ACqgwCQaJkGq4hm3IjW8YakPn\nCWxmhzz5kxfJd3iwkUx4lL0ojw\/QlAnxlG4glQYCOStplS8YkJuoCwnwCIY5\nCYgZljRJlqTYg9WnbTq3lm3plrGojrVWixuJgRpIDB95AgLTCCRYkjeVAXw5\nlfqXiVa5ks64QSVlmF8JljO5mAtplj4IdJE5YzpHmenYcXCwAHKJi7rIi74Y\nD7oQms1xU71QmpQ4AOVwmvoHmAH5ABcwna3pmompmAnJmDzIcGp5m2upmxMp\ni+f\/Zg9AIJeCeJSG+ACHAH8OwWyzoJyUCIOnCYOAKQP4wATTeQElVZio8AiI\nCZtiSZbbuHAIUAXemZu5CZ4YyQ250KAXeJ6c2YsCYIUYwWyZUADK6QoEwAfO\nOZ8yoANSwAT4SZ37eZjXGZtjOZshoAFQ8HAHOo6TCZ5CgAfluYS4OIhPGA8C\n4AXBtxBP+WXvWZrZ4ClhYAkdmokzgAkhKqIjqp+GaaIyGaAL+XDOEAEueqC4\nGaNuKQTWAAQ1OpceCQktcAgcYFuHJQc+wJfhADFpsAPhcJpewAZKKgVL2qTV\n2ZUnKptqMApJ8ADVZqVYKpkKaodwEAflaYvAuYFE4HIe\/8CIEWGhchCkJ7kE\nJQQAHGoDZcYGckqnTGqnhWmiALqYS5AEdGCAVmqgBvqiMqagquANX3qe8cCo\njpqX1iQHsAALaWogx5FkEBMO7URCmjqnTJqfJQql2LkClpAEwNCGahABapmq\nqqqgjAAE3uCgTFgC6tEIZVoRzCYHckBpJ+kBJoQA+xcCqrOpdeqpT\/qf2JkF\nSQAPOdiGLoqq0QqeVOCqDUp+RMBh+7atDgELX+atPJCPKOkAJmQJ7fRH54oJ\nc7qk+amfn+qfsAkAKqB5SeAFo7CGwBCo3smWlMkMQPaqyAAJi2AaKTBpECB5\nUdFlKJk6qoMK\/McHVsSwdFqnxP9aUv3JrgRghhcbCCswqp0XmdAamTtJmXHg\nqjWaCmqCIwJwsg\/RrSvLA6R5HDIAAyJAAJ3mKQQAAwxwC4Akp8Iqog9bna+5\nA2V4g+kUgM\/HZlUwtB2rparwYzWKB\/nzAG3QtBVaq1HxA5+wl8cBA1iABTCg\nCyGgsK7Af1lrReiariTKn6ggAmTIfDfIAJuntt7pth2bjnAABHKbC74ADi13\nByfLrQG7sp\/AA8dBD4EruIILAy0ABboAA66ATMHKqcMKsZ\/aCNMouWrbu2vb\nthw7kdUgt3VgP41WsinwEPzwb7NgqzzwA3xrCMYBuKu7ujBwvTBAAOYEtrbr\nqQkwg5z\/GLmVa7GWy7EJmo7ccGB4gAxp8i3SMLoNEXnOywOf8AmwsA\/aUL3V\ni726QELJtLi3W1ICWQ7SGLm+67tCi6UeSwGb8GOFkC1L+74uAbAq+7z1Sw0F\nwACXcAmBy8H6O7sLxb22O52k4IwD2Yk0SL69a763KWOJgAQLACnFBgl267Qy\nV8H0+wnUgAEb3MMbrL\/a+1SaWrNMSgpYqZUEPIY1qMICyMJtCQSB4wv2czjw\nC3mla8E6nAzcEA4+jAU\/HLiJG8IAbMRW6ZLgq8S8e8BOPGM4cDtSDLqboQD4\neMV8m8VXkAV47MMeDMJP9SmLiw82oAOpicThm8IHXL6BSgEn\/4AHhbAsaRLH\nMSG\/e3vBjojHWRADeowFg9DHEMO9DmADDjAK1ZCaLknAhZzGaoyl3IALXHAC\nMry0cjwR8juwz0sN1OBs3HDJlpwFl8DLvMrJnqKpUADKIUoKD1DGpVzAZ3vI\nWKoIxNDKr0yysRy\/dKzDP3BTChADunzJlxAOygDMJkQANlAGmMCk+CDI0KiV\nBYzGh9zEOmcDRPCEjEwlI3IACtARkmzB1JBRs9AN3KDN2mzJZQDOJRQGNmAH\nDSuiyhCYL2jGKIzKCMxmdwCFRMDIb9xo07y8V1y\/14wXVxADIA3QWRDEBF0t\nBi0CAOwKgDkCmmjGpzy+anwPvbjIJ\/\/gyBitvLNswRmVVewQ0iL9yyVt0PVA\nAIsLBfVJytK4zuXQzknADIZoiIVABNEsx8vWvN\/6vJRmU6vw0T4tsyWtOvxn\nA+EABQCgpID8gqh5lQ6dxGR4yIrgi78o01MdyVY9sJ+QCd+ARlmVzT490F8N\nMTEQ1gwQDiGwPh260i2dzJ3Yu8eAO\/fw2BVwD408w7UAEv9mqyubQBe1Q\/98\nCCA9A38NMSLAf4JtAyFw2Gnd0Il9wmKotm0Q10o5j41svFQtc\/M7CwmU1\/ZU\nC559CLrwC6FdLSFA2sR9pB5anw4dvlUZDyE5j\/SINKBb2RRx2ZldHUxyFxwQ\nA70d3NUCBa7\/QtyljdrIvdZj6AFKGQ\/oTY84YA8PnCb3ON11PQv0dN0QgA1X\noAuH4Fvc7SkIwABcC97hfdiIvdrgSwnOrd72QAkGDsHSnRDD57wS0g4NcAVb\ncN1bkAKHcAh+vd95cL3+DeABPp+pjcybeAnojQMobg8JTgmqQAlSrAjSHb8q\nOwvT0QDocOMTQAJ6UARk4M+HANr77SnY6+Egrn\/tdKTjHY2LkOIqruCq8OR2\n8MYk6ScqSyiGQAI3fuNRsOVRMAEKcAjAHeT+cARD\/t8g3k5HLuJHLQMMYA\/r\nreAsbhv48QCUYD8NDnmSR+MF0At\/YARGoOXoEAW8QAscMARhHNwh\/1DmHm7m\nxZ3mxw2Y1rDicY4ft\/EAlp4tlS3LkndD3ODnfp7lW14EW7AHYu4pg9C6Zc5\/\njE7a+4fkad3iTy7nlW4KtC4N9hAAU47nR1IAwtAMno4Of77labQHrVDqYWC9\nis61qx7i83kIsU7plk7rppAI1G4K0UCSDp4JbgAdJNAMvv7pOL4YViAPpe4P\n+pvsy87qrT6ftQHtiUPr1K4M+9EC9nDnlOYDg+EDf+Dt3\/7n6EALi0EL+VDu\nD4DsqI69ql7kjo4F7r4IpiAN8T7vjdAIdmDv74DvPsAN\/O7tv14EiUECUQAC\npV4G+ovsqf7hAH6a1jDr8E7tLaAbE+8FMv\/\/3n6S79MwBDuw7xzv6e2gGBMQ\nBadQ6gSABQ5AAA4gAodg8kOe8GduCu8O8S7\/8jHfH5\/HDiWRDH6QA9hwK4PB\nDfbyBLRAAtPxDbaw5X0g5mlwCXzsMwgABUdw8Aif7ocg7fEu9VP\/eUPwCmDw\nAzPxA+TgBxgQ+BBgMpUjKNQR6FEwB6WuDJdw6AAQuMnO9KQNI3UP8x0DQHoP\nBmBABnuxEH4f+KAP+LitPNNRDFq+DCN\/CSQt3Psb+fyXBZU\/8ZevA5mv+Zqf\nAz\/AED+gBeQA+r4f+DkAAShTBKAu8kFOAOFQDQV97oqu6o0g8TFP+7Vv+5Ug\nC9+q+1PQ+7\/\/+1n\/DwFF4O\/osAFiDgB4DNT+UPDWC\/lljgV23zF5b\/vwXwny\njw3f+hE\/kP1TsP36\/wxNABBNeEVBp87fQYQJFS5k2NBOjGoEwvxKSOASFowZ\nscDgyHFIo0ZehrwCU9JkyUopK8nKlIkHP379+P2YMoUcBpw5deZ8RohQE6Cn\nGg4lOnRGDKRZsoS7pMPSA6YXNWLsKJLkSZOVwKhMGSTTrJf9ZNKcomXKTrQY\nevr02cSIvKJxi6aJkaVuXaZMs1ziO5UqPawnuXK9AWEW2Jhja9pMuzMd27YW\nLNga10fuZYUPkdZdqpTv575YbJQbkCHw1sEpb9wQMstwWLFkbfppjJPc\/wTI\nhHhJ5r0BBGbMRzfb7ez5MwwbpTMsx5pa9eob2CBM5yETpmzGtTE8hrybN29b\nc1oBn6trc9K7nhmUy6BcOUrn0KHLcr0FQvWYMxdnb3w7t\/fvwFMiFvKG0uw8\n4kRLYjkGG0RtMPlWc+GGdyCwbwtYrOsHu7K0a+K\/AEO04K0CF8InBvPOg2GE\nKpZTrsHSUotwwgnnmW4LHGGBKbb9bMqhsSly082CW0QMkDLLSvQHFQFiOESX\nLGzQpkUY22swA8Lko9EFLqfBEcdvMhRrwx610OLHtJ5Rc01ahHnCzTeFkXNO\nOfWQkwQ6NNFzTz2X0GQJQAMVdJEYsBhBAyrbK\/9tgBcbrCTCG7bkkstvvvwm\nzPzI7JEcNLXDCYICQhXVkAIMMdWQd0x1Y9VdiuHGA1hjhfWQQzyg9dZDYmBg\nyioSVfRKFwfYZ8ZIJ3XhGhe83OLSSwEZU78ea+pUO2wK8MFaUUMl9dReDOll\n1VXbuYIZWWOl1dZDLpGhV3YZXLTR9vZhUMJijUX2mmveYRZcQDLlsCZOp21s\nCx+uLTjbbE\/11ttv3diFkSHKRReGcthtN1hgrdxH2Awk5fJefK+ZZ9lvVvXW\n2cT+ZSwHgdHCpmCYDb4WYVNL7baXbsN9FdYYbKDA4otddBdYeffZx9iPjw35\nmmlKNtnUfmXSNNqAW9b\/6eWYY8YWYW0V7tYQhxWAwwege61y6OXkbdDoSUFe\nWuR3wP3akKhjUtlHlqklG+YqsjaY620VNgQDMcQQouwrX3zR6KKFZfttyKtw\n+utQnRUL2mjLYjnvtLDpu9e9\/ZYZ8FK3maLwwn8OmlF3lWNc7df3gfzteaZZ\n+NTKx5y6RxJ69\/333mvBwHOLQ\/fhiR2SV34HS47hmnAafJ9gh3AaDMcB7LE\/\nIoPY441dhOzDz94VN3DPNmoeM5drAyfK7lWH34baYetVCidBIT6C5UMhB4r2\nn3FheSANRVGCwhBmObtlbgqXyYYNyuYFAMQFCtPwQf3spxAraGBRR+Af91wX\n\/zsPoCIuCCAV13yAMsWo7zIOaJHFSHEZHZABdWK4X0JoIAENLIeDCXFA2rgX\nuwG8MC6kKGGoZuaDTEhtd\/vBTBoyYLYqeAEzFpihGCagEBqIQQJVGMAOEdLD\n2L0uHJdBAMIOhsTELHExwLnS\/i6zAQlIQItWxKIccejGL\/4wjPvw4kHSQApA\nBhKQUDCiEWE2C93dTSEW2EMjaWABhbgnA3g8SAj4cElK+kMJWoyjBK6YECtw\nUgKZ7N8ejdZHfzjgGgNY5SpnZsisJXFHikwICTLBskzUECFtxJ\/FFKKETmrx\nkwixQiclYAX+mfKUCpnBEZzpzHpkS2Yxm0ViMNcjhf+QABs5uKUuD9KoTOaP\nQb80picxaExk8lCZfIxLNuBhrWnurZpjoiVCbAkBbnrTH2pbTjgZVAVyGnOY\nBylmJ9P5xXWOUS6WEB3ZqgmTazLxMk40WntQub3lbIOc7OjkQP1RUI4e9CCl\nfJ3jjCbEogDAE6KrAiKlVs+4gJF7GUDlDLLnUWCyg6Ps8GgxdyrSVK5zH\/WI\noARjZjFEQhSmRCEFg9SGSqIoQadT7alOJcAOoJJUmeFA6VBIETqk+ssPKizK\nDorxwx9CdShSvapOqzpVoO7ApMocgAdcIb74HeSroEOqEn8w1mgVRR0KyEEw\nKqoctTZEquzggFsVooepskP\/DwqZAAfmakpGvc4HXSXF54CWVLthALASRYhB\nFpmDd4QxsQxRQmNd61HITnWyCVHC9MTnCsY9U7dH4AM8spGQvVrsiRB4Fg\/8\ncFxsJmQDHvUHLQyhWsy01rXs2MFj2ZGC6862KKRgHGY6K9zlEPdyP8AJcteo\n3ClsQCHq0AF0QdkN+HbjlxygL31hO13tMrW7lwkB0BiUoR3x4EfmrYlCNjAF\nCRAoIWmwQexQqQcyxHe+9eXAfVOQAg7k16v7jQsAHGi2Bv0gUzyQQ05Ga+Cy\n0MBEDsZgN8gQ4QnXt7oJ0QOGOZACDTeEu0aTCwC80EKhDcAHMDGHWATMsuMC\nFsVl\/9GnP0Jg0kw24MUv\/qUTOGDlCj8WETfGsVx2vI+UzsATIFZUaTIRk3QY\n+ZYlFq0Ce5QJHBXgdU+MRCSwEYlVBCHPQZhyn7vhhD9fWdAc2DKhKXxhRCc6\n0Yi4LOPcl6hGVUFqc4gJLGaxufKO1s2VkrOj63znOkciCKMedZ+n7ARUp1rQ\niLAyIlyNYURcONaInrWs9ci4JyJOaFYawDzP8Q+ZwAICLckbgd08i290eh9V\nCIadQw3qO5Oa1H1GNRlSjeorO2HLruZ2rLudAm+Dm9Gxcx\/GXmSIMbnjH5W2\nzy2RbOzM+cENBRAWs0N9b3zXWdp8pra1r61tbXdb4N\/2Nv8i5gzeIJd5Gjui\nwT+AzQ9YVGrYnNO0Agm27GBkvNnNzje+921qf\/+b1QEfuMDFPe5lk\/lspUG3\nWKbQCofLBBBuwNEs3C3aikcrB2TTeM81HgmOd3zf\/PZ3yFPNaqSXfODF0EDK\nE9e6liZmCvJwOLD7AQhU2efSbG6zm7VgiG1ofBc+\/\/nGgZ7vbYw67aVux4v\/\nfXSSK53by\/HVrzIwDZTBBANUrzpMeAAIWASeB4P\/AQ9+cHjEJx7xWgDE5nLQ\neMdHXvKbg\/zkMZ23H\/1oFRjYPOc9v3nQ58Aw0xn9LACvO7HQAOZVf\/jl0ii1\nHcXe9bPX3euftaPL5R71tIf97nsy7\/o0WlP2r4\/JOU7B+r5nqva7jz1EdZ97\n4qNe+bonfvCfVXvly1762beOOdLBd+Q7PCAAOw==\n"
  }
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "smart_collection": {
  "id": 482865238,
  "alias": "smart-ipods",
  "name": "Smart iPods",
  "modified_on": "2015-12-08T11:40:00Z",
  "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
  "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null,
  
  "disjunctive": false,
  "rules": [
   {
    "column": "type",
    "relation": "equals",
    "condition": "Cult Products"
   }
  ],
  "image": {
   "created_on": "2015-12-08T11:40:00Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/fd43f2c8883f6e9b680e3295fd990d2c.gif?v=1449592800"
  }
 }
}

Ẩn một SmartCollection đã được xuất bản

PUT /admin/smart_collections/#{id}.json
{
 "smart_collection": {
  "id": 482865238,
  "published_on": null
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "smart_collection": {
  "id": 482865238,
  "alias": "smart-ipods",
  "name": "Smart iPods",
  "modified_on": "2015-12-08T11:40:02Z",
  "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
  "published_on": null,
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null,
  
  "disjunctive": false,
  "rules": [
   {
    "column": "type",
    "relation": "equals",
    "condition": "Cult Products"
   }
  ],
  "image": {
   "created_on": "2015-12-08T11:39:24Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/ipod_nano_8gb.jpg?v=1449592764"
  }
 }
}
DELETE/admin/smart_collections/482865238.json

Xóa SmartCollection Smart iPods

DELETE /admin/smart_collections/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: