Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

ScriptTag

Tài nguyên ScriptTag đại diện cho các javascript sẽ được tải về trang. Điều này giúp cho việc thêm các hàm chức năng vào các trang trở nên dễ dàng mà không cần tác động gì vào các khung giao diện có sẵn.

Một ScriptTag có hai thuộc tính chính:

 • src: Đường link để tải script.
 • event: Sự kiện DOM trên trang để kích hoạt tải script. Hiện tại mới hỗ trợ sự kiện "onload".

Khi một app được gỡ ra khỏi Shop, tất cả ScriptTag được tạo cho app sẽ được tự động gỡ bỏ.

Chú ý

A ScriptTag sẽ chỉ xuất hiện nếu đường dẫn bắt đầu bằng "https://" để tránh lỗi SSL.

Bạn có thể làm gì với ScriptTag?

Sapo API cho phép bạn thực hiện các thao tác sau với tài nguyên ScriptTag. Các phiên bản chi tiết hơn của những thao tác này có thể có:

Các thuộc tính của ScriptTag

created_on
{ "created_on" : "2012-08-24T14:01:47Z" }

Thời gian ScriptTag được tạo. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.

event
{ "event" : "onload" }

Sự kiện DOM khi xảy ra sẽ kích hoạt tải script. Giá trị hợp lệ là "onload"

id
{ "id" : "596726825" }

Số duy nhất định danh ScriptTag.

src
{ "src" : "https://js-aplenty.com/foo.js" }

Xác định đường dẫn nguồn của ScriptTag.

modified_on
{ "modified_on" : "2012-08-24T14:01:47Z" }

Thời gian ScriptTag được cập nhật lần cuối. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.

Endpoints

GET/admin/script_tags.json
limit

Số lượng kết quả

(mặc định: 50) (tối đa: 250)
page

Trang

(mặc định: 1)
since_id

Giới hạn kết quả sau một ID xác định

created_on_min

Hiển thị các ScriptTag được tạo sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

created_on_max

Hiển thị các ScriptTag được tạo trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

modified_on_min

Hiển thị các ScriptTag được cập nhật lần cuối sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

modified_on_max

Hiển thị các ScriptTag được cập nhật lần cuối trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

src

Hiển thị các ScriptTag với đường dẫn nguồn xác định

fields

Danh sách các trường trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

Lấy danh sách các ScriptTag sau một ID xác định

GET /admin/script_tags.json?since_id=421379493
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "script_tags": [
  {
   "id": 596726825,
   "src": "http:\/\/js-aplenty.com\/foo.js",
   "event": "onload",
   "created_on": "2015-12-08T11:44:58Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:44:58Z"
  }
 ]
}

Lấy danh sách tất cả ScriptTag của Shop.

GET /admin/script_tags.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "script_tags": [
  {
   "id": 421379493,
   "src": "http:\/\/js-aplenty.com\/bar.js",
   "event": "onload",
   "created_on": "2015-12-08T11:44:58Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:44:58Z"
  },
  {
   "id": 596726825,
   "src": "http:\/\/js-aplenty.com\/foo.js",
   "event": "onload",
   "created_on": "2015-12-08T11:44:58Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:44:58Z"
  }
 ]
}

Lấy các ScriptTag với đường dẫn nguồn cụ thể

GET /admin/script_tags.json?src=http://js-aplenty.com/foo.js
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "script_tags": [
  {
   "id": 596726825,
   "src": "http:\/\/js-aplenty.com\/foo.js",
   "event": "onload",
   "created_on": "2015-12-08T11:44:58Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:44:58Z"
  }
 ]
}
GET/admin/script_tags/count.json
src

Tổng số ScriptTag với đường dẫn nguồn xác định

Lấy tổng số ScriptTag của Shop.

GET /admin/script_tags/count.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "count": 2
}
GET/admin/script_tags/596726825.json
fields

Danh sách các trường trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

Lấy một ScriptTag bằng ID.

GET /admin/script_tags/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "script_tag": {
  "id": 596726825,
  "src": "http:\/\/js-aplenty.com\/foo.js",
  "event": "onload",
  "created_on": "2015-12-08T11:44:58Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:44:58Z"
 }
}
POST/admin/script_tags.json

Cố gắng tạo một ScriptTag không có đường dẫn nguồn và sự kiện DOM sẽ trả về lỗi

POST /admin/script_tags.json
{
 "script_tag": {
  "body": "foobar"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
{
 "errors": {
  "src": [
   "can't be blank",
   "Source must be secure (HTTPS)"
  ],
  "event": [
   "can't be blank",
   "is not included in the list"
  ]
 }
}

Tạo mới một ScriptTag

POST /admin/script_tags.json
{
 "script_tag": {
  "event": "onload",
  "src": "https:\/\/djavaskripped.org\/fancy.js"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "script_tag": {
  "id": 764371937,
  "src": "https:\/\/djavaskripped.org\/fancy.js",
  "event": "onload",
  "created_on": "2015-12-08T11:45:20Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:45:20Z"
 }
}
PUT/admin/script_tags/596726825.json

Cập nhật đường dẫn nguồn của ScriptTag

PUT /admin/script_tags/#{id}.json
{
 "script_tag": {
  "id": 596726825,
  "src": "https:\/\/somewhere-else.com\/another.js"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "script_tag": {
  "id": 596726825,
  "src": "https:\/\/somewhere-else.com\/another.js",
  "event": "onload",
  "created_on": "2015-12-08T11:44:58Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:45:19Z"
 }
}
DELETE/admin/script_tags/596726825.json

Xóa một ScriptTag của Shop

DELETE /admin/script_tags/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: