Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

DiscountCode

Bạn có thể sử dụng DiscountCode để tạo mã khuyến mãi. Chủ website phân phối mã khuyến mãi cho khách hàng bằng nhiều cách khác nhau như gửi email hoặc URL, khách hàng có thể áp dụng các mã này khi thực hiện thanh toán.

Mỗi mã giảm giá có một quy tắc giá khác nhau, quy tắc này giữ logic cho việc giảm giá. Để biết thêm thông tin về quy tắc giá (PriceRule), xem ở đây PriceRule.

Bạn có thể làm gì với DiscountCode

API Sapo cho phép bạn thực hiện như sau:

Thuộc tính của DiscountCode

created_on
"created_on": "2017-03-13T16:09:54-04:00"

Thời gian mã khuyến mãi được tạo. API trả về kết quả theo định dạng ISO 8601.

id
"id": 9808080986

Số duy nhất định danh cho mã khuyến mãi.

code
"code": "SUMMERSALE10OFF"

Mã khuyến mãi cho khách hàng sử dụng khi thanh toán. Đây là thông tin bắt buộc khi tạo một giảm giá. Giới hạn độ dài là 255 ký tự.

Cảnh báo

Bạn nên sử dụng của code PriceRule và title của nó giống nhau vì chỉ có tiêu đề mới có thể được tìm kiếm trong quản trị website. Ví dụ: price_rule.title = ABC123discount_code.code = ABC123

price_rule_id
"price_rule_id": 423748927342

Số duy nhất định danh cho giảm giá.

usage_count
"usage_count": 3

Số lần đã được sử dụng của mã khuyến mãi.

Endpoints

POST/admin/price_rules/507328175/discount_codes.json
Tạo một mã khuyến mãi

Tạo một mã giảm giá với mã SUMMERSALE10000OFF

POST /admin/price_rules/#{id}/discount_codes.json
{
 "discount_code": {
  "code": "SUMMERSALE10OFF"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "discount_code": {
  "id": 1054381141,
  "price_rule_id": 507328175,
  "code": "SUMMERSALE10OFF",
  "usage_count": 0,
  "created_on": "2017-09-12T16:23:35-04:00",
  "updated_on": "2017-09-12T16:23:35-04:00"
 }
}
PUT/admin/price_rules/507328175/discount_codes/507328175.json
Change DiscountCode attributes

Cập nhật thuộc tính của DiscountCode

PUT /admin/price_rules/#{id}/discount_codes/#{id}.json
{
 "discount_code": {
  "id": 507328175,
  "code": "WINTERSALE20OFF",
  "usage_count": 0,
  "created_on": "2017-09-12T16:23:01-04:00",
  "updated_on": "2017-09-12T16:23:01-04:00"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "discount_code": {
  "id": 507328175,
  "price_rule_id": 507328175,
  "code": "WINTERSALE20OFF",
  "usage_count": 0,
  "created_on": "2017-09-12T16:23:01-04:00",
  "updated_on": "2017-09-12T16:23:36-04:00"
 }
}
GET/admin/price_rules/507328175/discount_codes.json
Lấy ra danh sách của mã khuyến mãi

Danh sách mã khuyến mãi

GET /admin/price_rules/#{id}/discount_codes.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "discount_codes": [
  {
   "id": 507328175,
   "price_rule_id": 507328175,
   "code": "SUMMERSALE10OFF",
   "usage_count": 0,
   "created_on": "2017-09-12T16:23:01-04:00",
   "updated_on": "2017-09-12T16:23:01-04:00"
  }
 ]
}
GET/admin/price_rules/507328175/discount_codes/507328175.json
Lấy ra một mã khuyến mãi

Lấy ra một mã khuyến mãi

GET /admin/price_rules/#{id}/discount_codes/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "discount_code": {
  "id": 507328175,
  "price_rule_id": 507328175,
  "code": "SUMMERSALE10OFF",
  "usage_count": 0,
  "created_on": "2017-09-12T16:23:01-04:00",
  "updated_on": "2017-09-12T16:23:01-04:00"
 }
}
DELETE/admin/price_rules/507328175/discount_codes/507328175.json
Xóa một mã khuyến mãi

Xóa vĩnh viễn một mã khuyến mãi

DELETE /admin/price_rules/#{id}/discount_codes/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 204 No Content

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: