Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Phương thức POST của Order phần 2

POST/admin/orders.json

Tạo mới một Order

order

Thêm vào với các thuộc tính được định nghĩa trước đó của Order , bạn có thể sử dụng thêm các cờ sau

 • send_webhooks - Xác định xem webhook của Order này có được bắn về hay không
 • send_receipt - Xác định email xác nhận đơn hàng có được gửi tới cho khách hàng hay không. Mặc định: false.
 • send_fulfillment_receipt - Xác định email xác nhận giao vận có được gửi tới khách hàng hay không. Mặc định: false.
 • inventory_behaviour - Xác nhận hành vi tương tác với kho hàng nào sẽ được sử dụng. Các giá trị hợp lệ:
  • bypass (mặc định): Không kiểm tra kho hàng.
  • decrement_ignoring_policy: Bỏ qua chính sách kho hàng của Product và cho phép mua Product kể cả hết hàng.
  • decrement_obeying_policy: Tuân theo chính sách kho hàng của Product.

Tạo một Order đơn giản, gửi hóa đơn Order và hóa đơn Fulfillment tới khách hàng

POST /admin/orders.json
{
 "order": {
  "email": "[email protected]",
  "send_receipt": true,
  "send_fulfillment_receipt": true,
  "line_items": [
   {
    "variant_id": 447654529,
    "quantity": 1
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "order": {
  "id": 1073459966,
  "email": "[email protected]",
  "closed_on": null,
  "created_on": "2015-12-08T11:40:58Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:40:58Z",
  "number": 2,
  "note": null,
  "token": "e797e139997e8645808f26f2b867a982",
  "gateway": "",
  "test": false,
  "total_price": "199.00",
  "subtotal_price": "199.00",
  "total_weight": 0,
  "total_tax": "0.00",
  "taxes_included": false,
  "currency": "USD",
  "financial_status": "paid",
  "confirmed": true,
  "total_discounts": "0.00",
  "total_line_items_price": "199.00",
  "cart_token": null,
  "buyer_accepts_marketing": false,
  "name": "#1002",
  "referring_site": null,
  "landing_site": null,
  "cancelled_on": null,
  "cancel_reason": null,
  "total_price_usd": "199.00",
  "checkout_token": null,
  "reference": null,
  "user_id": null,
  "location_id": null,
  "source_identifier": null,
  "source_url": null,
  "processed_on": "2015-12-08T11:40:58Z",
  "device_id": null,
  "browser_ip": null,
  "landing_site_ref": null,
  "order_number": 1002,
  "discount_codes": [
  ],
  "note_attributes": [
  ],
  "payment_gateway_names": [
  ],
  "processing_method": "",
  "checkout_id": null,
  "source_name": "755357713",
  "fulfillment_status": "fulfilled",
  "tax_lines": [
  ],
  "tags": "",
  "contact_email": "[email protected]",
  "line_items": [
   {
    "id": 1071823176,
    "variant_id": 447654529,
    "title": "IPod Touch 8GB",
    "quantity": 1,
    "price": "199.00",
    "grams": 200,
    "sku": "IPOD2009BLACK",
    "variant_title": "Black",
    "vendor": null,
    "fulfillment_service": "manual",
    "product_id": 921728736,
    "requires_shipping": true,
    "taxable": true,
    "gift_card": false,
    "name": "IPod Touch 8GB - Black",
    "variant_inventory_management": "bizweb",
    "properties": [
    ],
    "product_exists": true,
    "fulfillable_quantity": 0,
    "total_discount": "0.00",
    "fulfillment_status": "fulfilled",
    "tax_lines": [
    ]
   }
  ],
  "shipping_lines": [
  ],
  "fulfillments": [
   {
    "id": 1022782893,
    "order_id": 1073459966,
    "status": "success",
    "created_on": "2015-12-08T11:40:58Z",
    "service": "manual",
    "modified_on": "2015-12-08T11:40:58Z",
    "tracking_company": null,
    "tracking_number": null,
    "tracking_numbers": [
    ],
    "tracking_url": null,
    "tracking_urls": [
    ],
    "receipt": {},
    "line_items": [
     {
      "id": 1071823176,
      "variant_id": 447654529,
      "title": "IPod Touch 8GB",
      "quantity": 1,
      "price": "199.00",
      "grams": 200,
      "sku": "IPOD2009BLACK",
      "variant_title": "Black",
      "vendor": null,
      "fulfillment_service": "manual",
      "product_id": 921728736,
      "requires_shipping": true,
      "taxable": true,
      "gift_card": false,
      "name": "IPod Touch 8GB - Black",
      "variant_inventory_management": "bizweb",
      "properties": [
      ],
      "product_exists": true,
      "fulfillable_quantity": 0,
      "total_discount": "0.00",
      "fulfillment_status": "fulfilled",
      "tax_lines": [
      ]
     }
    ]
   }
  ],
  "refunds": [
  ],
  "customer": {
   "id": 1073339462,
   "email": "[email protected]",
   "accepts_marketing": false,
   "created_on": "2015-12-08T11:40:58Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:40:59Z",
   "first_name": null,
   "last_name": null,
   "orders_count": 1,
   "state": "disabled",
   "total_spent": "0.00",
   "last_order_id": 1073459966,
   "note": null,
   "verified_email": true,
   "multipass_identifier": null,
   "tax_exempt": false,
   "tags": "",
   "last_order_name": "#1002"
  }
 }
}

Tạo một Order mà không gửi email xác nhận Order và email xác nhận giao hàng

POST /admin/orders.json
{
 "order": {
  "email": "[email protected]",
  "line_items": [
   {
    "variant_id": 447654529,
    "quantity": 1
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "order": {
  "id": 1073459967,
  "email": "[email protected]",
  "closed_on": null,
  "created_on": "2015-12-08T11:41:00Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:41:00Z",
  "number": 2,
  "note": null,
  "token": "31a4b4a16f8e4bb5ea5c006d22c4275c",
  "gateway": "",
  "test": false,
  "total_price": "199.00",
  "subtotal_price": "199.00",
  "total_weight": 0,
  "total_tax": "0.00",
  "taxes_included": false,
  "currency": "USD",
  "financial_status": "paid",
  "confirmed": true,
  "total_discounts": "0.00",
  "total_line_items_price": "199.00",
  "cart_token": null,
  "buyer_accepts_marketing": false,
  "name": "#1002",
  "referring_site": null,
  "landing_site": null,
  "cancelled_on": null,
  "cancel_reason": null,
  "total_price_usd": "199.00",
  "checkout_token": null,
  "reference": null,
  "user_id": null,
  "location_id": null,
  "source_identifier": null,
  "source_url": null,
  "processed_on": "2015-12-08T11:41:00Z",
  "device_id": null,
  "browser_ip": null,
  "landing_site_ref": null,
  "order_number": 1002,
  "discount_codes": [
  ],
  "note_attributes": [
  ],
  "payment_gateway_names": [
  ],
  "processing_method": "",
  "checkout_id": null,
  "source_name": "755357713",
  "fulfillment_status": "fulfilled",
  "tax_lines": [
  ],
  "tags": "",
  "contact_email": "[email protected]",
  "line_items": [
   {
    "id": 1071823177,
    "variant_id": 447654529,
    "title": "IPod Touch 8GB",
    "quantity": 1,
    "price": "199.00",
    "grams": 200,
    "sku": "IPOD2009BLACK",
    "variant_title": "Black",
    "vendor": null,
    "fulfillment_service": "manual",
    "product_id": 921728736,
    "requires_shipping": true,
    "taxable": true,
    "gift_card": false,
    "name": "IPod Touch 8GB - Black",
    "variant_inventory_management": "bizweb",
    "properties": [
    ],
    "product_exists": true,
    "fulfillable_quantity": 0,
    "total_discount": "0.00",
    "fulfillment_status": "fulfilled",
    "tax_lines": [
    ]
   }
  ],
  "shipping_lines": [
  ],
  "fulfillments": [
   {
    "id": 1022782894,
    "order_id": 1073459967,
    "status": "success",
    "created_on": "2015-12-08T11:41:00Z",
    "service": "manual",
    "modified_on": "2015-12-08T11:41:00Z",
    "tracking_company": null,
    "tracking_number": null,
    "tracking_numbers": [
    ],
    "tracking_url": null,
    "tracking_urls": [
    ],
    "receipt": {},
    "line_items": [
     {
      "id": 1071823177,
      "variant_id": 447654529,
      "title": "IPod Touch 8GB",
      "quantity": 1,
      "price": "199.00",
      "grams": 200,
      "sku": "IPOD2009BLACK",
      "variant_title": "Black",
      "vendor": null,
      "fulfillment_service": "manual",
      "product_id": 921728736,
      "requires_shipping": true,
      "taxable": true,
      "gift_card": false,
      "name": "IPod Touch 8GB - Black",
      "variant_inventory_management": "bizweb",
      "properties": [
      ],
      "product_exists": true,
      "fulfillable_quantity": 0,
      "total_discount": "0.00",
      "fulfillment_status": "fulfilled",
      "tax_lines": [
      ]
     }
    ]
   }
  ],
  "refunds": [
  ],
  "customer": {
   "id": 1073339463,
   "email": "[email protected]",
   "accepts_marketing": false,
   "created_on": "2015-12-08T11:41:00Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:41:00Z",
   "first_name": null,
   "last_name": null,
   "orders_count": 1,
   "state": "disabled",
   "total_spent": "0.00",
   "last_order_id": 1073459967,
   "note": null,
   "verified_email": true,
   "multipass_identifier": null,
   "tax_exempt": false,
   "tags": "",
   "last_order_name": "#1002"
  }
 }
}

Tạo một Order có trạng thái thanh toán là pending với một khách hàng xác định

POST /admin/orders.json
{
 "order": {
  "line_items": [
   {
    "variant_id": 447654529,
    "quantity": 1
   }
  ],
  "customer": {
   "id": 207119551
  }
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "order": {
  "id": 1073459968,
  "email": "[email protected]",
  "closed_on": null,
  "created_on": "2015-12-08T11:41:00Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:41:00Z",
  "number": 2,
  "note": null,
  "token": "980803c487a961faa7fabf045f4ee83b",
  "gateway": "",
  "test": false,
  "total_price": "199.00",
  "subtotal_price": "199.00",
  "total_weight": 0,
  "total_tax": "0.00",
  "taxes_included": false,
  "currency": "USD",
  "financial_status": "pending",
  "confirmed": true,
  "total_discounts": "0.00",
  "total_line_items_price": "199.00",
  "cart_token": null,
  "buyer_accepts_marketing": false,
  "name": "#1002",
  "referring_site": null,
  "landing_site": null,
  "cancelled_on": null,
  "cancel_reason": null,
  "total_price_usd": "199.00",
  "checkout_token": null,
  "reference": null,
  "user_id": null,
  "location_id": null,
  "source_identifier": null,
  "source_url": null,
  "processed_on": "2015-12-08T11:41:00Z",
  "device_id": null,
  "browser_ip": null,
  "landing_site_ref": null,
  "order_number": 1002,
  "discount_codes": [
  ],
  "note_attributes": [
  ],
  "payment_gateway_names": [
  ],
  "processing_method": "",
  "checkout_id": null,
  "source_name": "755357713",
  "fulfillment_status": null,
  "tax_lines": [
  ],
  "tags": "",
  "contact_email": "[email protected]",
  "line_items": [
   {
    "id": 1071823178,
    "variant_id": 447654529,
    "title": "IPod Touch 8GB",
    "quantity": 1,
    "price": "199.00",
    "grams": 200,
    "sku": "IPOD2009BLACK",
    "variant_title": "Black",
    "vendor": null,
    "fulfillment_service": "manual",
    "product_id": 921728736,
    "requires_shipping": true,
    "taxable": true,
    "gift_card": false,
    "name": "IPod Touch 8GB - Black",
    "variant_inventory_management": "bizweb",
    "properties": [
    ],
    "product_exists": true,
    "fulfillable_quantity": 1,
    "total_discount": "0.00",
    "fulfillment_status": null,
    "tax_lines": [
    ]
   }
  ],
  "shipping_lines": [
  ],
  "fulfillments": [
  ],
  "refunds": [
  ],
  "customer": {
   "id": 207119551,
   "email": "[email protected]",
   "accepts_marketing": false,
   "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:41:01Z",
   "first_name": "Bob",
   "last_name": "Norman",
   "orders_count": 2,
   "state": "disabled",
   "total_spent": "41.94",
   "last_order_id": 1073459968,
   "note": null,
   "verified_email": true,
   "multipass_identifier": null,
   "tax_exempt": false,
   "tags": "",
   "last_order_name": "#1002",
   "default_address": {
    "id": 207119551,
    "first_name": null,
    "last_name": null,
    "company": null,
    "address1": "Chestnut Street 92",
    "address2": "",
    "city": "Louisville",
    "province": "Kentucky",
    "country": "United States",
    "zip": "40202",
    "phone": "555-625-1199",
    "name": "",
    "province_code": "KY",
    "country_code": "US",
    "country_name": "United States",
    "default": true
   }
  }
 }
}

Tạo một Order với Id của Product Variant.

POST /admin/orders.json
{
 "order": {
  "line_items": [
   {
    "variant_id": 447654529,
    "quantity": 1
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "order": {
  "id": 1073459969,
  "email": "",
  "closed_on": null,
  "created_on": "2015-12-08T11:41:03Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:41:03Z",
  "number": 2,
  "note": null,
  "token": "ddfa8b852e3afc7dd601448071938991",
  "gateway": "",
  "test": false,
  "total_price": "199.00",
  "subtotal_price": "199.00",
  "total_weight": 0,
  "total_tax": "0.00",
  "taxes_included": false,
  "currency": "USD",
  "financial_status": "paid",
  "confirmed": true,
  "total_discounts": "0.00",
  "total_line_items_price": "199.00",
  "cart_token": null,
  "buyer_accepts_marketing": false,
  "name": "#1002",
  "referring_site": null,
  "landing_site": null,
  "cancelled_on": null,
  "cancel_reason": null,
  "total_price_usd": "199.00",
  "checkout_token": null,
  "reference": null,
  "user_id": null,
  "location_id": null,
  "source_identifier": null,
  "source_url": null,
  "processed_on": "2015-12-08T11:41:03Z",
  "device_id": null,
  "browser_ip": null,
  "landing_site_ref": null,
  "order_number": 1002,
  "discount_codes": [
  ],
  "note_attributes": [
  ],
  "payment_gateway_names": [
  ],
  "processing_method": "",
  "checkout_id": null,
  "source_name": "755357713",
  "fulfillment_status": null,
  "tax_lines": [
  ],
  "tags": "",
  "contact_email": null,
  "line_items": [
   {
    "id": 1071823179,
    "variant_id": 447654529,
    "title": "IPod Touch 8GB",
    "quantity": 1,
    "price": "199.00",
    "grams": 200,
    "sku": "IPOD2009BLACK",
    "variant_title": "Black",
    "vendor": null,
    "fulfillment_service": "manual",
    "product_id": 921728736,
    "requires_shipping": true,
    "taxable": true,
    "gift_card": false,
    "name": "IPod Touch 8GB - Black",
    "variant_inventory_management": "bizweb",
    "properties": [
    ],
    "product_exists": true,
    "fulfillable_quantity": 1,
    "total_discount": "0.00",
    "fulfillment_status": null,
    "tax_lines": [
    ]
   }
  ],
  "shipping_lines": [
  ],
  "fulfillments": [
  ],
  "refunds": [
  ]
 }
}

Tạo một Order có sử dụng mã giảm giá.

POST /admin/orders.json
{
 "order": {
  "line_items": [
   {
    "variant_id": 447654529,
    "quantity": 1
   }
  ],
  "discount_codes": [
   {
    "amount": 10.00,
    "code": "DISCOUNT",
    "type": "fixed_amount"
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
  "order": {
   "id": 1073459969,
   "email": "",
   "closed_on": null,
   "created_on": "2015-12-08T11:41:03Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:41:03Z",
   "number": 2,
   "note": null,
   "token": "ddfa8b852e3afc7dd601448071938991",
   "gateway": "",
   "test": false,
   "total_price": "189.00",
   "subtotal_price": "189.00",
   "total_weight": 0,
   "total_tax": "0.00",
   "taxes_included": false,
   "currency": "USD",
   "financial_status": "paid",
   "confirmed": true,
   "total_discounts": "10.00",
   "total_line_items_price": "199.00",
   "cart_token": null,
   "buyer_accepts_marketing": false,
   "name": "#1002",
   "referring_site": null,
   "landing_site": null,
   "cancelled_on": null,
   "cancel_reason": null,
   "total_price_usd": "189.00",
   "checkout_token": null,
   "reference": null,
   "user_id": null,
   "location_id": null,
   "source_identifier": null,
   "source_url": null,
   "processed_on": "2015-12-08T11:41:03Z",
   "device_id": null,
   "browser_ip": null,
   "landing_site_ref": null,
   "order_number": 1002,
   "discount_codes": [
    {
     "code": "DISCOUNT",
     "amount": 10.00,
     "type": "fixed_amount",
     "custom": true
    }
   ],
   "note_attributes": [
   ],
   "payment_gateway_names": [
   ],
   "processing_method": "",
   "checkout_id": null,
   "source_name": "755357713",
   "fulfillment_status": null,
   "tax_lines": [
   ],
   "tags": "",
   "contact_email": null,
   "line_items": [
    {
     "id": 1071823179,
     "variant_id": 447654529,
     "title": "IPod Touch 8GB",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2009BLACK",
     "variant_title": "Black",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 921728736,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Touch 8GB - Black",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    }
   ],
   "shipping_lines": [
   ],
   "fulfillments": [
   ],
   "refunds": [
   ]
  }
 }

Tạo một Order được thanh toán một phần với một khách hàng mới và địa chỉ mới

POST /admin/orders.json
{
 "order": {
  "line_items": [
   {
    "variant_id": 447654529,
    "quantity": 1
   }
  ],
  "customer": {
   "phone": null,
   "email": "[email protected]"
  },
  "billing_address": {
   "first_name": "John",
   "last_name": "Smith",
   "address1": "123 Fake Street",
   "phone": "555-555-5555",
   "city": "Fakecity",
   "province": "Ontario",
   "country": "Canada",
   "zip": "K2P 1L4"
  },
  "shipping_address": {
   "first_name": "Jane",
   "last_name": "Smith",
   "address1": "123 Fake Street",
   "phone": "777-777-7777",
   "city": "Fakecity",
   "province": "Ontario",
   "country": "Canada",
   "zip": "K2P 1L4"
  },
  "email": "[email protected]",
  "transactions": [
   {
    "kind": "sale",
    "status": "success",
    "amount": 50.0
   }
  ]
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "order": {
  "id": 1073459970,
  "email": "[email protected]",
  "closed_on": null,
  "created_on": "2015-12-08T11:41:06Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:41:06Z",
  "number": 2,
  "note": null,
  "token": "fb8dc3ef9b8eb284f786316e2702bd89",
  "gateway": "",
  "test": false,
  "total_price": "199.00",
  "subtotal_price": "199.00",
  "total_weight": 0,
  "total_tax": "0.00",
  "taxes_included": false,
  "currency": "USD",
  "financial_status": "partially_paid",
  "confirmed": true,
  "total_discounts": "0.00",
  "total_line_items_price": "199.00",
  "cart_token": null,
  "buyer_accepts_marketing": false,
  "name": "#1002",
  "referring_site": null,
  "landing_site": null,
  "cancelled_on": null,
  "cancel_reason": null,
  "total_price_usd": "199.00",
  "checkout_token": null,
  "reference": null,
  "user_id": null,
  "location_id": null,
  "source_identifier": null,
  "source_url": null,
  "processed_on": "2015-12-08T11:41:06Z",
  "device_id": null,
  "browser_ip": null,
  "landing_site_ref": null,
  "order_number": 1002,
  "discount_codes": [
  ],
  "note_attributes": [
  ],
  "payment_gateway_names": [
   ""
  ],
  "processing_method": "",
  "checkout_id": null,
  "source_name": "755357713",
  "fulfillment_status": null,
  "tax_lines": [
  ],
  "tags": "",
  "contact_email": "[email protected]",
  "line_items": [
   {
    "id": 1071823180,
    "variant_id": 447654529,
    "title": "IPod Touch 8GB",
    "quantity": 1,
    "price": "199.00",
    "grams": 200,
    "sku": "IPOD2009BLACK",
    "variant_title": "Black",
    "vendor": null,
    "fulfillment_service": "manual",
    "product_id": 921728736,
    "requires_shipping": true,
    "taxable": true,
    "gift_card": false,
    "name": "IPod Touch 8GB - Black",
    "variant_inventory_management": "bizweb",
    "properties": [
    ],
    "product_exists": true,
    "fulfillable_quantity": 1,
    "total_discount": "0.00",
    "fulfillment_status": null,
    "tax_lines": [
    ]
   }
  ],
  "shipping_lines": [
  ],
  "billing_address": {
   "first_name": "John",
   "address1": "123 Fake Street",
   "phone": "555-555-5555",
   "city": "Fakecity",
   "zip": "K2P 1L4",
   "province": "Ontario",
   "country": "Canada",
   "last_name": "Smith",
   "address2": null,
   "company": null,
   "latitude": null,
   "longitude": null,
   "name": "John Smith",
   "country_code": "CA",
   "province_code": "ON"
  },
  "shipping_address": {
   "first_name": "Jane",
   "address1": "123 Fake Street",
   "phone": "777-777-7777",
   "city": "Fakecity",
   "zip": "K2P 1L4",
   "province": "Ontario",
   "country": "Canada",
   "last_name": "Smith",
   "address2": null,
   "company": null,
   "latitude": null,
   "longitude": null,
   "name": "Jane Smith",
   "country_code": "CA",
   "province_code": "ON"
  },
  "fulfillments": [
  ],
  "refunds": [
  ],
  "customer": {
   "id": 1073339464,
   "email": "[email protected]",
   "accepts_marketing": false,
   "created_on": "2015-12-08T11:41:06Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:41:06Z",
   "first_name": "John",
   "last_name": "Smith",
   "orders_count": 1,
   "state": "disabled",
   "total_spent": "0.00",
   "last_order_id": 1073459970,
   "note": null,
   "verified_email": true,
   "multipass_identifier": null,
   "tax_exempt": false,
   "tags": "",
   "last_order_name": "#1002",
   "default_address": {
    "id": 1053317304,
    "first_name": "Jane",
    "last_name": "Smith",
    "company": null,
    "address1": "123 Fake Street",
    "address2": null,
    "city": "Fakecity",
    "province": "Ontario",
    "country": "Canada",
    "zip": "K2P 1L4",
    "phone": "777-777-7777",
    "name": "Jane Smith",
    "province_code": "ON",
    "country_code": "CA",
    "country_name": "Canada",
    "default": true
   }
  }
 }
}

Tạo một Order với nhiều thông tin hơn

POST /admin/orders.json
{
 "order": {
  "line_items": [
   {
    "title": "Big Brown Bear Boots",
    "price": 74.99,
    "grams": "1300",
    "quantity": 3
   }
  ],
  "tax_lines": [
   {
    "price": 13.5,
    "rate": 0.06,
    "title": "State tax"
   }
  ],
  "transactions": [
   {
    "kind": "sale",
    "status": "success",
    "amount": 238.47
   }
  ],
  "total_tax": 13.5,
  "currency": "EUR"
 }
}
Xem kết quả
HTTP/1.1 201 Created
{
 "order": {
  "id": 1073459971,
  "email": "",
  "closed_on": null,
  "created_on": "2015-12-08T11:41:08Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:41:08Z",
  "number": 2,
  "note": null,
  "token": "53ffe4c6e40cb4a0b5af067de982d478",
  "gateway": "",
  "test": false,
  "total_price": "238.47",
  "subtotal_price": "224.97",
  "total_weight": 0,
  "total_tax": "13.50",
  "taxes_included": false,
  "currency": "EUR",
  "financial_status": "paid",
  "confirmed": true,
  "total_discounts": "0.00",
  "total_line_items_price": "224.97",
  "cart_token": null,
  "buyer_accepts_marketing": false,
  "name": "#1002",
  "referring_site": null,
  "landing_site": null,
  "cancelled_on": null,
  "cancel_reason": null,
  "total_price_usd": "340.54",
  "checkout_token": null,
  "reference": null,
  "user_id": null,
  "location_id": null,
  "source_identifier": null,
  "source_url": null,
  "processed_on": "2015-12-08T11:41:08Z",
  "device_id": null,
  "browser_ip": null,
  "landing_site_ref": null,
  "order_number": 1002,
  "discount_codes": [
  ],
  "note_attributes": [
  ],
  "payment_gateway_names": [
   ""
  ],
  "processing_method": "",
  "checkout_id": null,
  "source_name": "755357713",
  "fulfillment_status": null,
  "tax_lines": [
   {
    "title": "State tax",
    "price": "13.50",
    "rate": 0.06
   }
  ],
  "tags": "",
  "contact_email": null,
  "line_items": [
   {
    "id": 1071823181,
    "variant_id": null,
    "title": "Big Brown Bear Boots",
    "quantity": 3,
    "price": "74.99",
    "grams": 1300,
    "sku": null,
    "variant_title": null,
    "vendor": null,
    "fulfillment_service": "manual",
    "product_id": null,
    "requires_shipping": true,
    "taxable": true,
    "gift_card": false,
    "name": "Big Brown Bear Boots",
    "variant_inventory_management": null,
    "properties": [
    ],
    "product_exists": false,
    "fulfillable_quantity": 3,
    "total_discount": "0.00",
    "fulfillment_status": null,
    "tax_lines": [
    ]
   }
  ],
  "shipping_lines": [
  ],
  "fulfillments": [
  ],
  "refunds": [
  ]
 }
}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: