Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Phương thức POST của Product

POST/admin/products.json

Tạo mới một Product

Tạo một Product với variant mặc định và ảnh sẽ được tải về bởi Sapo

POST /admin/products.json
{
 "product": {
  "name": "Burton Custom Freestlye 151",
  "content": "<strong>Good snowboard!<\/strong>",
  "vendor": "Burton",
  "product_type": "Snowboard",
  "images": [
   {
    "src": "http:\/\/example.com\/rails_logo.gif"
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "product": {
  "id": 1071559589,
  "name": "Burton Custom Freestlye 151",
  "content": "Good snowboard!<\/strong>",
  "vendor": "Burton",
  "product_type": "Snowboard",
  "created_on": "2015-12-08T11:42:18Z",
  "alias": "burton-custom-freestlye-151",
  "modified_on": "2015-12-08T11:42:18Z",
  "published_on": "2015-12-08T11:42:18Z",
  "template_layout": null,
  
  "tags": "",
  "variants": [
   {
    "id": 1070325044,
    "product_id": 1071559589,
    "title": "Default Title",
    "price": "0.00",
    "sku": "",
    "position": 1,
    "grams": 0,
    "inventory_policy": "deny",
    "compare_at_price": null,
    
    "inventory_management": null,
    "option1": "Default Title",
    "option2": null,
    "option3": null,
    "created_on": "2015-12-08T11:42:18Z",
    "modified_on": "2015-12-08T11:42:18Z",
    "requires_shipping": true,
    
    "barcode": null,
    "inventory_quantity": 1,
    
    "image_id": null,
    "weight": 0.0,
    "weight_unit": "kg"
   }
  ],
  "options": [
   {
    "id": 1022828626,
    "product_id": 1071559589,
    "name": "Title",
    "position": 1,
    "values": [
     "Default Title"
    ]
   }
  ],
  "images": [
   {
    "id": 1003141253,
    "product_id": 1071559589,
    "position": 1,
    "created_on": "2015-12-08T11:42:18Z",
    "modified_on": "2015-12-08T11:42:18Z",
    "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/rails_logo.gif?v=1449592938",
    "variant_ids": [
    ]
   }
  ],
  "image": {
   "id": 1003141253,
   "product_id": 1071559589,
   "position": 1,
   "created_on": "2015-12-08T11:42:18Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:42:18Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/rails_logo.gif?v=1449592938",
   "variant_ids": [
   ]
  }
 }
}

Tạo mới một sản phẩm với variant mặc định và ảnh được mã hóa base64

POST /admin/products.json
{
 "product": {
  "name": "Burton Custom Freestlye 151",
  "content": "<strong>Good snowboard!<\/strong>",
  "vendor": "Burton",
  "product_type": "Snowboard",
  "images": [
   {
    "base64": "R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==\n"
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả

Tạo mới một Product với variant mặc định

POST /admin/products.json
{
 "product": {
  "name": "Burton Custom Freestlye 151",
  "content": "<strong>Good snowboard!<\/strong>",
  "vendor": "Burton",
  "product_type": "Snowboard",
  "tags": "Barnes & Noble, John's Fav, \"Big Air\""
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "product": {
  "id": 1071559597,
  "name": "Burton Custom Freestlye 151",
  "content": "Good snowboard!<\/strong>",
  "vendor": "Burton",
  "product_type": "Snowboard",
  "created_on": "2015-12-08T11:42:33Z",
  "alias": "burton-custom-freestlye-151",
  "modified_on": "2015-12-08T11:42:34Z",
  "published_on": "2015-12-08T11:42:33Z",
  "template_layout": null,
  
  "tags": "\"Big Air\", Barnes & Noble, John's Fav",
  "variants": [
   {
    "id": 1070325051,
    "product_id": 1071559597,
    "title": "Default Title",
    "price": "0.00",
    "sku": "",
    "position": 1,
    "grams": 0,
    "inventory_policy": "deny",
    "compare_at_price": null,
    
    "inventory_management": null,
    "option1": "Default Title",
    "option2": null,
    "option3": null,
    "created_on": "2015-12-08T11:42:34Z",
    "modified_on": "2015-12-08T11:42:34Z",
    "requires_shipping": true,
    
    "barcode": null,
    "inventory_quantity": 1,
    
    "image_id": null,
    "weight": 0.0,
    "weight_unit": "kg"
   }
  ],
  "options": [
   {
    "id": 1022828642,
    "product_id": 1071559597,
    "name": "Title",
    "position": 1,
    "values": [
     "Default Title"
    ]
   }
  ],
  "images": [
  ],
  "image": null
 }
}

Tạo mới một Product với metafield

POST /admin/products.json
{
 "product": {
  "name": "Burton Custom Freestlye 151",
  "content": "<strong>Good snowboard!<\/strong>",
  "vendor": "Burton",
  "product_type": "Snowboard",
  "metafields": [
   {
    "key": "new",
    "value": "newvalue",
    "value_type": "string",
    "namespace": "global"
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "product": {
  "id": 1071559599,
  "name": "Burton Custom Freestlye 151",
  "content": "Good snowboard!<\/strong>",
  "vendor": "Burton",
  "product_type": "Snowboard",
  "created_on": "2015-12-08T11:42:37Z",
  "alias": "burton-custom-freestlye-151",
  "modified_on": "2015-12-08T11:42:36Z",
  "published_on": "2015-12-08T11:42:37Z",
  "template_layout": null,
  
  "tags": "",
  "variants": [
   {
    "id": 1070325054,
    "product_id": 1071559599,
    "title": "Default Title",
    "price": "0.00",
    "sku": "",
    "position": 1,
    "grams": 0,
    "inventory_policy": "deny",
    "compare_at_price": null,
    
    "inventory_management": null,
    "option1": "Default Title",
    "option2": null,
    "option3": null,
    "created_on": "2015-12-08T11:42:37Z",
    "modified_on": "2015-12-08T11:42:37Z",
    "requires_shipping": true,
    
    "barcode": null,
    "inventory_quantity": 1,
    
    "image_id": null,
    "weight": 0.0,
    "weight_unit": "kg"
   }
  ],
  "options": [
   {
    "id": 1022828645,
    "product_id": 1071559599,
    "name": "Title",
    "position": 1,
    "values": [
     "Default Title"
    ]
   }
  ],
  "images": [
  ],
  "image": null
 }
}

Tạo mới một Product nhiều variant có tồn kho

POST /admin/products.json
{
 "product": {
  "name": "Burton Custom Freestlye 151",
  "content": "Good snowboard!",
  "vendor": "Burton",
  "product_type": "Snowboard",
  "variants": [
   {
    "option1": "First",
    "price": "10.00",
    "sku": 123,
    "inventory_management":"bizweb",
    "inventory_quantity":10
   },
   {
    "option1": "Second",
    "price": "20.00",
    "sku": "123",
    "inventory_management":"bizweb",
    "inventory_quantity":10
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
  "product": {
    "id": 11359308,
    "name": "Burton Custom Freestlye 151",
    "alias": "burton-custom-freestlye-151-1",
    "vendor": "Burton",
    "product_type": "Snowboard",
    "meta_title": null,
    "meta_description": null,
    "summary": null,
    "published_on": null,
    "template_layout": null,
    "created_on": "2021-08-18T07:24:41Z",
    "modified_on": null,
    "content": "Good snowboard!",
    "tags": "",
    "images": [],
    "image": null,
    "variants": [
      {
        "id": 17549275,
        "barcode": null,
        "sku": "123",
        "price": 10.0000,
        "compare_at_price": null,
        "option1": "First",
        "option2": null,
        "option3": null,
        "taxable": false,
        "inventory_management": "bizweb",
        "inventory_policy": "deny",
        "inventory_quantity": 10,
        "requires_shipping": true,
        "weight": 0.0,
        "weight_unit": "kg",
        "image_id": null,
        "position": 1,
        "created_on": "2021-08-18T07:24:41Z",
        "modified_on": null,
        "title": "First",
        "grams": 0,
        "product_id": 11359308
      },
      {
        "id": 17549276,
        "barcode": null,
        "sku": "123",
        "price": 20.0000,
        "compare_at_price": null,
        "option1": "Second",
        "option2": null,
        "option3": null,
        "taxable": false,
        "inventory_management": "bizweb",
        "inventory_policy": "deny",
        "inventory_quantity": 10,
        "requires_shipping": true,
        "weight": 0.0,
        "weight_unit": "kg",
        "image_id": null,
        "position": 2,
        "created_on": "2021-08-18T07:24:41Z",
        "modified_on": null,
        "title": "Second",
        "grams": 0,
        "product_id": 11359308
      }
    ],
    "options": [
      {
        "id": 19381248,
        "name": "Title",
        "position": 1,
        "created_on": "2021-08-18T07:24:41Z",
        "modified_on": null,
        "values": [
          "First",
          "Second"
        ]
      }
    ]
  }
}

Cố gắng tạo một Product không có tên sẽ trả về kết quả lỗi

POST /admin/products.json
{
 "product": {
  "content": "A mystery!"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
{
 "errors": {
  "name": "may not be empty"
 }
}

Tạo mới một Product với nhiều Variant

POST /admin/products.json
{
 "product": {
  "name": "Burton Custom Freestlye 151",
  "content": "<strong>Good snowboard!<\/strong>",
  "vendor": "Burton",
  "product_type": "Snowboard",
  "variants": [
   {
    "option1": "First",
    "price": "10.00",
    "sku": 123
   },
   {
    "option1": "Second",
    "price": "20.00",
    "sku": "123"
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả

Tạo mới Product nhưng chưa xuất bản

POST /admin/products.json
{
 "product": {
  "name": "Burton Custom Freestlye 151",
  "content": "<strong>Good snowboard!<\/strong>",
  "vendor": "Burton",
  "product_type": "Snowboard",
  "published_on": null
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "product": {
  "id": 1071559601,
  "name": "Burton Custom Freestlye 151",
  "content": "Good snowboard!<\/strong>",
  "vendor": "Burton",
  "product_type": "Snowboard",
  "created_on": "2015-12-08T11:42:42Z",
  "alias": "burton-custom-freestlye-151",
  "modified_on": "2015-12-08T11:42:42Z",
  "published_on": null,
  "template_layout": null,
  
  "tags": "",
  "variants": [
   {
    "id": 1070325058,
    "product_id": 1071559601,
    "title": "Default Title",
    "price": "0.00",
    "sku": "",
    "position": 1,
    "grams": 0,
    "inventory_policy": "deny",
    "compare_at_price": null,
    
    "inventory_management": null,
    "option1": "Default Title",
    "option2": null,
    "option3": null,
    "created_on": "2015-12-08T11:42:42Z",
    "modified_on": "2015-12-08T11:42:42Z",
    "requires_shipping": true,
    
    "barcode": null,
    "inventory_quantity": 1,
    
    "image_id": null,
    "weight": 0.0,
    "weight_unit": "kg"
   }
  ],
  "options": [
   {
    "id": 1022828647,
    "product_id": 1071559601,
    "name": "Title",
    "position": 1,
    "values": [
     "Default Title"
    ]
   }
  ],
  "images": [
  ],
  "image": null
 }
}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: