Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Article

Một Article là một bài viết trong blog.

Các bài viết xuất hiện theo thứ tự thời gian giảm dần với bài viết mới nhất sẽ ở trên đầu trang blog. Một blog có thể chứa rất nhiều bài viết.

Các thao tác có thể thực hiện với Article?

Sapo API cho phép thực hiện các thao tác sau với đối tượng Article. Các phiên bản chi tiết hơn của các thao tác chung này có thể có:

Các thuộc tính của một "Article"

author
{ "author" : "John" }

Tên tác giả của bài viết

blog_id
{ "blog_id" : 241253187 }

Con số duy nhất định danh blog chứa bài viết.

content
{ "content" : "I have no idea what to write about!" }

Nội dung của bài viết bao gồm cả các thẻ Html

created_on
{ "created_on" : "2008-12-31T19:00:00Z" }

Thời gian bài viết được tạo. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.

id
{ "id" : 989034056 }

Số duy nhất định danh bài viết.

metafield
{ "key" : "new" }
{ "value" : "new" }
{ "value_type" : "new" }
{ "namespace" : "new" }

Dữ liệu metadata được thêm vào các tài nguyên của Shop:

 • key (bắt buộc): Định danh cho metafield (tối đa 30 ký tự).
 • namespace (bắt buộc): Chứa tập hợp các metadata. Namespaces giúp phân biệt giữa các metadata bạn tạo ra và người khác tạo ra (tối đa 20 ký tự).
 • value (bắt buộc): Thông tin được lưu trữ dưới dạng metadata.
 • value_type (bắt buộc): Xác định thông tin lưu trữ trong trường value là kiểu xâu hay kiểu số nguyên
 • description (tùy chọn): Thông tin thêm về metafield.
published_on
{ "published_on" : "2008-07-31T20:00:00Z" }

Thời gian bài viết được xuất bản. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.

tags
{ "tags" : "tagsational" }

Tags là các mô tả thêm, ngắn định dạng như một chuỗi với các giá trị cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ với một bài viết có 3 tag: tag1, tag2, tag3.

template_layout
{ "template_layout" : "null" }

Xác định tên template mà bài viết sử dụng nếu như nó dùng một template tùy biến. Nếu bài viết sử dụng template mặc định, giá trị trả về là "null".

title
{ "title" : "Some crazy article I'm coming up with" }

Tiêu đề của bài viết.

modified_on
{ "modified_on" : "2009-01-31T19:00:00Z" }

Thời gian bài viết được chỉnh sửa lần cuối. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.

user_id
{ "user_id" : 799407056 }

Số duy nhất để xác định tác giả của bài viết.

image
{ "image" : {
"src" : "https://bizweb.dktcdn.net/dev/105/300/902/articles/desert-b98805a2-3547-40fe-9376-386e4abc7d41.jpg" 
   }
}

Ảnh đại diện bài viết.

Endpoints

GET/admin/blogs/241253187/articles.json

Lấy ra danh sách bài viết của một blog

limit

Số lượng kết quả trả về

(mặc định: 50) (tối đa: 250)
page

Trang trả về

(mặc định: 1)
since_id

Giới hạn kết quả trả về chỉ lấy sau ID xác định

created_on_min

Đưa ra danh sách bài viết được tạo sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

created_on_max

Đưa ra danh sách bài viết được tạo trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

modified_on_min

Đưa ra danh sách bài viết được cập nhật sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

modified_on_max

Đưa ra danh sách bài viết được cập nhật trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published_on_min

Đưa ra danh sách bài viết được xuất bản sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published_on_max

Đưa ra danh sách bài viết được xuất bản trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published
 • true - Các bài viết đã được xuất bản
 • false - Các bài viết chưa được xuất bản
fields

Danh sách các trường muốn hiển thị trong kết quả trả về, mỗi trường cách nhau bởi dấu phẩy

Lấy tất cả các bài viết

GET /admin/blogs/#{id}/articles.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
  "articles": [
  {
    "id": 134645308,
    "title": "get on the train now",
    "created_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
    "content": "<p>Do <em>you<\/em> have an <strong>IPod<\/strong> yet?<\/p>",
    "blog_id": 241253187,
    "author": "Dennis",
    "user_id": 799407056,
    "published_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
    "modified_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
    "summary": null,
    "template_layout": null,
    "tags": "Announcing",
    "image": null
  },
  {
    "id": 294160202,
    "title": "Just us bots here",
    "created_on": "2013-11-06T19:00:00Z",
    "content": "beep boop",
    "blog_id": 241253187,
    "author": "dennis",
    "user_id": null,
    "published_on": null,
    "modified_on": "2015-09-02T14:52:56Z",
    "summary": null,
    "template_layout": null,
    "tags": "",
    "image": null
  },
  {
    "id": 989034056,
    "title": "Some crazy article I'm coming up with",
    "created_on": "2008-12-31T19:00:00Z",
    "content": "I have no idea what to write about, but it's going to rock!",
    "blog_id": 241253187,
    "author": "John",
    "user_id": null,
    "published_on": null,
    "modified_on": "2009-01-31T19:00:00Z",
    "summary": null,
    "template_layout": null,
    "tags": "Mystery",
    "image": null
  },
  {
    "id": 1051293780,
    "title": "Welcome to the world of tomorrow!",
    "created_on": "2013-11-06T19:00:00Z",
    "content": "Good news, everybody!",
    "blog_id": 241253187,
    "author": "dennis",
    "user_id": null,
    "published_on": null,
    "modified_on": "2015-09-02T14:52:56Z",
    "summary": null,
    "template_layout": null,
    "tags": "",
    "image": null
  }
  ]
}

Lấy tất cả các bài viết sau một ID xác định

GET /admin/blogs/#{id}/articles.json?since_id=134645308
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
  "articles": [
  {
    "id": 294160202,
    "title": "Just us bots here",
    "created_on": "2013-11-06T19:00:00Z",
    "content": "beep boop",
    "blog_id": 241253187,
    "author": "dennis",
    "user_id": null,
    "published_on": null,
    "modified_on": "2015-09-02T14:52:56Z",
    "summary": null,
    "template_layout": null,
    "tags": "",
    "image": null
  },
  {
    "id": 989034056,
    "title": "Some crazy article I'm coming up with",
    "created_on": "2008-12-31T19:00:00Z",
    "content": "I have no idea what to write about, but it's going to rock!",
    "blog_id": 241253187,
    "author": "John",
    "user_id": null,
    "published_on": null,
    "modified_on": "2009-01-31T19:00:00Z",
    "summary": null,
    "template_layout": null,
    "tags": "Mystery",
    "image": null
  },
  {
    "id": 1051293780,
    "title": "Welcome to the world of tomorrow!",
    "created_on": "2013-11-06T19:00:00Z",
    "content": "Good news, everybody!",
    "blog_id": 241253187,
    "author": "dennis",
    "user_id": null,
    "published_on": null,
    "modified_on": "2015-09-02T14:52:56Z",
    "summary": null,
    "template_layout": null,
    "tags": "",
    "image": null
  }
  ]
}
GET/admin/blogs/241253187/articles/count.json

Tính tổng số bài viết trong một blog cụ thể

created_on_min

Tổng số bài viết được tạo sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

created_on_max

Tổng số bài viết được tạo trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

modified_on_min

Tổng số bài viết cập nhật sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

modified_on_max

Tổng số bài viết cập nhật trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published_on_min

Tổng số bài viết xuất bản sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published_on_max

Tổng số bài viết xuất bản trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

published
 • true - Tổng số bài viết đã xuất bản
 • false - Tổng số bài viết chưa xuất bản

Tổng số bài viết của một blog

GET /admin/blogs/#{id}/articles/count.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
  "count": 4
}
GET/admin/blogs/241253187/articles/134645308.json

Lấy một bài viết qua ID của chính nó và ID của blog

fields

Danh sách các trường muốn hiển thị trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

Lấy một bài viết

GET /admin/blogs/#{id}/articles/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
  "article": {
    "id": 134645308,
    "title": "get on the train now",
    "created_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
    "content": "<p>Do <em>you<\/em> have an <strong>IPod<\/strong> yet?<\/p>",
    "blog_id": 241253187,
    "author": "Dennis",
    "user_id": 799407056,
    "published_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
    "modified_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
    "summary": null,
    "template_layout": null,
    "tags": "Announcing",
    "image": null
  }
}
POST/admin/blogs/241253187/articles.json

Tạo bài viết mới cho blog

Tạo mới một bài viết với ảnh sẽ được download bởi Sapo

POST /admin/blogs/#{id}/articles.json
{
 "article": {
  "title": "My new Article title",
  "author": "John Smith",
  "tags": "This Post, Has Been Tagged",
  "content": "<h1>I like articles<\/h1>\n<p><strong>Yea<\/strong>, I like posting them through <span class=\"caps\">REST<\/span>.<\/p>",
  "published_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
  "image": {
   "src": "http:\/\/example.com\/rails_logo.gif"
  }
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "article": {
  "id": 1051293795,
  "title": "My new Article title",
  "created_on": "2016-06-01T14:13:57Z",
  "content": "<h1>I like articles<\/h1>\n<p><strong>Yea<\/strong>, I like posting them through <span class=\"caps\">REST<\/span>.<\/p>",
  "blog_id": 241253187,
  "author": "John Smith",
  "user_id": null,
  "published_on": "2011-03-24T11:45:47Z",
  "modified_on": "2016-06-01T14:13:57Z",
  "summary": null,
  "template_layout": null,
  "tags": "Has Been Tagged, This Post",
  "image": {
   "created_on": "2016-06-01T14:13:57Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/articles\/rails_logo.gif?v=1464804837"
  }
 }
}

Tạo một bài viết mới với nội dung Html và đưa lên blog.

POST /admin/blogs/#{id}/articles.json
{"article": {
  "title": "My new Article title",
  "author": "John Smith",
  "tags": "This Post, Has Been Tagged",
  "content": "<h1>I like articles<\/h1>\n<p><strong>Yea<\/strong>, I like posting them through <span class=\"caps\">REST<\/span>.<\/p>",
  "published_on": "2008-12-31T19:00:00Z"
  }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
  "article": {
    "id": 1051293786,
    "title": "My new Article title",
    "created_on": "2015-09-02T14:55:22Z",
    "content": "<h1>I like articles<\/h1>\n<p><strong>Yea<\/strong>, I like posting them through <span class=\"caps\">REST<\/span>.<\/p>",
    "blog_id": 241253187,
    "author": "John Smith",
    "user_id": null,
    "published_on": "2011-03-24T11:45:47Z",
    "modified_on": "2015-09-02T14:55:22Z",
    "summary": null,
    "template_layout": null,
    "tags": "Has Been Tagged, This Post",
    "image": null
  }
}

Tạo một bài viết với metafield

POST /admin/blogs/#{id}/articles.json
{
"article": {
  "title": "My new Article title",
  "author": "John Smith",
  "tags": "This Post, Has Been Tagged",
  "content": "<h1>I like articles<\/h1>\n<p><strong>Yea<\/strong>, I like posting them through <span class=\"caps\">REST<\/span>.<\/p>",
  "published_on": "2008-12-31T19:00:00Z",
  "metafields": [
    {
      "key": "new",
      "value": "newvalue",
      "value_type": "string",
      "namespace": "global"
    }
  ]
  }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
  "article": {
  "id": 1051293788,
  "title": "My new Article title",
  "created_on": "2015-09-02T14:55:23Z",
  "content": "<h1>I like articles<\/h1>\n<p><strong>Yea<\/strong>, I like posting them through <span class=\"caps\">REST<\/span>.<\/p>",
  "blog_id": 241253187,
  "author": "John Smith",
  "user_id": null,
  "published_on": "2011-03-24T11:45:47Z",
  "modified_on": "2015-09-02T14:55:23Z",
  "summary": null,
  "template_layout": null,
  "tags": "Has Been Tagged, This Post",
  "image": null
  }
}

Cố gắng tạo bài viết mà không có title sẽ trả về lỗi

POST /admin/blogs/#{id}/articles.json
{
  "article": {
    "content": "something"
  }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
{
  "errors": {
  "title": "may not be empty"
  }
}

Tạo bài viết mới nhưng chưa xuất bản lên blog

POST /admin/blogs/#{id}/articles.json
{
  "article": {
  "title": "My new Article title",
  "author": "John Smith",
  "tags": "This Post, Has Been Tagged",
  "content": "<h1>I like articles<\/h1>\n<p><strong>Yea<\/strong>, I like posting them through <span class=\"caps\">REST<\/span>.<\/p>",
  "published_on": null
  }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
  "article": {
  "id": 1051293789,
  "title": "My new Article title",
  "created_on": "2015-09-02T14:55:24Z",
  "content": "<h1>I like articles<\/h1>\n<p><strong>Yea<\/strong>, I like posting them through <span class=\"caps\">REST<\/span>.<\/p>",
  "blog_id": 241253187,
  "author": "John Smith",
  "user_id": null,
  "published_on": null,
  "modified_on": "2015-09-02T14:55:24Z",
  "summary": null,
  "template_layout": null,
  "tags": "Has Been Tagged, This Post",
  "image": null
  }
}

Tạo mới một bài viết với ảnh được mã hóa base64

POST /admin/blogs/#{id}/articles.json
{
 "article": {
  "title": "My new Article title",
  "author": "John Smith",
  "tags": "This Post, Has Been Tagged",
  "content": "<h1>I like articles<\/h1>\n<p><strong>Yea<\/strong>, I like posting them through <span class=\"caps\">REST<\/span>.<\/p>",
  "published_on": "2011-03-24T11:45:47Z",
  "image": {
   "base64": "R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==\n"
  }
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "article": {
  "id": 1051293800,
  "title": "My new Article title",
  "created_on": "2016-06-01T14:14:04Z",
  "content": "<h1>I like articles<\/h1>\n<p><strong>Yea<\/strong>, I like posting them through <span class=\"caps\">REST<\/span>.<\/p>",
  "blog_id": 241253187,
  "author": "John Smith",
  "user_id": null,
  "published_on": "2011-03-24T11:45:47Z",
  "modified_on": "2016-06-01T14:14:04Z",
  "summary": null,
  "template_layout": null,
  "tags": "Has Been Tagged, This Post",
  "image": {
   "created_on": "2016-06-01T14:14:04Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/articles\/df3e567d6f16d040326c7a0ea29a4f41.gif?v=1464804844"
  }
 }
}
PUT/admin/blogs/241253187/articles/134645308.json

Cập nhật một bài viết

Cập nhật 1 bài viết, thêm một ảnh mới cho bài viết

PUT /admin/blogs/#{id}/articles/#{id}.json
{
 "article": {
  "id": 134645308,
  "content": "<p>Look, I can even update through a web service.<\/p>",
  "author": "Your name",
  "tags": "Tags, Will Be, Updated",
  "title": "My new Title",
  "published_on": "2011-03-24T11:45:47Z",
  "image": {
   "base64": "R0lGODlhbgCMAPf\/APbr48VySrxTO7IgKt2qmKQdJeK8lsFjROG5p\/nz7Zg3\nMNmnd7Q1MLNVS9GId71hSJMZIuzTu4UtKbeEeakhKMl8U8WYjfr18YQaIbAf\nKKwhKdKzqpQtLebFortOOejKrOjZ1Mt7aMNpVbAqLLV7bsNqR+3WwMqEWenN\nsZYxL\/Ddy\/Pm2e7ZxLlUQrIjNPXp3bU5MbhENbEtLtqhj5ZQTfHh0bMxL7Ip\nNsNyUYkZIrZJPcqGdYIUHb5aPKkeJnoUHd2yiJkiLKYiKLRFOsyJXKVDO8up\nosFaS+TBnK4kKti5sNaYg\/z49aqYl5kqLrljUtORfMOlo\/36+H4ZH8yDYq0f\nKKFYTaU9MrY8MrZBNXwXHpgaIdGVYu\/byLZNP9SaZLIyOuXCtHkpJst+Wpcm\nLMyCa8BfP9GMb9KQdPDd1PPk1sd5VP79\/L5dQZ0bI9+ymqssK9WcfIoXHdzG\nxdWWfteib79lSr1YP86MYurQxKdcUKdMQr5ZSfPs6YEZH8uhl4oWIenMuurQ\nttmejaqoqsqBVaAcJLlJN5kvMLlZRMNsSL5fRak0LbdQQMVvSPjw6cJnRpkf\nKtmjhvfu5cJtT7IuOMVvWLY\/M\/37+o0YH9ibhtSYdObErc6HarM9NnYSGNGR\navLi09unje3WyeO8rsVrT7tdRtK3uffu6NWeaL9pTJIjJrM4NPbx8cdyX7M7\nPYYVHu7j4KgoNJAYIKtkV5o9MsOcldicis+RYNutfrhFOZ0hJbqinZ8bI8h5\nUObFuOfItJsfJrJfUOfIqc+PXqQtK8RnSbA4Mcd3Tm0SGbpXQ8aqp7RLNs+s\novHfzpVhV9iggMd1TLtbRKUdKXEQFsd4XrZRPLIgMZUeJ+jKvrAlK6AhJ65A\nMpMpKuC3j5obIsRwS7hAN8l\/YtvDvnYXHbAoLI47SIUsOMenorF4gO\/m4+fH\npo4vLZ8oKMukqp0cJbhVSMV2UuPR0bAfMLIrLrg\/OcJwT8h+Vt+wn8eurLlh\nQrIfKHQOHHQOHf\/\/\/\/\/\/\/yH5BAEAAP8ALAAAAABuAIwAAAj\/AP8JHDhQXjpz\n\/PopXNiPn0OHDRMmbKhQIsOJFS1SxAhxI8SHFzVeDBnx48iNBAeeOkcxokeX\nFRdOnAlSokaaLXNujJkxo8iYHRkKtWkzZSsaOXkAWsoUECynsHgoqEW1qtVa\nU7Mq2Mq1K9cUW8GKTUG2rNkUHNByWMuWLdWva7t1W7UKG4S7eO\/ycEhQHgaK\nsL4VGGyocGE3br5929KuxQFFkEtIlgypsuUDmDMfWGRmUZvPoEHfGU36jgDT\nLQSoVt3IQ2sPsL0IUNZGlZ0H0lo00jEkCytWMspdGzBgn\/F9EBIWnKIQlqHB\nhA0bQpx48Z7UAkoEcMTdUeTJJSxf\/4akOTNnzqHb3GkjrUdp0gKwq77jWdod\nO7dNKWvhRUcWT6zYQI82xB03AAQNCdTKX\/xAAB10hfVCnRtbVIhIAy14oJoZ\nAXS4XXfdQaYIeOGJRx555Z1nRnrqqUeaMtIYY8dmn7Vg2yK57TYEgAzIQGBx\nxyXHj0A0OOTggxFKSN1iWwTTAIYanpYdMtFE4+GVIHrn3XeUmVhZeWiIMoOY\nnVQDGiTgKALJjIssIsADt0mjjI6+AXcDgQYi2M8\/7ijEwzRIFmBIL9NVV+EW\nVzyZ4Wqj9RBABchQWeWkV3aY5ZYjjgieeKL446mnjxwAiZVpliAjZqblt19\/\n\/7HCwIAFGv+X3J4s9fMckoYhphiTQTwJ5Wqn9dDDAWuMUUEFviTrS6STVlmp\npVmKqCkOn34aB6TIBAAOJeHZAYl6ptixSCL8edGbq8HFeqBDcygEyIOCGqYk\nkxUW4euiq7knbA\/gUDHGv\/\/ec2wFayQbaQWinOCslVhmSUq1\/gCDLJXacgtJ\nCYu4J66cjbAKoA3CxapnOgm9g+ughdK7xYX3Rinlvj2YYcYanVBBhTg2Axzw\nG4\/4k4bBzDZbKRUQP1LIsRSX6sgBZtwhzQP68ccbj7AWty4\/5igEoaC9dK3r\noVtgs4evvzKqb8wyQ0JFJzXXbDMVcQBQLTDGVmCssstKGs09oPT\/jQcRoBw9\nMamKgEOeeg\/gqBtvdVZSDnHFIQgRD4RxXWhiYEOQKNn4zncHzDIzHc0ZpHdy\nRicIQOypKDf7q3Pd96ABzSab+E1EIYIvS2o0ijA92gPZiCB1qwL+iJxL78Z7\n2NeHQrAK2YrCZva+bcgcujFUQIEG6WigonoCdLT9tr9UbIIAMMCEkkYacvvT\nxSgsBPKGJKBEAw4yjhx+hyn+PAJFfztyVdWOt5B3RehyimneFuwFvQxFyTSf\n25f1zCAqSFACDXTQ3gwSoDoElI5tZyBAINqnuhJ+Kg9vOIOaVnSHT5ECHucK\n0OMiBxJAPCdXmGseBLoBvei5rFEStB5m\/yBhjFJUIw50oIMoLvCpFRAADduj\nwxvUYMIqmvARCBiDeiwRBk+lQQTEq5qQ3CWdJSkGAlu4y9h66EBgAbF6QhSV\nMUpQilKcQRNLwIenfpFEJebBioC0ohrQQJ8QhMIfSwhgj2YouYTYUEmGqhBe\nFNBDH5otgmgLnRyLWMdq0GEGCMCHJjSBjzQE8pSChMLTCJBI4pXDBeuiiA1T\nprK7PK+SUPphsIQ1wSEag5OUKIUlyiAmAowClci0YizKILUAFi+WDQEEJOmF\nxlnMYnOVbOP0gkjBTdZRmDiwhCuywcRkmtOEpHjC1DzBABto4xqN5AcgdEXN\nNO4Ql0+CB2xctv9LM2SSgpXhZB0t0QlT+iMUkzinQquFihD452P0gGdGAPGN\nHKYxjbOAwBpxqU9+ApGXQgyoQDWRgASwoAMGMMAHDrnQhc5AkQPSU0NgYVF7\nQmAWKcBnPvc5HwGcbUVxJCInEfACQXQACUhFQkqRwAIOttScv9ABO21wA8k1\np5Z3mYXYdNqAjvLzbHDUpFCNIQoUdGAdHUhrUg2gVAOg4AXmvEAaOPEGaCCA\nAASQxBtIYYIq5kEHAaKHVfsRGB3eNBPYxKdXGVWGUnAzdOSxgyg+MIxhoDWt\nal3rUlXABEBeYBQIiMMm0AAKPBBAE1A4nTjWEIAzvGEFqsvDEHqEjZj\/wMKw\n1rwlVxerGkv4AxVoAOkEmXGMOKDgA8i1LFrRioSjKrWtKRVEQlXHBBSKQhLQ\nEG3tCHCLJaSWClD0zgHO8LBqDeIYNsDGTG4ryZtak4G7lZ6G2sBSfyCAaTK7\nAzfgQIEzoOC\/yKVsZS+bWeim1BsdqEG10oCANxDgDZwIRHa3O4hbaA91nlKB\nKA7QBhHo0VPwCFBtAdNea86CZVztKk8FUN5PjQIHxKWABihQBkHY+L\/HTa5l\nMetcAxvAG94wQAQAkA1SIIAUBvUHdkVLgBkMwrvkPSEkVtSCJ\/yCAJ5gZ20l\nwgObziITGk3xTqUHhWoxYQVdAIYINMBmO0TA\/8aCwHGOBbwOAvc4pXj2RieY\nIY69ttgfpJBEHOLQ5ArTAQ2SaPAb4lAC33XsoaxYhUx4kFVrZoKSYlYxbOzg\nPX8kAM1d6AILOuEDDQzBBCaIwJvhjOMAU7bOmE0qdMUhhFozQhVxiMWnuiAJ\nQTfZyahFQydWGwA1cbiZAJL0Qiht6UzoVsxetUQaJhEKZzhDBdh+A5s9AQxU\nq3rVN241ne0sa1rXWgjbqLUd3uqPUYhCFNDAxwzm3d3vjgF\/vTvAHegUaYbw\nwMSZyAR8oX0I2BwiC2eoQQ2srYJA6IDNb2ABqr39bVYDWMfkRgIVzs1xdEOD\nCjhQ4nXlPe9BaOLQNf+rRjQc0eg2DM8TyvZTs3mY6Xwy4xI2YLMGdIAAhTvD\nFWzuhKhZIHGKq9riF381rDtQho53\/Bjpboc1OiEJktMbtaplrbHboCOYT9rS\nOdhopocwgiRowOw6L0MNCKCBKjwA26IW9cRTXfE4i1vAlpUEHJze8XTXehvc\n2AQ05k3vDHaiDGNYeaPNoAzGxbwf\/86EHDCd4kbsyBMySII2NH92nevg4TbI\nA7ZVEGqiF93ocLb7nIdhgGMIoROW4Dvft2GHOqQiDoM3+YWJnT8O7yYL3fgI\nDwK+CrFX0lwBctUxtLH55qNd5xkYxMKvDffSn\/7b4L47JYQgjnW0XvZOv0L\/\nKmz\/BS5sIg5QvtkavDPlO\/Am+FzOBCBqgU8veEJA9LCBDRjQznIw3\/lJEIBs\n5gqhUIALN3rWR3QTh31IFwcUkAiV1QEOCH4ddw8LkAqpUH5cgAtnIGzikHgs\nxzSW1w3+Jgc0Bz32Rw8DoA3lQA8yIAP6xwoj4H\/\/B4BJYAOjoAZqYIDWRn0J\nuIB1Z3fHQAGdgHeJQIEcxwwLQH5csIHEQARE4C9aRx49oAPw5ydyIHaANUPE\nwXwtmH\/6Vw5iKIb\/F4DaoAGisAIroIM7WG0MR3pDd3qoJwjVQAEUAAdvEGAG\nsHcUgITFgAtLmIFNiAtQeAInMAa+UGwiyAEW8QMc\/\/AkgKUNx7EPkLOCLOiC\nNiADIzCDY0iDm2cHLxCKbNiGPueDcVh02McJ\/GWHjfABxyUJdigEfUiB+pAL\ndVAHX1B+uPCERHAChSAw8QAOHMaIE6EF3MAKkjiJxlGJljgC+UcPm7iJnch8\nDJAHoRiKaqiDBRgK01d9LDB0QFiHdmiH1YACSDCE4ziLsscIdRCIGriLhfiL\naxAPOKAKtbARPFAFQKKMywg5XuiC9ACN0TiNOwAAAHCNL5CN2siN3QiHcYhq\nwCAD6WiHomAJEzmO4LcGueCOG4gLf2OIAjOPOHCPEEFT\/KiMzKgNLigDABmN\nnKgL02aQB3mNCkmKB+iNCv+IBjI2Y+O4ihcZi063DcywkReYi04Yj\/ewBmuA\nAyRYEbAAAVVwkv3oj9rwgizJks4okCMwCI+ACqgwCQaJkGq4hm3IjW8YakPn\nCWxmhzz5kxfJd3iwkUx4lL0ojw\/QlAnxlG4glQYCOStplS8YkJuoCwnwCIY5\nCYgZljRJlqTYg9WnbTq3lm3plrGojrVWixuJgRpIDB95AgLTCCRYkjeVAXw5\nlfqXiVa5ks64QSVlmF8JljO5mAtplj4IdJE5YzpHmenYcXCwAHKJi7rIi74Y\nD7oQms1xU71QmpQ4AOVwmvoHmAH5ABcwna3pmompmAnJmDzIcGp5m2upmxMp\ni+f\/Zg9AIJeCeJSG+ACHAH8OwWyzoJyUCIOnCYOAKQP4wATTeQElVZio8AiI\nCZtiSZbbuHAIUAXemZu5CZ4YyQ250KAXeJ6c2YsCYIUYwWyZUADK6QoEwAfO\nOZ8yoANSwAT4SZ37eZjXGZtjOZshoAFQ8HAHOo6TCZ5CgAfluYS4OIhPGA8C\n4AXBtxBP+WXvWZrZ4ClhYAkdmokzgAkhKqIjqp+GaaIyGaAL+XDOEAEueqC4\nGaNuKQTWAAQ1OpceCQktcAgcYFuHJQc+wJfhADFpsAPhcJpewAZKKgVL2qTV\n2ZUnKptqMApJ8ADVZqVYKpkKaodwEAflaYvAuYFE4HIe\/8CIEWGhchCkJ7kE\nJQQAHGoDZcYGckqnTGqnhWmiALqYS5AEdGCAVmqgBvqiMqagquANX3qe8cCo\njpqX1iQHsAALaWogx5FkEBMO7URCmjqnTJqfJQql2LkClpAEwNCGahABapmq\nqqqgjAAE3uCgTFgC6tEIZVoRzCYHckBpJ+kBJoQA+xcCqrOpdeqpT\/qf2JkF\nSQAPOdiGLoqq0QqeVOCqDUp+RMBh+7atDgELX+atPJCPKOkAJmQJ7fRH54oJ\nc7qk+amfn+qfsAkAKqB5SeAFo7CGwBCo3smWlMkMQPaqyAAJi2AaKTBpECB5\nUdFlKJk6qoMK\/McHVsSwdFqnxP9aUv3JrgRghhcbCCswqp0XmdAamTtJmXHg\nqjWaCmqCIwJwsg\/RrSvLA6R5HDIAAyJAAJ3mKQQAAwxwC4Akp8Iqog9bna+5\nA2V4g+kUgM\/HZlUwtB2rparwYzWKB\/nzAG3QtBVaq1HxA5+wl8cBA1iABTCg\nCyGgsK7Af1lrReiariTKn6ggAmTIfDfIAJuntt7pth2bjnAABHKbC74ADi13\nByfLrQG7sp\/AA8dBD4EruIILAy0ABboAA66ATMHKqcMKsZ\/aCNMouWrbu2vb\nthw7kdUgt3VgP41WsinwEPzwb7NgqzzwA3xrCMYBuKu7ujBwvTBAAOYEtrbr\nqQkwg5z\/GLmVa7GWy7EJmo7ccGB4gAxp8i3SMLoNEXnOywOf8AmwsA\/aUL3V\ni726QELJtLi3W1ICWQ7SGLm+67tCi6UeSwGb8GOFkC1L+74uAbAq+7z1Sw0F\nwACXcAmBy8H6O7sLxb22O52k4IwD2Yk0SL69a763KWOJgAQLACnFBgl267Qy\nV8H0+wnUgAEb3MMbrL\/a+1SaWrNMSgpYqZUEPIY1qMICyMJtCQSB4wv2czjw\nC3mla8E6nAzcEA4+jAU\/HLiJG8IAbMRW6ZLgq8S8e8BOPGM4cDtSDLqboQD4\neMV8m8VXkAV47MMeDMJP9SmLiw82oAOpicThm8IHXL6BSgEn\/4AHhbAsaRLH\nMSG\/e3vBjojHWRADeowFg9DHEMO9DmADDjAK1ZCaLknAhZzGaoyl3IALXHAC\nMry0cjwR8juwz0sN1OBs3HDJlpwFl8DLvMrJnqKpUADKIUoKD1DGpVzAZ3vI\nWKoIxNDKr0yysRy\/dKzDP3BTChADunzJlxAOygDMJkQANlAGmMCk+CDI0KiV\nBYzGh9zEOmcDRPCEjEwlI3IACtARkmzB1JBRs9AN3KDN2mzJZQDOJRQGNmAH\nDSuiyhCYL2jGKIzKCMxmdwCFRMDIb9xo07y8V1y\/14wXVxADIA3QWRDEBF0t\nBi0CAOwKgDkCmmjGpzy+anwPvbjIJ\/\/gyBitvLNswRmVVewQ0iL9yyVt0PVA\nAIsLBfVJytK4zuXQzknADIZoiIVABNEsx8vWvN\/6vJRmU6vw0T4tsyWtOvxn\nA+EABQCgpID8gqh5lQ6dxGR4yIrgi78o01MdyVY9sJ+QCd+ARlmVzT490F8N\nMTEQ1gwQDiGwPh260i2dzJ3Yu8eAO\/fw2BVwD408w7UAEv9mqyubQBe1Q\/98\nCCA9A38NMSLAf4JtAyFw2Gnd0Il9wmKotm0Q10o5j41svFQtc\/M7CwmU1\/ZU\nC559CLrwC6FdLSFA2sR9pB5anw4dvlUZDyE5j\/SINKBb2RRx2ZldHUxyFxwQ\nA70d3NUCBa7\/QtyljdrIvdZj6AFKGQ\/oTY84YA8PnCb3ON11PQv0dN0QgA1X\noAuH4Fvc7SkIwABcC97hfdiIvdrgSwnOrd72QAkGDsHSnRDD57wS0g4NcAVb\ncN1bkAKHcAh+vd95cL3+DeABPp+pjcybeAnojQMobg8JTgmqQAlSrAjSHb8q\nOwvT0QDocOMTQAJ6UARk4M+HANr77SnY6+Egrn\/tdKTjHY2LkOIqruCq8OR2\n8MYk6ScqSyiGQAI3fuNRsOVRMAEKcAjAHeT+cARD\/t8g3k5HLuJHLQMMYA\/r\nreAsbhv48QCUYD8NDnmSR+MF0At\/YARGoOXoEAW8QAscMARhHNwh\/1DmHm7m\nxZ3mxw2Y1rDicY4ft\/EAlp4tlS3LkndD3ODnfp7lW14EW7AHYu4pg9C6Zc5\/\njE7a+4fkad3iTy7nlW4KtC4N9hAAU47nR1IAwtAMno4Of77labQHrVDqYWC9\nis61qx7i83kIsU7plk7rppAI1G4K0UCSDp4JbgAdJNAMvv7pOL4YViAPpe4P\n+pvsy87qrT6ftQHtiUPr1K4M+9EC9nDnlOYDg+EDf+Dt3\/7n6EALi0EL+VDu\nD4DsqI69ql7kjo4F7r4IpiAN8T7vjdAIdmDv74DvPsAN\/O7tv14EiUECUQAC\npV4G+ovsqf7hAH6a1jDr8E7tLaAbE+8FMv\/\/3n6S79MwBDuw7xzv6e2gGBMQ\nBadQ6gSABQ5AAA4gAodg8kOe8GduCu8O8S7\/8jHfH5\/HDiWRDH6QA9hwK4PB\nDfbyBLRAAtPxDbaw5X0g5mlwCXzsMwgABUdw8Aif7ocg7fEu9VP\/eUPwCmDw\nAzPxA+TgBxgQ+BBgMpUjKNQR6FEwB6WuDJdw6AAQuMnO9KQNI3UP8x0DQHoP\nBmBABnuxEH4f+KAP+LitPNNRDFq+DCN\/CSQt3Psb+fyXBZU\/8ZevA5mv+Zqf\nAz\/AED+gBeQA+r4f+DkAAShTBKAu8kFOAOFQDQV97oqu6o0g8TFP+7Vv+5Ug\nC9+q+1PQ+7\/\/+1n\/DwFF4O\/osAFiDgB4DNT+UPDWC\/lljgV23zF5b\/vwXwny\njw3f+hE\/kP1TsP36\/wxNABBNeEVBp87fQYQJFS5k2NBOjGoEwvxKSOASFowZ\nscDgyHFIo0ZehrwCU9JkyUopK8nKlIkHP379+P2YMoUcBpw5deZ8RohQE6Cn\nGg4lOnRGDKRZsoS7pMPSA6YXNWLsKJLkSZOVwKhMGSTTrJf9ZNKcomXKTrQY\nevr02cSIvKJxi6aJkaVuXaZMs1ziO5UqPawnuXK9AWEW2Jhja9pMuzMd27YW\nLNga10fuZYUPkdZdqpTv575YbJQbkCHw1sEpb9wQMstwWLFkbfppjJPc\/wTI\nhHhJ5r0BBGbMRzfb7ez5MwwbpTMsx5pa9eob2CBM5yETpmzGtTE8hrybN29b\nc1oBn6trc9K7nhmUy6BcOUrn0KHLcr0FQvWYMxdnb3w7t\/fvwFMiFvKG0uw8\n4kRLYjkGG0RtMPlWc+GGdyCwbwtYrOsHu7K0a+K\/AEO04K0CF8InBvPOg2GE\nKpZTrsHSUotwwgnnmW4LHGGBKbb9bMqhsSly082CW0QMkDLLSvQHFQFiOESX\nLGzQpkUY22swA8Lko9EFLqfBEcdvMhRrwx610OLHtJ5Rc01ahHnCzTeFkXNO\nOfWQkwQ6NNFzTz2X0GQJQAMVdJEYsBhBAyrbK\/9tgBcbrCTCG7bkkstvvvwm\nzPzI7JEcNLXDCYICQhXVkAIMMdWQd0x1Y9VdiuHGA1hjhfWQQzyg9dZDYmBg\nyioSVfRKFwfYZ8ZIJ3XhGhe83OLSSwEZU78ea+pUO2wK8MFaUUMl9dReDOll\n1VXbuYIZWWOl1dZDLpGhV3YZXLTR9vZhUMJijUX2mmveYRZcQDLlsCZOp21s\nCx+uLTjbbE\/11ttv3diFkSHKRReGcthtN1hgrdxH2Awk5fJefK+ZZ9lvVvXW\n2cT+ZSwHgdHCpmCYDb4WYVNL7baXbsN9FdYYbKDA4otddBdYeffZx9iPjw35\nmmlKNtnUfmXSNNqAW9b\/6eWYY8YWYW0V7tYQhxWAwwege61y6OXkbdDoSUFe\nWuR3wP3akKhjUtlHlqklG+YqsjaY620VNgQDMcQQouwrX3zR6KKFZfttyKtw\n+utQnRUL2mjLYjnvtLDpu9e9\/ZYZ8FK3maLwwn8OmlF3lWNc7df3gfzteaZZ\n+NTKx5y6RxJ69\/333mvBwHOLQ\/fhiR2SV34HS47hmnAafJ9gh3AaDMcB7LE\/\nIoPY441dhOzDz94VN3DPNmoeM5drAyfK7lWH34baYetVCidBIT6C5UMhB4r2\nn3FheSANRVGCwhBmObtlbgqXyYYNyuYFAMQFCtPwQf3spxAraGBRR+Af91wX\n\/zsPoCIuCCAV13yAMsWo7zIOaJHFSHEZHZABdWK4X0JoIAENLIeDCXFA2rgX\nuwG8MC6kKGGoZuaDTEhtd\/vBTBoyYLYqeAEzFpihGCagEBqIQQJVGMAOEdLD\n2L0uHJdBAMIOhsTELHExwLnS\/i6zAQlIQItWxKIccejGL\/4wjPvw4kHSQApA\nBhKQUDCiEWE2C93dTSEW2EMjaWABhbgnA3g8SAj4cElK+kMJWoyjBK6YECtw\nUgKZ7N8ejdZHfzjgGgNY5SpnZsisJXFHikwICTLBskzUECFtxJ\/FFKKETmrx\nkwixQiclYAX+mfKUCpnBEZzpzHpkS2Yxm0ViMNcjhf+QABs5uKUuD9KoTOaP\nQb80picxaExk8lCZfIxLNuBhrWnurZpjoiVCbAkBbnrTH2pbTjgZVAVyGnOY\nBylmJ9P5xXWOUS6WEB3ZqgmTazLxMk40WntQub3lbIOc7OjkQP1RUI4e9CCl\nfJ3jjCbEogDAE6KrAiKlVs+4gJF7GUDlDLLnUWCyg6Ps8GgxdyrSVK5zH\/WI\noARjZjFEQhSmRCEFg9SGSqIoQadT7alOJcAOoJJUmeFA6VBIETqk+ssPKizK\nDorxwx9CdShSvapOqzpVoO7ApMocgAdcIb74HeSroEOqEn8w1mgVRR0KyEEw\nKqoctTZEquzggFsVooepskP\/DwqZAAfmakpGvc4HXSXF54CWVLthALASRYhB\nFpmDd4QxsQxRQmNd61HITnWyCVHC9MTnCsY9U7dH4AM8spGQvVrsiRB4Fg\/8\ncFxsJmQDHvUHLQyhWsy01rXs2MFj2ZGC6862KKRgHGY6K9zlEPdyP8AJcteo\n3ClsQCHq0AF0QdkN+HbjlxygL31hO13tMrW7lwkB0BiUoR3x4EfmrYlCNjAF\nCRAoIWmwQexQqQcyxHe+9eXAfVOQAg7k16v7jQsAHGi2Bv0gUzyQQ05Ga+Cy\n0MBEDsZgN8gQ4QnXt7oJ0QOGOZACDTeEu0aTCwC80EKhDcAHMDGHWATMsuMC\nFsVl\/9GnP0Jg0kw24MUv\/qUTOGDlCj8WETfGsVx2vI+UzsATIFZUaTIRk3QY\n+ZYlFq0Ce5QJHBXgdU+MRCSwEYlVBCHPQZhyn7vhhD9fWdAc2DKhKXxhRCc6\n0Yi4LOPcl6hGVUFqc4gJLGaxufKO1s2VkrOj63znOkciCKMedZ+n7ARUp1rQ\niLAyIlyNYURcONaInrWs9ci4JyJOaFYawDzP8Q+ZwAICLckbgd08i290eh9V\nCIadQw3qO5Oa1H1GNRlSjeorO2HLruZ2rLudAm+Dm9Gxcx\/GXmSIMbnjH5W2\nzy2RbOzM+cENBRAWs0N9b3zXWdp8pra1r61tbXdb4N\/2Nv8i5gzeIJd5Gjui\nwT+AzQ9YVGrYnNO0Agm27GBkvNnNzje+921qf\/+b1QEfuMDFPe5lk\/lspUG3\nWKbQCofLBBBuwNEs3C3aikcrB2TTeM81HgmOd3zf\/PZ3yFPNaqSXfODF0EDK\nE9e6liZmCvJwOLD7AQhU2efSbG6zm7VgiG1ofBc+\/\/nGgZ7vbYw67aVux4v\/\nfXSSK53by\/HVrzIwDZTBBANUrzpMeAAIWASeB4P\/AQ9+cHjEJx7xWgDE5nLQ\neMdHXvKbg\/zkMZ23H\/1oFRjYPOc9v3nQ58Aw0xn9LACvO7HQAOZVf\/jl0ii1\nHcXe9bPX3euftaPL5R71tIf97nsy7\/o0WlP2r4\/JOU7B+r5nqva7jz1EdZ97\n4qNe+bonfvCfVXvly1762beOOdLBd+Q7PCAAOw==\n"
  }
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "article": {
  "id": 134645308,
  "title": "My new Title",
  "created_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
  "content": "<p>Look, I can even update through a web service.<\/p>",
  "blog_id": 241253187,
  "author": "Your name",
  "user_id": null,
  "published_on": "2011-03-24T11:45:47Z",
  "modified_on": "2016-06-01T14:13:58Z",
  "summary": null,
  "template_layout": null,
  "tags": "Tags, Updated, Will Be",
  "image": {
   "created_on": "2016-06-01T14:13:58Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/articles\/fd43f2c8883f6e9b680e3295fd990d2c.gif?v=1464804838"
  }
 }
}

Ẩn bài viết đã được xuất bản bằng cách đổi giá trị thuộc tính published_on sang null

PUT /admin/blogs/#{id}/articles/#{id}.json
{
  "article": {
  "id": 134645308,
  "published_on": null
  }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
  "article": {
  "id": 134645308,
  "title": "get on the train now",
  "created_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
  "content": "<p>Do <em>you<\/em> have an <strong>IPod<\/strong> yet?<\/p>",
  "blog_id": 241253187,
  "author": "Dennis",
  "user_id": 799407056,
  "published_on": null,
  "modified_on": "2015-09-02T14:55:21Z",
  "summary": null,
  "template_layout": null,
  "tags": "Announcing",
  "image": null
  }
}

Cập nhật một bài viết của blog

PUT /admin/blogs/#{id}/articles/#{id}.json
{
  "article": {
  "id": 134645308,
  "content": "<p>Look, I can even update through a web service.<\/p>",
  "author": "Your name",
  "tags": "Tags, Will Be, Updated",
  "title": "My new Title",
  "published_on": "2011-03-24T11:45:47Z"
  }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
  "article": {
  "id": 134645308,
  "title": "My new Title",
  "created_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
  "content": "<p>Look, I can even update through a web service.<\/p>",
  "blog_id": 241253187,
  "author": "Your name",
  "user_id": null,
  "published_on": "2011-03-24T11:45:47Z",
  "modified_on": "2015-09-02T14:55:25Z",
  "summary": null,
  "template_layout": null,
  "tags": "Tags, Updated, Will Be",
  "image": null
  }
}

Hiển thị bài viết ẩn bằng cách thay giá trị thuộc tính published_on sang thời gian trong quá khứ

PUT /admin/blogs/#{id}/articles/#{id}.json
{
  "article": {
  "id": 134645308,
  "published_on": "2008-07-31T20:00:00Z"
  }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
  "article": {
  "id": 134645308,
  "title": "get on the train now",
  "created_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
  "content": "<p>Do <em>you<\/em> have an <strong>IPod<\/strong> yet?<\/p>",
  "blog_id": 241253187,
  "author": "Dennis",
  "user_id": 799407056,
  "published_on": "2015-09-02T14:55:26Z",
  "modified_on": "2015-09-02T14:55:26Z",
  "summary": null,
  "template_layout": null,
  "tags": "Announcing",
  "image": null
  }
}

Thêm metafield cho một bài viết

PUT /admin/blogs/#{id}/articles/#{id}.json
{
  "article": {
  "id": 134645308,
  "metafields": [
    {
    "key": "new",
    "value": "newvalue",
    "value_type": "string",
    "namespace": "global"
    }
  ]
  }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
  "article": {
  "id": 134645308,
  "title": "get on the train now",
  "created_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
  "content": "<p>Do <em>you<\/em> have an <strong>IPod<\/strong> yet?<\/p>",
  "blog_id": 241253187,
  "author": "Dennis",
  "user_id": 799407056,
  "published_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
  "modified_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
  "summary": null,
  "template_layout": null,
  "tags": "Announcing",
  "image": null
  }
}

Cập nhật một bài viết, xóa ảnh của bài viết

PUT /admin/blogs/#{id}/articles/#{id}.json
{
 "article": {
  "id": 134645308,
  "content": "<p>Look, I can even update through a web service.<\/p>",
  "author": "Your name",
  "tags": "Tags, Updated, Will Be",
  "title": "My new Title",
  "published_on": "2011-03-24T11:45:47Z",
  "image": "",
  "created_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
  "user_id": null,
  "modified_on": "2016-06-01T14:14:01Z",
  "summary": null,
  "template_layout": null
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "article": {
  "id": 134645308,
  "title": "My new Title",
  "created_on": "2008-07-31T20:00:00Z",
  "body_html": "<p>Look, I can even update through a web service.<\/p>",
  "blog_id": 241253187,
  "author": "Your name",
  "user_id": null,
  "published_on": "2011-03-24T11:45:47Z",
  "modified_on": "2016-06-01T14:14:01Z",
  "summary": null,
  "template_layout": null,
  "tags": "Tags, Updated, Will Be",
  "image": null
 }
}
GET/admin/articles/authors.json

Lấy ra danh sách tất cả các tác giả của các bài viết

Lấy ra danh sách tất cả các tác giả của các bài viết

GET /admin/articles/authors.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
  "authors": [
  "dennis",
  "John",
  "Rob"
  ]
}
DELETE/admin/blogs/241253187/articles/134645308.json

Xóa một bài viết của blog

Xóa một bài viết trên blog

DELETE /admin/blogs/#{id}/articles/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: