Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

CustomCollection

Một custom collection là một nhóm các sản phẩm mà chủ shop tạo ra để dễ dàng quản lý hơn. Một chủ shop tạo một danh mục thường và sau đó chọn sản phẩm vào danh mục đó.

Custom collection được hiển thị cho người dùng giúp họ có thể lựa chọn để chỉ xem những sản phẩm trong danh mục họ đã chọn. Chúng được sử dụng nhằm phân chia sản phẩm vào các danh mục giúp shop dễ dàng hơn trong việc quản lý sản phẩm.

Bạn có thể làm gì với CustomCollection?

Sapo API cho phép bạn thực hiện các thao tác sau với tài nguyên CustomCollection. Các phiên bản chi tiết hơn của những thao tác này có thể có:

Các thuộc tính của CustomCollection

description
{ "description" : "<p>The best selling ipod ever<" }

Mô tả của CustomCollection bao gồm cả thẻ Html.

alias
{ "alias" : "ipods" }

Xâu duy nhất, thân thiện với người dùng, đại diện cho danh mục sản phẩm thường, được sinh tự động từ tiêu đề danh mục (có thể chỉnh sửa). Giới hạn 255 ký tự.

image
{ "image" : {
    "id" : "12034" 
    "src" : "https://bizweb.dktcdn.net/collections/ipod.jpg?0" }
    }

Ảnh đại diện cho Custom collection. Các giá trị hợp lệ là:

 • id: ID ảnh.
 • src: Đường dẫn ảnh.
id
{ "id" : 841564295 }

Số duy nhất định danh CustomCollection.

metafield
{ "key" : "new" }
{ "value" : "newvalue" }
{ "value_type" : "string" }
{ "namespace" : "global" }

Đính kèm các thông tin metadata thêm cho tài nguyên của shop:

 • key (bắt buộc): Định danh cho metafield (tối đa 30 ký tự).
 • namespace (bắt buộc): Chứa một tập các metadata. Namespaces được dùng để phân biệt giữa các metadata của cùng loại dữ liệu mà do người dùng khác nhau đưa lên (tối đa 20 ký tự).
 • value (bắt buộc): Thông tin được lưu trữ dưới dạng metadata.
 • value_type (bắt buộc): Xác định thông tin được lưu trữ theo kiểu 'xâu' hay kiểu 'số nguyên'
 • description (tùy chọn): Thông tin thêm về metafield.
published_on
{ "published_on" : "2008-02-01T19:00:00Z" }

Có thể có 2 loại giá trị khác nhau, phụ thuộc vào việc CustomCollection có được xuất bản hay không:

 • Nếu Custom collection được xuất bản, giá trị này sẽ là thời gian xuất bản CustomCollection. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.
 • Nếu Custom collection bị ẩn, giá trị này sẽ bằng null. Thay đổi trạng thái của CustomCollection từ xuất bản về ẩn tức là thay đổi giá trị trường published_on về null.
sort_order
{ "sort_order" : "manual" }

Thứ tự sắp xếp của sản phẩm trong CustomCollection. Các giá trị hợp lệ:

 • alpha-asc: Sắp xếp theo bảng chữ cái tăng dần (A - Z).
 • alpha-desc: Sắp xếp theo bảng chữ cái giảm dần (Z - A).
 • best-selling: Sắp xếp theo sản phẩm bán chạy nhất.
 • created: Sắp xếp theo ngày tạo tăng dần.
 • created-desc: Sắp xếp theo ngày tạo giảm dần.
 • manual: Do chủ Shop tự sắp xếp.
 • price-asc: Sắp xếp theo giá tăng dần.
 • price-desc: Sắp xếp theo giá giảm dần.
template_layout
{ "template_layout" : "null" }

Liquid template được sử dụng. Mặc định sẽ sử dụng product.bwt.

name
{ "name" : "IPods" }

Tiêu đề của CustomCollection. Tối đa 255 ký tự.

modified_on
{ "modified_on" : "2008-02-01T19:00:00Z" }

Thời gian CustomCollection được chỉnh sửa lần cuối. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.

Endpoints

GET/admin/custom_collections.json

Lấy danh sách tất cả các CustomCollection chứa một sản phẩm nhất định

limit

Số lượng kết quả

(mặc định: 50) (tối đa: 250)
page

Số trang

(mặc định: 1)
since_id

Giới hạn kết quả trả về sau một ID xác định

name

Hiển thị các CustomCollection theo tên

product_id

Hiển thị các CustomCollection có chứa sản phẩm này

alias

Lọc CustomCollection theo Alias

modified_on_min

Hiển thị các CustomCollection cập nhật cuối cùng sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

modified_on_max

Hiển thị các CustomCollection cập nhật cuối cùng trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published_on_min

Hiển thị các CustomCollection xuất bản sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published_on_max

Hiển thị các CustomCollection xuất bản trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published
 • true - Chỉ hiện thị những CustomCollection đã xuất bản
 • false - Chỉ hiển thị những CustomCollection chưa xuất bản
fields

Danh sách tất cả các trường trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

Liệt kê tất cả CustomCollection sau một ID xác định

GET /admin/custom_collections.json?since_id=841564295
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "custom_collections": [
  {
   "id": 1063001328,
   "alias": "macbooks",
   "name": "Macbooks",
   "modified_on": "2015-09-02T14:50:00Z",
   "description": null,
   "published_on": "2015-09-02T14:50:00Z",
   "sort_order": "alpha-asc",
   "template_layout": null
   
  }
 ]
}

Liệt kê tất cả các CustomCollection

GET /admin/custom_collections.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "custom_collections": [
  {
   "id": 841564295,
   "alias": "ipods",
   "name": "IPods",
   "modified_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
   "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
   "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
   "sort_order": "manual",
   "template_layout": null
   
   "image": {
    "created_on": "2015-09-02T14:48:56Z",
    "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/ipod_nano_8gb.jpg?v=1441219736"
   }
  },
  {
   "id": 395646240,
   "alias": "ipods_two",
   "name": "IPods Two",
   "modified_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
   "description": "<p>The best selling ipod ever. Again<\/p>",
   "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
   "sort_order": "manual",
   "template_layout": null
   
  },
  {
   "id": 691652237,
   "alias": "non-ipods",
   "name": "Non Ipods",
   "modified_on": "2013-02-01T19:00:00Z",
   "description": "<p>No ipods here<\/p>",
   "published_on": "2013-02-01T19:00:00Z",
   "sort_order": "manual",
   "template_layout": null
   
  }
 ]
}

Liệt kê tất cả các CustomCollection chứa một sản phẩm cụ thể

GET /admin/custom_collections.json?product_id=632910392
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "custom_collections": [
  {
   "id": 841564295,
   "alias": "ipods",
   "name": "IPods",
   "modified_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
   "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
   "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
   "sort_order": "manual",
   "template_layout": null,
   
   "image": {
    "created_on": "2015-09-02T14:48:56Z",
    "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/ipod_nano_8gb.jpg?v=1441219736"
   }
  },
  {
   "id": 395646240,
   "alias": "ipods_two",
   "name": "IPods Two",
   "modified_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
   "description": "<p>The best selling ipod ever. Again<\/p>",
   "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
   "sort_order": "manual",
   "template_layout": null
   
  }
 ]
}
GET/admin/custom_collections/count.json

Lấy tổng số CustomCollection có chứa 1 sản phẩm xác định

name

Tổng số CustomCollection theo tiêu đề

product_id

Tổng số CustomCollection có chứa sản phẩm xác định

modified_on_min

Tổng số CustomCollection cập nhật lần cuối trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

modified_on_max

Tổng số CustomCollection cập nhật lần cuối sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published_on_min

Tổng số CustomCollection hiển thị sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published_on_max

Tổng số CustomCollection hiển thị trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published
 • true - Tổng số CustomCollection đã hiển thị
 • false - Tổng số CustomCollection chưa hiển thị

Tổng số tất cả các CustomCollection chứa một sản phẩm xác định

GET /admin/custom_collections/count.json?product_id=632910392
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "count": 2
}

Tổng số tất cả các CustomCollection

GET /admin/custom_collections/count.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "count": 3
}
GET/admin/custom_collections/841564295.json

Lấy một CustomCollection

fields

Danh sách các trường trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

Lấy một Custom Collectin qua ID

GET /admin/custom_collections/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "custom_collection": {
  "id": 841564295,
  "alias": "ipods",
  "name": "IPods",
  "modified_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
  "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null,
  "products_count": 1,
  
  "image": {
   "created_on": "2015-09-02T14:48:56Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/ipod_nano_8gb.jpg?v=1441219736"
  }
 }
}
POST/admin/custom_collections.json

Tạo mới một CustomCollection

Tạo một CustomCollection với một Collect

POST /admin/custom_collections.json
{
 "custom_collection": {
  "name": "IPods",
  "collects": [
   {
    "product_id": 921728736
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "custom_collection": {
  "id": 1063001331,
  "alias": "ipods-1",
  "name": "IPods",
  "modified_on": "2015-09-02T14:50:03Z",
  "description": null,
  "published_on": "2015-09-02T14:50:03Z",
  "sort_order": "alpha-asc",
  "template_layout": null
  
 }
}

Tạo mới một CustomCollection với đường dẫn ảnh

POST /admin/custom_collections.json
{
 "custom_collection": {
  "name": "Macbooks",
  "image": {
   "src": "http:\/\/example.com\/rails_logo.gif"
  }
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "custom_collection": {
  "id": 1063001332,
  "alias": "macbooks",
  "name": "Macbooks",
  "modified_on": "2015-09-02T14:50:03Z",
  "description": null,
  "published_on": "2015-09-02T14:50:03Z",
  "sort_order": "alpha-asc",
  "template_layout": null,
  
  "image": {
   "created_on": "2015-09-02T14:50:03Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/rails_logo.gif?v=1441219803"
  }
 }
}

Tạo một CustomCollection với metafield

POST /admin/custom_collections.json
{
 "custom_collection": {
  "name": "Macbooks",
  "metafields": [
   {
    "key": "new",
    "value": "newvalue",
    "value_type": "string",
    "namespace": "global"
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "custom_collection": {
  "id": 1063001333,
  "alias": "macbooks",
  "name": "Macbooks",
  "modified_on": "2015-09-02T14:50:03Z",
  "description": null,
  "published_on": "2015-09-02T14:50:03Z",
  "sort_order": "alpha-asc",
  "template_layout": null
  
 }
}

Tạo mới một CustomCollection nhưng chưa cho hiển thị

POST /admin/custom_collections.json
{
 "custom_collection": {
  "name": "Macbooks",
  "published_on": null
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "custom_collection": {
  "id": 1063001335,
  "alias": "macbooks",
  "name": "Macbooks",
  "modified_on": "2015-09-02T14:50:06Z",
  "description": null,
  "published_on": null,
  "sort_order": "alpha-asc",
  "template_layout": null
  
 }
}

Cố tạo một CustomCollection không có tiêu đề sẽ trả về thông báo lỗi

POST /admin/custom_collections.json
{
 "custom_collection": {
  "body": "foobar"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
{
 "errors": {
  "name": [
   "can't be blank"
  ]
 }
}

Tạo một CustomCollection có tiêu đề Macbooks

POST /admin/custom_collections.json
{
 "custom_collection": {
  "name": "Macbooks"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "custom_collection": {
  "id": 1063001340,
  "alias": "macbooks",
  "name": "Macbooks",
  "modified_on": "2015-09-02T14:50:10Z",
  "description": null,
  "published_on": "2015-09-02T14:50:10Z",
  "sort_order": "alpha-asc",
  "template_layout": null
  
 }
}
PUT/admin/custom_collections/841564295.json

Cập nhật một CustomCollection

Thêm một metafield vào CustomCollection

PUT /admin/custom_collections/#{id}.json
{
 "custom_collection": {
  "id": 841564295,
  "metafields": [
   {
    "key": "new",
    "value": "newvalue",
    "value_type": "string",
    "namespace": "global"
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "custom_collection": {
  "id": 841564295,
  "alias": "ipods",
  "name": "IPods",
  "modified_on": "2015-09-02T14:50:02Z",
  "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
  "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null
  
  "image": {
   "created_on": "2015-09-02T14:48:56Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/ipod_nano_8gb.jpg?v=1441219736"
  }
 }
}

Cập nhật một Collection, thêm mới một ảnh cho Collection

PUT /admin/custom_collections/#{id}.json
{
 "custom_collection": {
  "id": 841564295,
  "image": {
   "base64": "R0lGODlhbgCMAPf\/APbr48VySrxTO7IgKt2qmKQdJeK8lsFjROG5p\/nz7Zg3\nMNmnd7Q1MLNVS9GId71hSJMZIuzTu4UtKbeEeakhKMl8U8WYjfr18YQaIbAf\nKKwhKdKzqpQtLebFortOOejKrOjZ1Mt7aMNpVbAqLLV7bsNqR+3WwMqEWenN\nsZYxL\/Ddy\/Pm2e7ZxLlUQrIjNPXp3bU5MbhENbEtLtqhj5ZQTfHh0bMxL7Ip\nNsNyUYkZIrZJPcqGdYIUHb5aPKkeJnoUHd2yiJkiLKYiKLRFOsyJXKVDO8up\nosFaS+TBnK4kKti5sNaYg\/z49aqYl5kqLrljUtORfMOlo\/36+H4ZH8yDYq0f\nKKFYTaU9MrY8MrZBNXwXHpgaIdGVYu\/byLZNP9SaZLIyOuXCtHkpJst+Wpcm\nLMyCa8BfP9GMb9KQdPDd1PPk1sd5VP79\/L5dQZ0bI9+ymqssK9WcfIoXHdzG\nxdWWfteib79lSr1YP86MYurQxKdcUKdMQr5ZSfPs6YEZH8uhl4oWIenMuurQ\nttmejaqoqsqBVaAcJLlJN5kvMLlZRMNsSL5fRak0LbdQQMVvSPjw6cJnRpkf\nKtmjhvfu5cJtT7IuOMVvWLY\/M\/37+o0YH9ibhtSYdObErc6HarM9NnYSGNGR\navLi09unje3WyeO8rsVrT7tdRtK3uffu6NWeaL9pTJIjJrM4NPbx8cdyX7M7\nPYYVHu7j4KgoNJAYIKtkV5o9MsOcldicis+RYNutfrhFOZ0hJbqinZ8bI8h5\nUObFuOfItJsfJrJfUOfIqc+PXqQtK8RnSbA4Mcd3Tm0SGbpXQ8aqp7RLNs+s\novHfzpVhV9iggMd1TLtbRKUdKXEQFsd4XrZRPLIgMZUeJ+jKvrAlK6AhJ65A\nMpMpKuC3j5obIsRwS7hAN8l\/YtvDvnYXHbAoLI47SIUsOMenorF4gO\/m4+fH\npo4vLZ8oKMukqp0cJbhVSMV2UuPR0bAfMLIrLrg\/OcJwT8h+Vt+wn8eurLlh\nQrIfKHQOHHQOHf\/\/\/\/\/\/\/yH5BAEAAP8ALAAAAABuAIwAAAj\/AP8JHDhQXjpz\n\/PopXNiPn0OHDRMmbKhQIsOJFS1SxAhxI8SHFzVeDBnx48iNBAeeOkcxokeX\nFRdOnAlSokaaLXNujJkxo8iYHRkKtWkzZSsaOXkAWsoUECynsHgoqEW1qtVa\nU7Mq2Mq1K9cUW8GKTUG2rNkUHNByWMuWLdWva7t1W7UKG4S7eO\/ycEhQHgaK\nsL4VGGyocGE3br5929KuxQFFkEtIlgypsuUDmDMfWGRmUZvPoEHfGU36jgDT\nLQSoVt3IQ2sPsL0IUNZGlZ0H0lo00jEkCytWMspdGzBgn\/F9EBIWnKIQlqHB\nhA0bQpx48Z7UAkoEcMTdUeTJJSxf\/4akOTNnzqHb3GkjrUdp0gKwq77jWdod\nO7dNKWvhRUcWT6zYQI82xB03AAQNCdTKX\/xAAB10hfVCnRtbVIhIAy14oJoZ\nAXS4XXfdQaYIeOGJRx555Z1nRnrqqUeaMtIYY8dmn7Vg2yK57TYEgAzIQGBx\nxyXHj0A0OOTggxFKSN1iWwTTAIYanpYdMtFE4+GVIHrn3XeUmVhZeWiIMoOY\nnVQDGiTgKALJjIssIsADt0mjjI6+AXcDgQYi2M8\/7ijEwzRIFmBIL9NVV+EW\nVzyZ4Wqj9RBABchQWeWkV3aY5ZYjjgieeKL446mnjxwAiZVpliAjZqblt19\/\n\/7HCwIAFGv+X3J4s9fMckoYhphiTQTwJ5Wqn9dDDAWuMUUEFviTrS6STVlmp\npVmKqCkOn34aB6TIBAAOJeHZAYl6ptixSCL8edGbq8HFeqBDcygEyIOCGqYk\nkxUW4euiq7knbA\/gUDHGv\/\/ec2wFayQbaQWinOCslVhmSUq1\/gCDLJXacgtJ\nCYu4J66cjbAKoA3CxapnOgm9g+ughdK7xYX3Rinlvj2YYcYanVBBhTg2Axzw\nG4\/4k4bBzDZbKRUQP1LIsRSX6sgBZtwhzQP68ccbj7AWty4\/5igEoaC9dK3r\noVtgs4evvzKqb8wyQ0JFJzXXbDMVcQBQLTDGVmCssstKGs09oPT\/jQcRoBw9\nMamKgEOeeg\/gqBtvdVZSDnHFIQgRD4RxXWhiYEOQKNn4zncHzDIzHc0ZpHdy\nRicIQOypKDf7q3Pd96ABzSab+E1EIYIvS2o0ijA92gPZiCB1qwL+iJxL78Z7\n2NeHQrAK2YrCZva+bcgcujFUQIEG6WigonoCdLT9tr9UbIIAMMCEkkYacvvT\nxSgsBPKGJKBEAw4yjhx+hyn+PAJFfztyVdWOt5B3RehyimneFuwFvQxFyTSf\n25f1zCAqSFACDXTQ3gwSoDoElI5tZyBAINqnuhJ+Kg9vOIOaVnSHT5ECHucK\n0OMiBxJAPCdXmGseBLoBvei5rFEStB5m\/yBhjFJUIw50oIMoLvCpFRAADduj\nwxvUYMIqmvARCBiDeiwRBk+lQQTEq5qQ3CWdJSkGAlu4y9h66EBgAbF6QhSV\nMUpQilKcQRNLwIenfpFEJebBioC0ohrQQJ8QhMIfSwhgj2YouYTYUEmGqhBe\nFNBDH5otgmgLnRyLWMdq0GEGCMCHJjSBjzQE8pSChMLTCJBI4pXDBeuiiA1T\nprK7PK+SUPphsIQ1wSEag5OUKIUlyiAmAowClci0YizKILUAFi+WDQEEJOmF\nxlnMYnOVbOP0gkjBTdZRmDiwhCuywcRkmtOEpHjC1DzBABto4xqN5AcgdEXN\nNO4Ql0+CB2xctv9LM2SSgpXhZB0t0QlT+iMUkzinQquFihD452P0gGdGAPGN\nHKYxjbOAwBpxqU9+ApGXQgyoQDWRgASwoAMGMMAHDrnQhc5AkQPSU0NgYVF7\nQmAWKcBnPvc5HwGcbUVxJCInEfACQXQACUhFQkqRwAIOttScv9ABO21wA8k1\np5Z3mYXYdNqAjvLzbHDUpFCNIQoUdGAdHUhrUg2gVAOg4AXmvEAaOPEGaCCA\nAASQxBtIYYIq5kEHAaKHVfsRGB3eNBPYxKdXGVWGUnAzdOSxgyg+MIxhoDWt\nal3rUlXABEBeYBQIiMMm0AAKPBBAE1A4nTjWEIAzvGEFqsvDEHqEjZj\/wMKw\n1rwlVxerGkv4AxVoAOkEmXGMOKDgA8i1LFrRioSjKrWtKRVEQlXHBBSKQhLQ\nEG3tCHCLJaSWClD0zgHO8LBqDeIYNsDGTG4ryZtak4G7lZ6G2sBSfyCAaTK7\nAzfgQIEzoOC\/yKVsZS+bWeim1BsdqEG10oCANxDgDZwIRHa3O4hbaA91nlKB\nKA7QBhHo0VPwCFBtAdNea86CZVztKk8FUN5PjQIHxKWABihQBkHY+L\/HTa5l\nMetcAxvAG94wQAQAkA1SIIAUBvUHdkVLgBkMwrvkPSEkVtSCJ\/yCAJ5gZ20l\nwgObziITGk3xTqUHhWoxYQVdAIYINMBmO0TA\/8aCwHGOBbwOAvc4pXj2RieY\nIY69ttgfpJBEHOLQ5ArTAQ2SaPAb4lAC33XsoaxYhUx4kFVrZoKSYlYxbOzg\nPX8kAM1d6AILOuEDDQzBBCaIwJvhjOMAU7bOmE0qdMUhhFozQhVxiMWnuiAJ\nQTfZyahFQydWGwA1cbiZAJL0Qiht6UzoVsxetUQaJhEKZzhDBdh+A5s9AQxU\nq3rVN241ne0sa1rXWgjbqLUd3uqPUYhCFNDAxwzm3d3vjgF\/vTvAHegUaYbw\nwMSZyAR8oX0I2BwiC2eoQQ2srYJA6IDNb2ABqr39bVYDWMfkRgIVzs1xdEOD\nCjhQ4nXlPe9BaOLQNf+rRjQc0eg2DM8TyvZTs3mY6Xwy4xI2YLMGdIAAhTvD\nFWzuhKhZIHGKq9riF381rDtQho53\/Bjpboc1OiEJktMbtaplrbHboCOYT9rS\nOdhopocwgiRowOw6L0MNCKCBKjwA26IW9cRTXfE4i1vAlpUEHJze8XTXehvc\n2AQ05k3vDHaiDGNYeaPNoAzGxbwf\/86EHDCd4kbsyBMySII2NH92nevg4TbI\nA7ZVEGqiF93ocLb7nIdhgGMIoROW4Dvft2GHOqQiDoM3+YWJnT8O7yYL3fgI\nDwK+CrFX0lwBctUxtLH55qNd5xkYxMKvDffSn\/7b4L47JYQgjnW0XvZOv0L\/\nKmz\/BS5sIg5QvtkavDPlO\/Am+FzOBCBqgU8veEJA9LCBDRjQznIw3\/lJEIBs\n5gqhUIALN3rWR3QTh31IFwcUkAiV1QEOCH4ddw8LkAqpUH5cgAtnIGzikHgs\nxzSW1w3+Jgc0Bz32Rw8DoA3lQA8yIAP6xwoj4H\/\/B4BJYAOjoAZqYIDWRn0J\nuIB1Z3fHQAGdgHeJQIEcxwwLQH5csIHEQARE4C9aRx49oAPw5ydyIHaANUPE\nwXwtmH\/6Vw5iKIb\/F4DaoAGisAIroIM7WG0MR3pDd3qoJwjVQAEUAAdvEGAG\nsHcUgITFgAtLmIFNiAtQeAInMAa+UGwiyAEW8QMc\/\/AkgKUNx7EPkLOCLOiC\nNiADIzCDY0iDm2cHLxCKbNiGPueDcVh02McJ\/GWHjfABxyUJdigEfUiB+pAL\ndVAHX1B+uPCERHAChSAw8QAOHMaIE6EF3MAKkjiJxlGJljgC+UcPm7iJnch8\nDJAHoRiKaqiDBRgK01d9LDB0QFiHdmiH1YACSDCE4ziLsscIdRCIGriLhfiL\naxAPOKAKtbARPFAFQKKMywg5XuiC9ACN0TiNOwAAAHCNL5CN2siN3QiHcYhq\nwCAD6WiHomAJEzmO4LcGueCOG4gLf2OIAjOPOHCPEEFT\/KiMzKgNLigDABmN\nnKgL02aQB3mNCkmKB+iNCv+IBjI2Y+O4ihcZi063DcywkReYi04Yj\/ewBmuA\nAyRYEbAAAVVwkv3oj9rwgizJks4okCMwCI+ACqgwCQaJkGq4hm3IjW8YakPn\nCWxmhzz5kxfJd3iwkUx4lL0ojw\/QlAnxlG4glQYCOStplS8YkJuoCwnwCIY5\nCYgZljRJlqTYg9WnbTq3lm3plrGojrVWixuJgRpIDB95AgLTCCRYkjeVAXw5\nlfqXiVa5ks64QSVlmF8JljO5mAtplj4IdJE5YzpHmenYcXCwAHKJi7rIi74Y\nD7oQms1xU71QmpQ4AOVwmvoHmAH5ABcwna3pmompmAnJmDzIcGp5m2upmxMp\ni+f\/Zg9AIJeCeJSG+ACHAH8OwWyzoJyUCIOnCYOAKQP4wATTeQElVZio8AiI\nCZtiSZbbuHAIUAXemZu5CZ4YyQ250KAXeJ6c2YsCYIUYwWyZUADK6QoEwAfO\nOZ8yoANSwAT4SZ37eZjXGZtjOZshoAFQ8HAHOo6TCZ5CgAfluYS4OIhPGA8C\n4AXBtxBP+WXvWZrZ4ClhYAkdmokzgAkhKqIjqp+GaaIyGaAL+XDOEAEueqC4\nGaNuKQTWAAQ1OpceCQktcAgcYFuHJQc+wJfhADFpsAPhcJpewAZKKgVL2qTV\n2ZUnKptqMApJ8ADVZqVYKpkKaodwEAflaYvAuYFE4HIe\/8CIEWGhchCkJ7kE\nJQQAHGoDZcYGckqnTGqnhWmiALqYS5AEdGCAVmqgBvqiMqagquANX3qe8cCo\njpqX1iQHsAALaWogx5FkEBMO7URCmjqnTJqfJQql2LkClpAEwNCGahABapmq\nqqqgjAAE3uCgTFgC6tEIZVoRzCYHckBpJ+kBJoQA+xcCqrOpdeqpT\/qf2JkF\nSQAPOdiGLoqq0QqeVOCqDUp+RMBh+7atDgELX+atPJCPKOkAJmQJ7fRH54oJ\nc7qk+amfn+qfsAkAKqB5SeAFo7CGwBCo3smWlMkMQPaqyAAJi2AaKTBpECB5\nUdFlKJk6qoMK\/McHVsSwdFqnxP9aUv3JrgRghhcbCCswqp0XmdAamTtJmXHg\nqjWaCmqCIwJwsg\/RrSvLA6R5HDIAAyJAAJ3mKQQAAwxwC4Akp8Iqog9bna+5\nA2V4g+kUgM\/HZlUwtB2rparwYzWKB\/nzAG3QtBVaq1HxA5+wl8cBA1iABTCg\nCyGgsK7Af1lrReiariTKn6ggAmTIfDfIAJuntt7pth2bjnAABHKbC74ADi13\nByfLrQG7sp\/AA8dBD4EruIILAy0ABboAA66ATMHKqcMKsZ\/aCNMouWrbu2vb\nthw7kdUgt3VgP41WsinwEPzwb7NgqzzwA3xrCMYBuKu7ujBwvTBAAOYEtrbr\nqQkwg5z\/GLmVa7GWy7EJmo7ccGB4gAxp8i3SMLoNEXnOywOf8AmwsA\/aUL3V\ni726QELJtLi3W1ICWQ7SGLm+67tCi6UeSwGb8GOFkC1L+74uAbAq+7z1Sw0F\nwACXcAmBy8H6O7sLxb22O52k4IwD2Yk0SL69a763KWOJgAQLACnFBgl267Qy\nV8H0+wnUgAEb3MMbrL\/a+1SaWrNMSgpYqZUEPIY1qMICyMJtCQSB4wv2czjw\nC3mla8E6nAzcEA4+jAU\/HLiJG8IAbMRW6ZLgq8S8e8BOPGM4cDtSDLqboQD4\neMV8m8VXkAV47MMeDMJP9SmLiw82oAOpicThm8IHXL6BSgEn\/4AHhbAsaRLH\nMSG\/e3vBjojHWRADeowFg9DHEMO9DmADDjAK1ZCaLknAhZzGaoyl3IALXHAC\nMry0cjwR8juwz0sN1OBs3HDJlpwFl8DLvMrJnqKpUADKIUoKD1DGpVzAZ3vI\nWKoIxNDKr0yysRy\/dKzDP3BTChADunzJlxAOygDMJkQANlAGmMCk+CDI0KiV\nBYzGh9zEOmcDRPCEjEwlI3IACtARkmzB1JBRs9AN3KDN2mzJZQDOJRQGNmAH\nDSuiyhCYL2jGKIzKCMxmdwCFRMDIb9xo07y8V1y\/14wXVxADIA3QWRDEBF0t\nBi0CAOwKgDkCmmjGpzy+anwPvbjIJ\/\/gyBitvLNswRmVVewQ0iL9yyVt0PVA\nAIsLBfVJytK4zuXQzknADIZoiIVABNEsx8vWvN\/6vJRmU6vw0T4tsyWtOvxn\nA+EABQCgpID8gqh5lQ6dxGR4yIrgi78o01MdyVY9sJ+QCd+ARlmVzT490F8N\nMTEQ1gwQDiGwPh260i2dzJ3Yu8eAO\/fw2BVwD408w7UAEv9mqyubQBe1Q\/98\nCCA9A38NMSLAf4JtAyFw2Gnd0Il9wmKotm0Q10o5j41svFQtc\/M7CwmU1\/ZU\nC559CLrwC6FdLSFA2sR9pB5anw4dvlUZDyE5j\/SINKBb2RRx2ZldHUxyFxwQ\nA70d3NUCBa7\/QtyljdrIvdZj6AFKGQ\/oTY84YA8PnCb3ON11PQv0dN0QgA1X\noAuH4Fvc7SkIwABcC97hfdiIvdrgSwnOrd72QAkGDsHSnRDD57wS0g4NcAVb\ncN1bkAKHcAh+vd95cL3+DeABPp+pjcybeAnojQMobg8JTgmqQAlSrAjSHb8q\nOwvT0QDocOMTQAJ6UARk4M+HANr77SnY6+Egrn\/tdKTjHY2LkOIqruCq8OR2\n8MYk6ScqSyiGQAI3fuNRsOVRMAEKcAjAHeT+cARD\/t8g3k5HLuJHLQMMYA\/r\nreAsbhv48QCUYD8NDnmSR+MF0At\/YARGoOXoEAW8QAscMARhHNwh\/1DmHm7m\nxZ3mxw2Y1rDicY4ft\/EAlp4tlS3LkndD3ODnfp7lW14EW7AHYu4pg9C6Zc5\/\njE7a+4fkad3iTy7nlW4KtC4N9hAAU47nR1IAwtAMno4Of77labQHrVDqYWC9\nis61qx7i83kIsU7plk7rppAI1G4K0UCSDp4JbgAdJNAMvv7pOL4YViAPpe4P\n+pvsy87qrT6ftQHtiUPr1K4M+9EC9nDnlOYDg+EDf+Dt3\/7n6EALi0EL+VDu\nD4DsqI69ql7kjo4F7r4IpiAN8T7vjdAIdmDv74DvPsAN\/O7tv14EiUECUQAC\npV4G+ovsqf7hAH6a1jDr8E7tLaAbE+8FMv\/\/3n6S79MwBDuw7xzv6e2gGBMQ\nBadQ6gSABQ5AAA4gAodg8kOe8GduCu8O8S7\/8jHfH5\/HDiWRDH6QA9hwK4PB\nDfbyBLRAAtPxDbaw5X0g5mlwCXzsMwgABUdw8Aif7ocg7fEu9VP\/eUPwCmDw\nAzPxA+TgBxgQ+BBgMpUjKNQR6FEwB6WuDJdw6AAQuMnO9KQNI3UP8x0DQHoP\nBmBABnuxEH4f+KAP+LitPNNRDFq+DCN\/CSQt3Psb+fyXBZU\/8ZevA5mv+Zqf\nAz\/AED+gBeQA+r4f+DkAAShTBKAu8kFOAOFQDQV97oqu6o0g8TFP+7Vv+5Ug\nC9+q+1PQ+7\/\/+1n\/DwFF4O\/osAFiDgB4DNT+UPDWC\/lljgV23zF5b\/vwXwny\njw3f+hE\/kP1TsP36\/wxNABBNeEVBp87fQYQJFS5k2NBOjGoEwvxKSOASFowZ\nscDgyHFIo0ZehrwCU9JkyUopK8nKlIkHP379+P2YMoUcBpw5deZ8RohQE6Cn\nGg4lOnRGDKRZsoS7pMPSA6YXNWLsKJLkSZOVwKhMGSTTrJf9ZNKcomXKTrQY\nevr02cSIvKJxi6aJkaVuXaZMs1ziO5UqPawnuXK9AWEW2Jhja9pMuzMd27YW\nLNga10fuZYUPkdZdqpTv575YbJQbkCHw1sEpb9wQMstwWLFkbfppjJPc\/wTI\nhHhJ5r0BBGbMRzfb7ez5MwwbpTMsx5pa9eob2CBM5yETpmzGtTE8hrybN29b\nc1oBn6trc9K7nhmUy6BcOUrn0KHLcr0FQvWYMxdnb3w7t\/fvwFMiFvKG0uw8\n4kRLYjkGG0RtMPlWc+GGdyCwbwtYrOsHu7K0a+K\/AEO04K0CF8InBvPOg2GE\nKpZTrsHSUotwwgnnmW4LHGGBKbb9bMqhsSly082CW0QMkDLLSvQHFQFiOESX\nLGzQpkUY22swA8Lko9EFLqfBEcdvMhRrwx610OLHtJ5Rc01ahHnCzTeFkXNO\nOfWQkwQ6NNFzTz2X0GQJQAMVdJEYsBhBAyrbK\/9tgBcbrCTCG7bkkstvvvwm\nzPzI7JEcNLXDCYICQhXVkAIMMdWQd0x1Y9VdiuHGA1hjhfWQQzyg9dZDYmBg\nyioSVfRKFwfYZ8ZIJ3XhGhe83OLSSwEZU78ea+pUO2wK8MFaUUMl9dReDOll\n1VXbuYIZWWOl1dZDLpGhV3YZXLTR9vZhUMJijUX2mmveYRZcQDLlsCZOp21s\nCx+uLTjbbE\/11ttv3diFkSHKRReGcthtN1hgrdxH2Awk5fJefK+ZZ9lvVvXW\n2cT+ZSwHgdHCpmCYDb4WYVNL7baXbsN9FdYYbKDA4otddBdYeffZx9iPjw35\nmmlKNtnUfmXSNNqAW9b\/6eWYY8YWYW0V7tYQhxWAwwege61y6OXkbdDoSUFe\nWuR3wP3akKhjUtlHlqklG+YqsjaY620VNgQDMcQQouwrX3zR6KKFZfttyKtw\n+utQnRUL2mjLYjnvtLDpu9e9\/ZYZ8FK3maLwwn8OmlF3lWNc7df3gfzteaZZ\n+NTKx5y6RxJ69\/333mvBwHOLQ\/fhiR2SV34HS47hmnAafJ9gh3AaDMcB7LE\/\nIoPY441dhOzDz94VN3DPNmoeM5drAyfK7lWH34baYetVCidBIT6C5UMhB4r2\nn3FheSANRVGCwhBmObtlbgqXyYYNyuYFAMQFCtPwQf3spxAraGBRR+Af91wX\n\/zsPoCIuCCAV13yAMsWo7zIOaJHFSHEZHZABdWK4X0JoIAENLIeDCXFA2rgX\nuwG8MC6kKGGoZuaDTEhtd\/vBTBoyYLYqeAEzFpihGCagEBqIQQJVGMAOEdLD\n2L0uHJdBAMIOhsTELHExwLnS\/i6zAQlIQItWxKIccejGL\/4wjPvw4kHSQApA\nBhKQUDCiEWE2C93dTSEW2EMjaWABhbgnA3g8SAj4cElK+kMJWoyjBK6YECtw\nUgKZ7N8ejdZHfzjgGgNY5SpnZsisJXFHikwICTLBskzUECFtxJ\/FFKKETmrx\nkwixQiclYAX+mfKUCpnBEZzpzHpkS2Yxm0ViMNcjhf+QABs5uKUuD9KoTOaP\nQb80picxaExk8lCZfIxLNuBhrWnurZpjoiVCbAkBbnrTH2pbTjgZVAVyGnOY\nBylmJ9P5xXWOUS6WEB3ZqgmTazLxMk40WntQub3lbIOc7OjkQP1RUI4e9CCl\nfJ3jjCbEogDAE6KrAiKlVs+4gJF7GUDlDLLnUWCyg6Ps8GgxdyrSVK5zH\/WI\noARjZjFEQhSmRCEFg9SGSqIoQadT7alOJcAOoJJUmeFA6VBIETqk+ssPKizK\nDorxwx9CdShSvapOqzpVoO7ApMocgAdcIb74HeSroEOqEn8w1mgVRR0KyEEw\nKqoctTZEquzggFsVooepskP\/DwqZAAfmakpGvc4HXSXF54CWVLthALASRYhB\nFpmDd4QxsQxRQmNd61HITnWyCVHC9MTnCsY9U7dH4AM8spGQvVrsiRB4Fg\/8\ncFxsJmQDHvUHLQyhWsy01rXs2MFj2ZGC6862KKRgHGY6K9zlEPdyP8AJcteo\n3ClsQCHq0AF0QdkN+HbjlxygL31hO13tMrW7lwkB0BiUoR3x4EfmrYlCNjAF\nCRAoIWmwQexQqQcyxHe+9eXAfVOQAg7k16v7jQsAHGi2Bv0gUzyQQ05Ga+Cy\n0MBEDsZgN8gQ4QnXt7oJ0QOGOZACDTeEu0aTCwC80EKhDcAHMDGHWATMsuMC\nFsVl\/9GnP0Jg0kw24MUv\/qUTOGDlCj8WETfGsVx2vI+UzsATIFZUaTIRk3QY\n+ZYlFq0Ce5QJHBXgdU+MRCSwEYlVBCHPQZhyn7vhhD9fWdAc2DKhKXxhRCc6\n0Yi4LOPcl6hGVUFqc4gJLGaxufKO1s2VkrOj63znOkciCKMedZ+n7ARUp1rQ\niLAyIlyNYURcONaInrWs9ci4JyJOaFYawDzP8Q+ZwAICLckbgd08i290eh9V\nCIadQw3qO5Oa1H1GNRlSjeorO2HLruZ2rLudAm+Dm9Gxcx\/GXmSIMbnjH5W2\nzy2RbOzM+cENBRAWs0N9b3zXWdp8pra1r61tbXdb4N\/2Nv8i5gzeIJd5Gjui\nwT+AzQ9YVGrYnNO0Agm27GBkvNnNzje+921qf\/+b1QEfuMDFPe5lk\/lspUG3\nWKbQCofLBBBuwNEs3C3aikcrB2TTeM81HgmOd3zf\/PZ3yFPNaqSXfODF0EDK\nE9e6liZmCvJwOLD7AQhU2efSbG6zm7VgiG1ofBc+\/\/nGgZ7vbYw67aVux4v\/\nfXSSK53by\/HVrzIwDZTBBANUrzpMeAAIWASeB4P\/AQ9+cHjEJx7xWgDE5nLQ\neMdHXvKbg\/zkMZ23H\/1oFRjYPOc9v3nQ58Aw0xn9LACvO7HQAOZVf\/jl0ii1\nHcXe9bPX3euftaPL5R71tIf97nsy7\/o0WlP2r4\/JOU7B+r5nqva7jz1EdZ97\n4qNe+bonfvCfVXvly1762beOOdLBd+Q7PCAAOw==\n"
  }
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "custom_collection": {
  "id": 841564295,
  "alias": "ipods",
  "name": "IPods",
  "modified_on": "2015-09-02T14:50:04Z",
  "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
  "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null
  
  "image": {
   "created_on": "2015-09-02T14:50:04Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/fd43f2c8883f6e9b680e3295fd990d2c.gif?v=1441219804"
  }
 }
}

Cập nhật một CustomCollection, xóa ảnh

PUT /admin/custom_collections/#{id}.json
{
 "custom_collection": {
  "id": 841564295,
  "image": "",
  "alias": "ipods",
  "name": "IPods",
  "modified_on": "2015-09-02T14:50:08Z",
  "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
  "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null
  
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "custom_collection": {
  "id": 841564295,
  "alias": "ipods",
  "name": "IPods",
  "modified_on": "2015-09-02T14:50:08Z",
  "description": "<p>The best selling ipod ever<\/p>",
  "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null
  
 }
}

Change the description of the IPod collection

PUT /admin/custom_collections/#{id}.json
{
 "custom_collection": {
  "id": 841564295,
  "description": "<p>5000 songs in your pocket<\/p>"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "custom_collection": {
  "id": 841564295,
  "alias": "ipods",
  "name": "IPods",
  "modified_on": "2015-09-02T14:50:10Z",
  "description": "<p>5000 songs in your pocket<\/p>",
  "published_on": "2008-02-01T19:00:00Z",
  "sort_order": "manual",
  "template_layout": null
  
  "image": {
   "created_on": "2015-09-02T14:48:56Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/collections\/ipod_nano_8gb.jpg?v=1441219736"
  }
 }
}
DELETE/admin/custom_collections/841564295.json

Xóa một CustomCollection

DELETE /admin/custom_collections/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: