Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Phương thức GET của Product Image

GET/admin/products/632910392/images.json

Lấy tất cả Product Image

since_id

Giới hạn kết quả sau một ID xác định

fields

Danh sách các trường trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

Lấy tất cả Product Image của một Product có ID sau một ID xác định

GET /admin/products/#{id}/images.json?since_id=850703190
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "images": [
  {
   "id": 1003141244,
   "product_id": 632910392,
   "position": 3,
   "created_on": "2015-12-08T11:35:35Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:35:35Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/rails_logo.gif?v=1449592535",
   "variant_ids": [
   ]
  }
 ]
}

Lấy tất cả Product Image của một Product

GET /admin/products/#{id}/images.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "images": [
  {
   "id": 850703190,
   "product_id": 632910392,
   "position": 1,
   "created_on": "2015-12-08T11:33:54Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:33:54Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/ipod-nano.png?v=1449592434",
   "variant_ids": [
   ]
  },
  {
   "id": 562641783,
   "product_id": 632910392,
   "position": 2,
   "created_on": "2015-12-08T11:33:54Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:33:54Z",
   "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/ipod-nano-2.png?v=1449592434",
   "variant_ids": [
    808950810
   ]
  }
 ]
}


GET/admin/products/632910392/images/count.json

Lấy tổng số tất cả các Product Image

since_id

Giới hạn kết quả sau một ID xác định

Lấy tổng số Product Image

GET /admin/products/#{id}/images/count.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "count": 2
}

Lấy tổng số Product Image sau một ID xác định

GET /admin/products/#{id}/images/count.json?since_id=850703190
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "count": 0
}
GET/admin/products/632910392/images/850703190.json

Lấy một Product Image qua Id

fields

Danh sách các trường trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

Lấy ra Product Image

GET /admin/products/#{id}/images/#{id}.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "image": {
  "id": 850703190,
  "product_id": 632910392,
  "position": 1,
  "created_on": "2015-12-08T11:33:54Z",
  "modified_on": "2015-12-08T11:33:54Z",
  "src": "https:\/\/bizweb.dktcdn.net\/s\/files\/1\/0006\/9093\/3842\/products\/ipod-nano.png?v=1449592434",
  "variant_ids": [
  ]
 }
}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: