Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Redirect

Một thiết lập redirect sẽ điều hướng người dùng từ một đường dẫn cụ thể của Shop sang một địa chỉ khác. Địa chỉ đích có thể là một trang khác của Shop, một đường dẫn URL hay một tên miền khác. Đường dẫn Redirect là duy nhất, một shop không thể có nhiều hơn một đường dẫn Redirect ứng với một đường dẫn xác định.

Bạn có thể làm gì với Redirect?

Sapo API cho phép bạn thực hiện các thao tác sau với tài nguyên Redirect. Các phiên bản chi tiết hơn của những thao tác này có thể có:

Các thuộc tính của Redirect

id
{ "id" : 304339089 }

Số duy nhất định danh cho Redirect.

path
{ "path" : "/products.php" }

Đường dẫn sẽ bị chuyển hướng.

target
{ "target" : "/products" }

Đường dẫn được chuyển hướng tới. Khi người dùng truy cập vào đường dẫn có trong trường Path, họ sẽ được chuyển hướng về đường dẫn này.

Endpoints

GET/admin/redirects.json

Lấy danh sách các Redirect của Shop.

limit

Số lượng kết quả

(mặc định: 50) (tối đa: 250)
page

Trang

(mặc định: 1)
since_id

Giới hạn kết quả trả về sau một ID xác định

path

Redirect có đường dẫn bị chuyển hướng xác định

target

Redirect có đường dẫn chuyển hướng tới xác định

fields

Danh sách các trường trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

Thuộc tính "path" của một Redirect là đường dẫn sẽ kích hoạt chuyển hướng khi được truy cập. Một Shop không thể có nhiều hơn một Redirect với cùng một đường dẫn nguồn. Thuộc tính "target" là đường dẫn mà người dùng được chuyển hướng đến khi truy cập vào đường dẫn nguồn.

GET /admin/redirects.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "redirects": [
  {
   "id": 304339089,
   "path": "\/products.php",
   "target": "\/products"
  },
  {
   "id": 668809255,
   "path": "\/leopard",
   "target": "\/pages\/macosx"
  },
  {
   "id": 950115854,
   "path": "\/ibook",
   "target": "\/products\/macbook"
  }
 ]
}

Lấy danh sách các Redirect của Shop sau một ID xác định

GET /admin/redirects.json?since_id=668809255
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "redirects": [
  {
   "id": 950115854,
   "path": "\/ibook",
   "target": "\/products\/macbook"
  }
 ]
}
GET/admin/redirects/count.json

Lấy tổng số Redirect của Shop

path

Tổng số Redirect với đường dẫn cụ thể

target

Tổng số Redirect với đường dẫn đích cụ thể

Thuộc tính “path” của một Redirect là đường dẫn mà khi truy cập vào thì sẽ kích hoạt thao tác chuyển hướng. Một Shop không thể có nhiều hơn một redirect với cùng một đường dẫn gốc. Thuộc tính “target” là đường dẫn đích mà người dùng được chuyển hướng đến khi họ truy cập vào đường dẫn gốc. Đường dẫn đích có thể là đường dẫn tương đối, tuyệt đối hay thậm chí là ở một tên miền khác.

GET /admin/redirects/count.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "count": 3
}
GET/admin/redirects/668809255.json

Lấy một Redirect.

fields

Danh sách các trường trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

Lấy một Redirect bằng ID.

GET /admin/redirects/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "redirect": {
  "id": 668809255,
  "path": "\/leopard",
  "target": "\/pages\/macosx"
 }
}
POST/admin/redirects.json

Tạo mới một Redirect.

Người dùng muốn truy cập vào đường dẫn /ipod để tìm kiếm một trong những sản phẩm phổ biến của chúng tôi nhưng chúng tôi muốn điều hướng họ sang đường dẫn /itunes bởi vì đó mới là nơi chứa những thông tin mà họ đang tìm kiếm.

POST /admin/redirects.json
{
 "redirect": {
  "path": "\/ipod",
  "target": "\/pages\/itunes"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "redirect": {
  "id": 979034144,
  "path": "\/ipod",
  "target": "\/pages\/itunes"
 }
}

Cố gắng tạo một Redirect không có đường dẫn nguồn và đường dẫn đích sẽ trả về kết quả lỗi

POST /admin/redirects.json
{
 "redirect": {
  "body": "foobar"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
{
 "errors": {
  "path": [
   "can't be blank"
  ],
  "target": [
   "can't be blank",
   "can't be the same as path"
  ]
 }
}

Tạo Redirect với đường dẫn đích thuộc tên miền khác.

POST /admin/redirects.json
{
 "redirect": {
  "path": "http:\/\/www.apple.com\/forums",
  "target": "http:\/\/forums.apple.com"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "redirect": {
  "id": 979034145,
  "path": "\/forums",
  "target": "http:\/\/forums.apple.com\/"
 }
}
PUT/admin/redirects/950115854.json

Cập nhật đường dẫn nguồn và/hoặc đường dẫn đích của Redirect.

Thay đổi cả đường dẫn nguồn và đường dẫn đích của Redirect

PUT /admin/redirects/#{id}.json
{
 "redirect": {
  "id": 950115854,
  "path": "\/powermac",
  "target": "\/pages\/macpro"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "redirect": {
  "id": 950115854,
  "path": "\/powermac",
  "target": "\/pages\/macpro"
 }
}

Thay đổi đường dẫn nguồn của Redirect:

PUT /admin/redirects/#{id}.json
{
 "redirect": {
  "id": 668809255,
  "path": "\/tiger"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "redirect": {
  "id": 668809255,
  "path": "\/tiger",
  "target": "\/pages\/macosx"
 }
}
DELETE/admin/redirects/668809255.json

Xóa một Redirect

Xóa một Redirect khỏi Shop

DELETE /admin/redirects/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: