Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Phương thức POST của Product Image

POST/admin/products/632910392/images.json

Tạo mới một Product Image

Tạo mới một Product Image và đính kèm vào Product Variant

POST /admin/products/#{id}/images.json

Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "image": {
  "id": 1003141240,
  "product_id": 632910392,
  "position": 3,
  "created_on": "2015-12-08T11:35:32Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:35:32Z",
  "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/rails_logo.gif?v=1449592532",
  "variant_ids": [
   457924702,
   808950810
  ]
 }
}

Tạo một Product Image với dữ liệu ảnh được mã hóa base64

POST /admin/products/#{id}/images.json

Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "image": {
  "id": 1003141241,
  "product_id": 632910392,
  "position": 3,
  "created_on": "2015-12-08T11:35:33Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:35:33Z",
  "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/rails_logo.gif?v=1449592533",
  "variant_ids": [
  ]
 }
}

Tạo mới một Product Image sử dụng đường dẫn ảnh

POST /admin/products/#{id}/images.json
{
 "image": {
  "src": "http:\/\/example.com\/rails_logo.gif"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "image": {
  "id": 1003141242,
  "product_id": 632910392,
  "position": 3,
  "created_on": "2015-12-08T11:35:33Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:35:33Z",
  "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/rails_logo.gif?v=1449592533",
  "variant_ids": [
  ]
 }
}

Tạo mới một Product Image và cho thành ảnh đại diện

POST /admin/products/#{id}/images.json

Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "image": {
  "id": 1003141243,
  "product_id": 632910392,
  "position": 1,
  "created_on": "2015-12-08T11:35:34Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:35:34Z",
  "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/rails_logo.gif?v=1449592534",
  "variant_ids": [
  ]
 }
}

Tạo mới một Product Image với metafield

POST /admin/products/#{id}/images.json

Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "image": {
  "id": 1003141245,
  "product_id": 632910392,
  "position": 1,
  "created_on": "2015-12-08T11:35:36Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:35:36Z",
  "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/rails_logo.gif?v=1449592536",
  "variant_ids": [
  ]
 }
}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: