Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Phương thức GET của Order phần 1

GET/admin/orders.json

Lấy về danh sách Order

ids

Danh sách các Id của Order, cách nhau bởi dấu phẩy

limit

Số lượng kết quả

(mặc định: 50) (tối đa: 250)
page

Trang

(mặc định: 1)
since_id

Giới hạn kết quả trả về sau một ID xác định

created_on_min

Lấy các Order được tạo sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

created_on_max

Lấy các Order được tạo trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

modified_on_min

Lấy các Order được cập nhật lần cuối sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

modified_on_max

Lấy các Order được cập nhật lần cuối trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

processed_on_min

Lấy các Order được import sau ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

processed_on_max

Lấy các Order được import trước ngày này (định dạng: 2008-12-31 03:00)

status
 • open - Tất cả các Order đang hoạt động (mặc định)
 • closed - Các Order đã lưu trữ
 • cancelled - Các Order đã bị hủy
 • any - Tất cả Order
financial_status
 • authorized - Các Order có khoản tiền thanh toán đã được xác thực
 • pending - Các Order đang tạm dừng thanh toán
 • paid - Các Order đã được thanh toán
 • partially_paid - Các Order đã được thanh toán một phần
 • refunded - Các Order đã được hoàn trả
 • voided - Các Order mà việc thanh toán đang bị vô hiệu
 • partially_refunded - Các Order được hoàn trả một phần
 • any - Tất cả các Order.
 • unpaid - Các Order có trạng thái thanh toán là authorized hoặc partially_paid.
fulfillment_status
 • fulfilled - Các Order đã được giao hàng
 • partial - Các Order đã được giao hàng một phần
 • unfulfilled - Các Order chưa được giao hàng
 • any - Tất cả các Order. (mặc định)
fields

danh sách các trường trong kết quả trả về, cách nhau bởi dấu phẩy

Danh sách tất cả các Order, chỉ hiển thị một vài thuộc tính

GET /admin/orders.json?fields=created_on,id,name,total-price
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "orders": [
  {
   "id": 450789469,
   "created_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "total_price": "409.94",
   "name": "#1001"
  }
 ]
}

Danh sách tất cả Order sau một ID xác định

GET /admin/orders.json?since_id=123
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "orders": [
  {
   "id": 450789469,
   "email": "[email protected]",
   "closed_on": null,
   "created_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "modified_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "number": 1,
   "note": null,
   "token": "b1946ac92492d2347c6235b4d2611184",
   "gateway": "authorize_net",
   "test": false,
   "total_price": "409.94",
   "subtotal_price": "398.00",
   "total_weight": 0,
   "total_tax": "11.94",
   "taxes_included": false,
   "currency": "USD",
   "financial_status": "authorized",
   "confirmed": false,
   "total_discounts": "0.00",
   "total_line_items_price": "398.00",
   "cart_token": "68778783ad298f1c80c3bafcddeea02f",
   "buyer_accepts_marketing": false,
   "name": "#1001",
   "referring_site": "http:\/\/www.otherexample.com",
   "landing_site": "http:\/\/www.example.com?source=abc",
   "cancelled_on": null,
   "cancel_reason": null,
   "total_price_usd": "409.94",
   "checkout_token": null,
   "reference": "fhwdgads",
   "user_id": null,
   "location_id": null,
   "source_identifier": "fhwdgads",
   "source_url": null,
   "processed_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "device_id": null,
   "browser_ip": null,
   "landing_site_ref": "abc",
   "order_number": 1001,
   "discount_codes": [
    {
     "code": "TENOFF",
     "amount": "10.00",
     "type": "percentage"
    }
   ],
   "note_attributes": [
    {
     "name": "custom engraving",
     "value": "Happy Birthday"
    },
    {
     "name": "colour",
     "value": "green"
    }
   ],
   "payment_gateway_names": [
    "bogus"
   ],
   "processing_method": "direct",
   "checkout_id": 450789469,
   "source_name": "web",
   "fulfillment_status": null,
   "tax_lines": [
    {
     "title": "State Tax",
     "price": "11.94",
     "rate": 0.06
    }
   ],
   "tags": "",
   "contact_email": "[email protected]",
   "line_items": [
    {
     "id": 466157049,
     "variant_id": 39072856,
     "title": "IPod Nano - 8gb",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2008GREEN",
     "variant_title": "green",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 632910392,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Nano - 8gb - green",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
      {
       "name": "Custom Engraving Front",
       "value": "Happy Birthday"
      },
      {
       "name": "Custom Engraving Back",
       "value": "Merry Christmas"
      }
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    },
    {
     "id": 518995019,
     "variant_id": 49148385,
     "title": "IPod Nano - 8gb",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2008RED",
     "variant_title": "red",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 632910392,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Nano - 8gb - red",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    },
    {
     "id": 703073504,
     "variant_id": 457924702,
     "title": "IPod Nano - 8gb",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2008BLACK",
     "variant_title": "black",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 632910392,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Nano - 8gb - black",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    }
   ],
   "shipping_lines": [
    {
     "title": "Free Shipping",
     "price": "0.00",
     "code": "Free Shipping",
     "source": "bizweb",
     "phone": null,
     "tax_lines": [
     ]
    }
   ],
   "billing_address": {
    "first_name": "Bob",
    "address1": "Chestnut Street 92",
    "phone": "555-625-1199",
    "city": "Louisville",
    "zip": "40202",
    "province": "Kentucky",
    "country": "United States",
    "last_name": "Norman",
    "address2": "",
    "company": null,
    "latitude": 45.41634,
    "longitude": -75.6868,
    "name": "Bob Norman",
    "country_code": "US",
    "province_code": "KY"
   },
   "shipping_address": {
    "first_name": "Bob",
    "address1": "Chestnut Street 92",
    "phone": "555-625-1199",
    "city": "Louisville",
    "zip": "40202",
    "province": "Kentucky",
    "country": "United States",
    "last_name": "Norman",
    "address2": "",
    "company": null,
    "latitude": 45.41634,
    "longitude": -75.6868,
    "name": "Bob Norman",
    "country_code": "US",
    "province_code": "KY"
   },
   "fulfillments": [
    {
     "id": 255858046,
     "order_id": 450789469,
     "status": "failure",
     "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
     "service": "manual",
     "modified_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
     "tracking_company": null,
     "tracking_number": "1Z2345",
     "tracking_numbers": [
      "1Z2345"
     ],
     "tracking_url": "http:\/\/wwwapps.ups.com\/etracking\/tracking.cgi?InquiryNumber1=1Z2345&TypeOfInquiryNumber=T&AcceptUPSLicenseAgreement=yes&submit=Track",
     "tracking_urls": [
      "http:\/\/wwwapps.ups.com\/etracking\/tracking.cgi?InquiryNumber1=1Z2345&TypeOfInquiryNumber=T&AcceptUPSLicenseAgreement=yes&submit=Track"
     ],
     "receipt": {
      "testcase": true,
      "authorization": "123456"
     },
     "line_items": [
      {
       "id": 466157049,
       "variant_id": 39072856,
       "title": "IPod Nano - 8gb",
       "quantity": 1,
       "price": "199.00",
       "grams": 200,
       "sku": "IPOD2008GREEN",
       "variant_title": "green",
       "vendor": null,
       "fulfillment_service": "manual",
       "product_id": 632910392,
       "requires_shipping": true,
       "taxable": true,
       "gift_card": false,
       "name": "IPod Nano - 8gb - green",
       "variant_inventory_management": "bizweb",
       "properties": [
        {
         "name": "Custom Engraving Front",
         "value": "Happy Birthday"
        },
        {
         "name": "Custom Engraving Back",
         "value": "Merry Christmas"
        }
       ],
       "product_exists": true,
       "fulfillable_quantity": 1,
       "total_discount": "0.00",
       "fulfillment_status": null,
       "tax_lines": [
       ]
      }
     ]
    }
   ],
   "client_details": {
    "browser_ip": "0.0.0.0",
    "accept_language": null,
    "user_agent": null,
    "session_hash": null,
    "browser_width": null,
    "browser_height": null
   },
   "refunds": [
    {
     "id": 509562969,
     "order_id": 450789469,
     "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
     "note": "it broke during shipping",
     "restock": true,
     "user_id": 799407056,
     "refund_line_items": [
      {
       "id": 104689539,
       "quantity": 1,
       "line_item_id": 703073504,
       "line_item": {
        "id": 703073504,
        "variant_id": 457924702,
        "title": "IPod Nano - 8gb",
        "quantity": 1,
        "price": "199.00",
        "grams": 200,
        "sku": "IPOD2008BLACK",
        "variant_title": "black",
        "vendor": null,
        "fulfillment_service": "manual",
        "product_id": 632910392,
        "requires_shipping": true,
        "taxable": true,
        "gift_card": false,
        "name": "IPod Nano - 8gb - black",
        "variant_inventory_management": "bizweb",
        "properties": [
        ],
        "product_exists": true,
        "fulfillable_quantity": 1,
        "total_discount": "0.00",
        "fulfillment_status": null,
        "tax_lines": [
        ]
       }
      },
      {
       "id": 709875399,
       "quantity": 1,
       "line_item_id": 466157049,
       "line_item": {
        "id": 466157049,
        "variant_id": 39072856,
        "title": "IPod Nano - 8gb",
        "quantity": 1,
        "price": "199.00",
        "grams": 200,
        "sku": "IPOD2008GREEN",
        "variant_title": "green",
        "vendor": null,
        "fulfillment_service": "manual",
        "product_id": 632910392,
        "requires_shipping": true,
        "taxable": true,
        "gift_card": false,
        "name": "IPod Nano - 8gb - green",
        "variant_inventory_management": "bizweb",
        "properties": [
         {
          "name": "Custom Engraving Front",
          "value": "Happy Birthday"
         },
         {
          "name": "Custom Engraving Back",
          "value": "Merry Christmas"
         }
        ],
        "product_exists": true,
        "fulfillable_quantity": 1,
        "total_discount": "0.00",
        "fulfillment_status": null,
        "tax_lines": [
        ]
       }
      }
     ],
     "transactions": [
      {
       "id": 179259969,
       "order_id": 450789469,
       "amount": "209.00",
       "kind": "refund",
       "gateway": "bogus",
       "status": "success",
       "message": null,
       "created_on": "2005-08-05T12:59:12Z",
       "test": false,
       "authorization": "authorization-key",
       "currency": "USD",
       "location_id": null,
       "user_id": null,
       "parent_id": null,
       "device_id": null,
       "receipt": {},
       "error_code": null,
       "source_name": "web"
      }
     ],
     "order_adjustments": [
     ]
    }
   ],
   "payment_details": {
    "credit_card_bin": null,
    "avs_result_code": null,
    "cvv_result_code": null,
    "credit_card_number": "•••• •••• •••• 4242",
    "credit_card_company": "Visa"
   },
   "customer": {
    "id": 207119551,
    "email": "[email protected]",
    "accepts_marketing": false,
    "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
    "modified_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
    "first_name": "Bob",
    "last_name": "Norman",
    "orders_count": 1,
    "state": "disabled",
    "total_spent": "41.94",
    "last_order_id": 450789469,
    "note": null,
    "verified_email": true,
    "multipass_identifier": null,
    "tax_exempt": false,
    "tags": "",
    "last_order_name": "#1001",
    "default_address": {
     "id": 207119551,
     "first_name": null,
     "last_name": null,
     "company": null,
     "address1": "Chestnut Street 92",
     "address2": "",
     "city": "Louisville",
     "province": "Kentucky",
     "country": "United States",
     "zip": "40202",
     "phone": "555-625-1199",
     "name": "",
     "province_code": "KY",
     "country_code": "US",
     "country_name": "United States",
     "default": true
    }
   }
  }
 ]
}

Danh sách tất cả Order

GET /admin/orders.json
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "orders": [
  {
   "id": 450789469,
   "email": "[email protected]",
   "closed_on": null,
   "created_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "modified_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "number": 1,
   "note": null,
   "token": "b1946ac92492d2347c6235b4d2611184",
   "gateway": "authorize_net",
   "test": false,
   "total_price": "409.94",
   "subtotal_price": "398.00",
   "total_weight": 0,
   "total_tax": "11.94",
   "taxes_included": false,
   "currency": "USD",
   "financial_status": "authorized",
   "confirmed": false,
   "total_discounts": "0.00",
   "total_line_items_price": "398.00",
   "cart_token": "68778783ad298f1c80c3bafcddeea02f",
   "buyer_accepts_marketing": false,
   "name": "#1001",
   "referring_site": "http:\/\/www.otherexample.com",
   "landing_site": "http:\/\/www.example.com?source=abc",
   "cancelled_on": null,
   "cancel_reason": null,
   "total_price_usd": "409.94",
   "checkout_token": null,
   "reference": "fhwdgads",
   "user_id": null,
   "location_id": null,
   "source_identifier": "fhwdgads",
   "source_url": null,
   "processed_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "device_id": null,
   "browser_ip": null,
   "landing_site_ref": "abc",
   "order_number": 1001,
   "discount_codes": [
    {
     "code": "TENOFF",
     "amount": "10.00",
     "type": "percentage"
    }
   ],
   "note_attributes": [
    {
     "name": "custom engraving",
     "value": "Happy Birthday"
    },
    {
     "name": "colour",
     "value": "green"
    }
   ],
   "payment_gateway_names": [
    "bogus"
   ],
   "processing_method": "direct",
   "checkout_id": 450789469,
   "source_name": "web",
   "fulfillment_status": null,
   "tax_lines": [
    {
     "title": "State Tax",
     "price": "11.94",
     "rate": 0.06
    }
   ],
   "tags": "",
   "contact_email": "[email protected]",
   "line_items": [
    {
     "id": 466157049,
     "variant_id": 39072856,
     "title": "IPod Nano - 8gb",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2008GREEN",
     "variant_title": "green",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 632910392,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Nano - 8gb - green",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
      {
       "name": "Custom Engraving Front",
       "value": "Happy Birthday"
      },
      {
       "name": "Custom Engraving Back",
       "value": "Merry Christmas"
      }
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    },
    {
     "id": 518995019,
     "variant_id": 49148385,
     "title": "IPod Nano - 8gb",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2008RED",
     "variant_title": "red",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 632910392,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Nano - 8gb - red",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    },
    {
     "id": 703073504,
     "variant_id": 457924702,
     "title": "IPod Nano - 8gb",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2008BLACK",
     "variant_title": "black",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 632910392,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Nano - 8gb - black",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    }
   ],
   "shipping_lines": [
    {
     "title": "Free Shipping",
     "price": "0.00",
     "code": "Free Shipping",
     "source": "bizweb",
     "phone": null,
     "tax_lines": [
     ]
    }
   ],
   "billing_address": {
    "first_name": "Bob",
    "address1": "Chestnut Street 92",
    "phone": "555-625-1199",
    "city": "Louisville",
    "zip": "40202",
    "province": "Kentucky",
    "country": "United States",
    "last_name": "Norman",
    "address2": "",
    "company": null,
    "latitude": 45.41634,
    "longitude": -75.6868,
    "name": "Bob Norman",
    "country_code": "US",
    "province_code": "KY"
   },
   "shipping_address": {
    "first_name": "Bob",
    "address1": "Chestnut Street 92",
    "phone": "555-625-1199",
    "city": "Louisville",
    "zip": "40202",
    "province": "Kentucky",
    "country": "United States",
    "last_name": "Norman",
    "address2": "",
    "company": null,
    "latitude": 45.41634,
    "longitude": -75.6868,
    "name": "Bob Norman",
    "country_code": "US",
    "province_code": "KY"
   },
   "fulfillments": [
    {
     "id": 255858046,
     "order_id": 450789469,
     "status": "failure",
     "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
     "service": "manual",
     "modified_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
     "tracking_company": null,
     "tracking_number": "1Z2345",
     "tracking_numbers": [
      "1Z2345"
     ],
     "tracking_url": "http:\/\/wwwapps.ups.com\/etracking\/tracking.cgi?InquiryNumber1=1Z2345&TypeOfInquiryNumber=T&AcceptUPSLicenseAgreement=yes&submit=Track",
     "tracking_urls": [
      "http:\/\/wwwapps.ups.com\/etracking\/tracking.cgi?InquiryNumber1=1Z2345&TypeOfInquiryNumber=T&AcceptUPSLicenseAgreement=yes&submit=Track"
     ],
     "receipt": {
      "testcase": true,
      "authorization": "123456"
     },
     "line_items": [
      {
       "id": 466157049,
       "variant_id": 39072856,
       "title": "IPod Nano - 8gb",
       "quantity": 1,
       "price": "199.00",
       "grams": 200,
       "sku": "IPOD2008GREEN",
       "variant_title": "green",
       "vendor": null,
       "fulfillment_service": "manual",
       "product_id": 632910392,
       "requires_shipping": true,
       "taxable": true,
       "gift_card": false,
       "name": "IPod Nano - 8gb - green",
       "variant_inventory_management": "bizweb",
       "properties": [
        {
         "name": "Custom Engraving Front",
         "value": "Happy Birthday"
        },
        {
         "name": "Custom Engraving Back",
         "value": "Merry Christmas"
        }
       ],
       "product_exists": true,
       "fulfillable_quantity": 1,
       "total_discount": "0.00",
       "fulfillment_status": null,
       "tax_lines": [
       ]
      }
     ]
    }
   ],
   "client_details": {
    "browser_ip": "0.0.0.0",
    "accept_language": null,
    "user_agent": null,
    "session_hash": null,
    "browser_width": null,
    "browser_height": null
   },
   "refunds": [
    {
     "id": 509562969,
     "order_id": 450789469,
     "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
     "note": "it broke during shipping",
     "restock": true,
     "user_id": 799407056,
     "refund_line_items": [
      {
       "id": 104689539,
       "quantity": 1,
       "line_item_id": 703073504,
       "line_item": {
        "id": 703073504,
        "variant_id": 457924702,
        "title": "IPod Nano - 8gb",
        "quantity": 1,
        "price": "199.00",
        "grams": 200,
        "sku": "IPOD2008BLACK",
        "variant_title": "black",
        "vendor": null,
        "fulfillment_service": "manual",
        "product_id": 632910392,
        "requires_shipping": true,
        "taxable": true,
        "gift_card": false,
        "name": "IPod Nano - 8gb - black",
        "variant_inventory_management": "bizweb",
        "properties": [
        ],
        "product_exists": true,
        "fulfillable_quantity": 1,
        "total_discount": "0.00",
        "fulfillment_status": null,
        "tax_lines": [
        ]
       }
      },
      {
       "id": 709875399,
       "quantity": 1,
       "line_item_id": 466157049,
       "line_item": {
        "id": 466157049,
        "variant_id": 39072856,
        "title": "IPod Nano - 8gb",
        "quantity": 1,
        "price": "199.00",
        "grams": 200,
        "sku": "IPOD2008GREEN",
        "variant_title": "green",
        "vendor": null,
        "fulfillment_service": "manual",
        "product_id": 632910392,
        "requires_shipping": true,
        "taxable": true,
        "gift_card": false,
        "name": "IPod Nano - 8gb - green",
        "variant_inventory_management": "bizweb",
        "properties": [
         {
          "name": "Custom Engraving Front",
          "value": "Happy Birthday"
         },
         {
          "name": "Custom Engraving Back",
          "value": "Merry Christmas"
         }
        ],
        "product_exists": true,
        "fulfillable_quantity": 1,
        "total_discount": "0.00",
        "fulfillment_status": null,
        "tax_lines": [
        ]
       }
      }
     ],
     "transactions": [
      {
       "id": 179259969,
       "order_id": 450789469,
       "amount": "209.00",
       "kind": "refund",
       "gateway": "bogus",
       "status": "success",
       "message": null,
       "created_on": "2005-08-05T12:59:12Z",
       "test": false,
       "authorization": "authorization-key",
       "currency": "USD",
       "location_id": null,
       "user_id": null,
       "parent_id": null,
       "device_id": null,
       "receipt": {},
       "error_code": null,
       "source_name": "web"
      }
     ],
     "order_adjustments": [
     ]
    }
   ],
   "payment_details": {
    "credit_card_bin": null,
    "avs_result_code": null,
    "cvv_result_code": null,
    "credit_card_number": "•••• •••• •••• 4242",
    "credit_card_company": "Visa"
   },
   "customer": {
    "id": 207119551,
    "email": "[email protected]",
    "accepts_marketing": false,
    "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
    "modified_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
    "first_name": "Bob",
    "last_name": "Norman",
    "orders_count": 1,
    "state": "disabled",
    "total_spent": "41.94",
    "last_order_id": 450789469,
    "note": null,
    "verified_email": true,
    "multipass_identifier": null,
    "tax_exempt": false,
    "tags": "",
    "last_order_name": "#1001",
    "default_address": {
     "id": 207119551,
     "first_name": null,
     "last_name": null,
     "company": null,
     "address1": "Chestnut Street 92",
     "address2": "",
     "city": "Louisville",
     "province": "Kentucky",
     "country": "United States",
     "zip": "40202",
     "phone": "555-625-1199",
     "name": "",
     "province_code": "KY",
     "country_code": "US",
     "country_name": "United States",
     "default": true
    }
   }
  }
 ]
}

Danh sách các Order xác định

GET /admin/orders.json?ids=1073459972
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "orders": [
  {
   "id": 1073459972,
   "email": "",
   "closed_on": null,
   "created_on": "2015-12-08T11:41:08Z",
   "modified_on": "2015-12-08T11:41:08Z",
   "number": 2,
   "note": null,
   "token": "e5f519be371240b762eba8a2cd7fba38",
   "gateway": "",
   "test": false,
   "total_price": "199.00",
   "subtotal_price": "199.00",
   "total_weight": 0,
   "total_tax": "0.00",
   "taxes_included": false,
   "currency": "USD",
   "financial_status": "paid",
   "confirmed": true,
   "total_discounts": "0.00",
   "total_line_items_price": "199.00",
   "cart_token": null,
   "buyer_accepts_marketing": false,
   "name": "#1002",
   "referring_site": null,
   "landing_site": null,
   "cancelled_on": null,
   "cancel_reason": null,
   "total_price_usd": "199.00",
   "checkout_token": null,
   "reference": null,
   "user_id": null,
   "location_id": null,
   "source_identifier": null,
   "source_url": null,
   "processed_on": "2015-12-08T11:41:08Z",
   "device_id": null,
   "browser_ip": null,
   "landing_site_ref": null,
   "order_number": 1002,
   "discount_codes": [
   ],
   "note_attributes": [
   ],
   "payment_gateway_names": [
   ],
   "processing_method": "",
   "checkout_id": null,
   "source_name": "755357713",
   "fulfillment_status": null,
   "tax_lines": [
   ],
   "tags": "",
   "contact_email": null,
   "line_items": [
    {
     "id": 1071823182,
     "variant_id": 447654529,
     "title": "IPod Touch 8GB",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2009BLACK",
     "variant_title": "Black",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 921728736,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Touch 8GB - Black",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    }
   ],
   "shipping_lines": [
   ],
   "fulfillments": [
   ],
   "refunds": [
   ]
  }
 ]
}

Danh sách các Order có trạng thái thanh toán là authorized

GET /admin/orders.json?financial_status=authorized
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "orders": [
  {
   "id": 450789469,
   "email": "[email protected]",
   "closed_on": null,
   "created_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "modified_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "number": 1,
   "note": null,
   "token": "b1946ac92492d2347c6235b4d2611184",
   "gateway": "authorize_net",
   "test": false,
   "total_price": "409.94",
   "subtotal_price": "398.00",
   "total_weight": 0,
   "total_tax": "11.94",
   "taxes_included": false,
   "currency": "USD",
   "financial_status": "authorized",
   "confirmed": false,
   "total_discounts": "0.00",
   "total_line_items_price": "398.00",
   "cart_token": "68778783ad298f1c80c3bafcddeea02f",
   "buyer_accepts_marketing": false,
   "name": "#1001",
   "referring_site": "http:\/\/www.otherexample.com",
   "landing_site": "http:\/\/www.example.com?source=abc",
   "cancelled_on": null,
   "cancel_reason": null,
   "total_price_usd": "409.94",
   "checkout_token": null,
   "reference": "fhwdgads",
   "user_id": null,
   "location_id": null,
   "source_identifier": "fhwdgads",
   "source_url": null,
   "processed_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "device_id": null,
   "browser_ip": null,
   "landing_site_ref": "abc",
   "order_number": 1001,
   "discount_codes": [
    {
     "code": "TENOFF",
     "amount": "10.00",
     "type": "percentage"
    }
   ],
   "note_attributes": [
    {
     "name": "custom engraving",
     "value": "Happy Birthday"
    },
    {
     "name": "colour",
     "value": "green"
    }
   ],
   "payment_gateway_names": [
    "bogus"
   ],
   "processing_method": "direct",
   "checkout_id": 450789469,
   "source_name": "web",
   "fulfillment_status": null,
   "tax_lines": [
    {
     "title": "State Tax",
     "price": "11.94",
     "rate": 0.06
    }
   ],
   "tags": "",
   "contact_email": "[email protected]",
   "line_items": [
    {
     "id": 466157049,
     "variant_id": 39072856,
     "title": "IPod Nano - 8gb",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2008GREEN",
     "variant_title": "green",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 632910392,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Nano - 8gb - green",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
      {
       "name": "Custom Engraving Front",
       "value": "Happy Birthday"
      },
      {
       "name": "Custom Engraving Back",
       "value": "Merry Christmas"
      }
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    },
    {
     "id": 518995019,
     "variant_id": 49148385,
     "title": "IPod Nano - 8gb",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2008RED",
     "variant_title": "red",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 632910392,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Nano - 8gb - red",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    },
    {
     "id": 703073504,
     "variant_id": 457924702,
     "title": "IPod Nano - 8gb",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2008BLACK",
     "variant_title": "black",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 632910392,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Nano - 8gb - black",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    }
   ],
   "shipping_lines": [
    {
     "title": "Free Shipping",
     "price": "0.00",
     "code": "Free Shipping",
     "source": "bizweb",
     "phone": null,
     "tax_lines": [
     ]
    }
   ],
   "billing_address": {
    "first_name": "Bob",
    "address1": "Chestnut Street 92",
    "phone": "555-625-1199",
    "city": "Louisville",
    "zip": "40202",
    "province": "Kentucky",
    "country": "United States",
    "last_name": "Norman",
    "address2": "",
    "company": null,
    "latitude": 45.41634,
    "longitude": -75.6868,
    "name": "Bob Norman",
    "country_code": "US",
    "province_code": "KY"
   },
   "shipping_address": {
    "first_name": "Bob",
    "address1": "Chestnut Street 92",
    "phone": "555-625-1199",
    "city": "Louisville",
    "zip": "40202",
    "province": "Kentucky",
    "country": "United States",
    "last_name": "Norman",
    "address2": "",
    "company": null,
    "latitude": 45.41634,
    "longitude": -75.6868,
    "name": "Bob Norman",
    "country_code": "US",
    "province_code": "KY"
   },
   "fulfillments": [
    {
     "id": 255858046,
     "order_id": 450789469,
     "status": "failure",
     "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
     "service": "manual",
     "modified_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
     "tracking_company": null,
     "tracking_number": "1Z2345",
     "tracking_numbers": [
      "1Z2345"
     ],
     "tracking_url": "http:\/\/wwwapps.ups.com\/etracking\/tracking.cgi?InquiryNumber1=1Z2345&TypeOfInquiryNumber=T&AcceptUPSLicenseAgreement=yes&submit=Track",
     "tracking_urls": [
      "http:\/\/wwwapps.ups.com\/etracking\/tracking.cgi?InquiryNumber1=1Z2345&TypeOfInquiryNumber=T&AcceptUPSLicenseAgreement=yes&submit=Track"
     ],
     "receipt": {
      "testcase": true,
      "authorization": "123456"
     },
     "line_items": [
      {
       "id": 466157049,
       "variant_id": 39072856,
       "title": "IPod Nano - 8gb",
       "quantity": 1,
       "price": "199.00",
       "grams": 200,
       "sku": "IPOD2008GREEN",
       "variant_title": "green",
       "vendor": null,
       "fulfillment_service": "manual",
       "product_id": 632910392,
       "requires_shipping": true,
       "taxable": true,
       "gift_card": false,
       "name": "IPod Nano - 8gb - green",
       "variant_inventory_management": "bizweb",
       "properties": [
        {
         "name": "Custom Engraving Front",
         "value": "Happy Birthday"
        },
        {
         "name": "Custom Engraving Back",
         "value": "Merry Christmas"
        }
       ],
       "product_exists": true,
       "fulfillable_quantity": 1,
       "total_discount": "0.00",
       "fulfillment_status": null,
       "tax_lines": [
       ]
      }
     ]
    }
   ],
   "client_details": {
    "browser_ip": "0.0.0.0",
    "accept_language": null,
    "user_agent": null,
    "session_hash": null,
    "browser_width": null,
    "browser_height": null
   },
   "refunds": [
    {
     "id": 509562969,
     "order_id": 450789469,
     "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
     "note": "it broke during shipping",
     "restock": true,
     "user_id": 799407056,
     "refund_line_items": [
      {
       "id": 104689539,
       "quantity": 1,
       "line_item_id": 703073504,
       "line_item": {
        "id": 703073504,
        "variant_id": 457924702,
        "title": "IPod Nano - 8gb",
        "quantity": 1,
        "price": "199.00",
        "grams": 200,
        "sku": "IPOD2008BLACK",
        "variant_title": "black",
        "vendor": null,
        "fulfillment_service": "manual",
        "product_id": 632910392,
        "requires_shipping": true,
        "taxable": true,
        "gift_card": false,
        "name": "IPod Nano - 8gb - black",
        "variant_inventory_management": "bizweb",
        "properties": [
        ],
        "product_exists": true,
        "fulfillable_quantity": 1,
        "total_discount": "0.00",
        "fulfillment_status": null,
        "tax_lines": [
        ]
       }
      },
      {
       "id": 709875399,
       "quantity": 1,
       "line_item_id": 466157049,
       "line_item": {
        "id": 466157049,
        "variant_id": 39072856,
        "title": "IPod Nano - 8gb",
        "quantity": 1,
        "price": "199.00",
        "grams": 200,
        "sku": "IPOD2008GREEN",
        "variant_title": "green",
        "vendor": null,
        "fulfillment_service": "manual",
        "product_id": 632910392,
        "requires_shipping": true,
        "taxable": true,
        "gift_card": false,
        "name": "IPod Nano - 8gb - green",
        "variant_inventory_management": "bizweb",
        "properties": [
         {
          "name": "Custom Engraving Front",
          "value": "Happy Birthday"
         },
         {
          "name": "Custom Engraving Back",
          "value": "Merry Christmas"
         }
        ],
        "product_exists": true,
        "fulfillable_quantity": 1,
        "total_discount": "0.00",
        "fulfillment_status": null,
        "tax_lines": [
        ]
       }
      }
     ],
     "transactions": [
      {
       "id": 179259969,
       "order_id": 450789469,
       "amount": "209.00",
       "kind": "refund",
       "gateway": "bogus",
       "status": "success",
       "message": null,
       "created_on": "2005-08-05T12:59:12Z",
       "test": false,
       "authorization": "authorization-key",
       "currency": "USD",
       "location_id": null,
       "user_id": null,
       "parent_id": null,
       "device_id": null,
       "receipt": {},
       "error_code": null,
       "source_name": "web"
      }
     ],
     "order_adjustments": [
     ]
    }
   ],
   "payment_details": {
    "credit_card_bin": null,
    "avs_result_code": null,
    "cvv_result_code": null,
    "credit_card_number": "•••• •••• •••• 4242",
    "credit_card_company": "Visa"
   },
   "customer": {
    "id": 207119551,
    "email": "[email protected]",
    "accepts_marketing": false,
    "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
    "modified_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
    "first_name": "Bob",
    "last_name": "Norman",
    "orders_count": 1,
    "state": "disabled",
    "total_spent": "41.94",
    "last_order_id": 450789469,
    "note": null,
    "verified_email": true,
    "multipass_identifier": null,
    "tax_exempt": false,
    "tags": "",
    "last_order_name": "#1001",
    "default_address": {
     "id": 207119551,
     "first_name": null,
     "last_name": null,
     "company": null,
     "address1": "Chestnut Street 92",
     "address2": "",
     "city": "Louisville",
     "province": "Kentucky",
     "country": "United States",
     "zip": "40202",
     "phone": "555-625-1199",
     "name": "",
     "province_code": "KY",
     "country_code": "US",
     "country_name": "United States",
     "default": true
    }
   }
  }
 ]
}

Danh sách các order được cập nhật lần cuối sau ngày 2005-07-31 15:57:11

GET /admin/orders.json?modified_on_min=2005-07-31 15:57:11
Xem kết quả
HTTP/1.1 200 OK
{
 "orders": [
  {
   "id": 450789469,
   "email": "[email protected]",
   "closed_on": null,
   "created_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "modified_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "number": 1,
   "note": null,
   "token": "b1946ac92492d2347c6235b4d2611184",
   "gateway": "authorize_net",
   "test": false,
   "total_price": "409.94",
   "subtotal_price": "398.00",
   "total_weight": 0,
   "total_tax": "11.94",
   "taxes_included": false,
   "currency": "USD",
   "financial_status": "authorized",
   "confirmed": false,
   "total_discounts": "0.00",
   "total_line_items_price": "398.00",
   "cart_token": "68778783ad298f1c80c3bafcddeea02f",
   "buyer_accepts_marketing": false,
   "name": "#1001",
   "referring_site": "http:\/\/www.otherexample.com",
   "landing_site": "http:\/\/www.example.com?source=abc",
   "cancelled_on": null,
   "cancel_reason": null,
   "total_price_usd": "409.94",
   "checkout_token": null,
   "reference": "fhwdgads",
   "user_id": null,
   "location_id": null,
   "source_identifier": "fhwdgads",
   "source_url": null,
   "processed_on": "2008-01-10T11:00:00Z",
   "device_id": null,
   "browser_ip": null,
   "landing_site_ref": "abc",
   "order_number": 1001,
   "discount_codes": [
    {
     "code": "TENOFF",
     "amount": "10.00",
     "type": "percentage"
    }
   ],
   "note_attributes": [
    {
     "name": "custom engraving",
     "value": "Happy Birthday"
    },
    {
     "name": "colour",
     "value": "green"
    }
   ],
   "payment_gateway_names": [
    "bogus"
   ],
   "processing_method": "direct",
   "checkout_id": 450789469,
   "source_name": "web",
   "fulfillment_status": null,
   "tax_lines": [
    {
     "title": "State Tax",
     "price": "11.94",
     "rate": 0.06
    }
   ],
   "tags": "",
   "contact_email": "[email protected]",
   "line_items": [
    {
     "id": 466157049,
     "variant_id": 39072856,
     "title": "IPod Nano - 8gb",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2008GREEN",
     "variant_title": "green",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 632910392,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Nano - 8gb - green",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
      {
       "name": "Custom Engraving Front",
       "value": "Happy Birthday"
      },
      {
       "name": "Custom Engraving Back",
       "value": "Merry Christmas"
      }
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    },
    {
     "id": 518995019,
     "variant_id": 49148385,
     "title": "IPod Nano - 8gb",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2008RED",
     "variant_title": "red",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 632910392,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Nano - 8gb - red",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    },
    {
     "id": 703073504,
     "variant_id": 457924702,
     "title": "IPod Nano - 8gb",
     "quantity": 1,
     "price": "199.00",
     "grams": 200,
     "sku": "IPOD2008BLACK",
     "variant_title": "black",
     "vendor": null,
     "fulfillment_service": "manual",
     "product_id": 632910392,
     "requires_shipping": true,
     "taxable": true,
     "gift_card": false,
     "name": "IPod Nano - 8gb - black",
     "variant_inventory_management": "bizweb",
     "properties": [
     ],
     "product_exists": true,
     "fulfillable_quantity": 1,
     "total_discount": "0.00",
     "fulfillment_status": null,
     "tax_lines": [
     ]
    }
   ],
   "shipping_lines": [
    {
     "title": "Free Shipping",
     "price": "0.00",
     "code": "Free Shipping",
     "source": "bizweb",
     "phone": null,
     "tax_lines": [
     ]
    }
   ],
   "billing_address": {
    "first_name": "Bob",
    "address1": "Chestnut Street 92",
    "phone": "555-625-1199",
    "city": "Louisville",
    "zip": "40202",
    "province": "Kentucky",
    "country": "United States",
    "last_name": "Norman",
    "address2": "",
    "company": null,
    "latitude": 45.41634,
    "longitude": -75.6868,
    "name": "Bob Norman",
    "country_code": "US",
    "province_code": "KY"
   },
   "shipping_address": {
    "first_name": "Bob",
    "address1": "Chestnut Street 92",
    "phone": "555-625-1199",
    "city": "Louisville",
    "zip": "40202",
    "province": "Kentucky",
    "country": "United States",
    "last_name": "Norman",
    "address2": "",
    "company": null,
    "latitude": 45.41634,
    "longitude": -75.6868,
    "name": "Bob Norman",
    "country_code": "US",
    "province_code": "KY"
   },
   "fulfillments": [
    {
     "id": 255858046,
     "order_id": 450789469,
     "status": "failure",
     "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
     "service": "manual",
     "modified_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
     "tracking_company": null,
     "tracking_number": "1Z2345",
     "tracking_numbers": [
      "1Z2345"
     ],
     "tracking_url": "http:\/\/wwwapps.ups.com\/etracking\/tracking.cgi?InquiryNumber1=1Z2345&TypeOfInquiryNumber=T&AcceptUPSLicenseAgreement=yes&submit=Track",
     "tracking_urls": [
      "http:\/\/wwwapps.ups.com\/etracking\/tracking.cgi?InquiryNumber1=1Z2345&TypeOfInquiryNumber=T&AcceptUPSLicenseAgreement=yes&submit=Track"
     ],
     "receipt": {
      "testcase": true,
      "authorization": "123456"
     },
     "line_items": [
      {
       "id": 466157049,
       "variant_id": 39072856,
       "title": "IPod Nano - 8gb",
       "quantity": 1,
       "price": "199.00",
       "grams": 200,
       "sku": "IPOD2008GREEN",
       "variant_title": "green",
       "vendor": null,
       "fulfillment_service": "manual",
       "product_id": 632910392,
       "requires_shipping": true,
       "taxable": true,
       "gift_card": false,
       "name": "IPod Nano - 8gb - green",
       "variant_inventory_management": "bizweb",
       "properties": [
        {
         "name": "Custom Engraving Front",
         "value": "Happy Birthday"
        },
        {
         "name": "Custom Engraving Back",
         "value": "Merry Christmas"
        }
       ],
       "product_exists": true,
       "fulfillable_quantity": 1,
       "total_discount": "0.00",
       "fulfillment_status": null,
       "tax_lines": [
       ]
      }
     ]
    }
   ],
   "client_details": {
    "browser_ip": "0.0.0.0",
    "accept_language": null,
    "user_agent": null,
    "session_hash": null,
    "browser_width": null,
    "browser_height": null
   },
   "refunds": [
    {
     "id": 509562969,
     "order_id": 450789469,
     "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
     "note": "it broke during shipping",
     "restock": true,
     "user_id": 799407056,
     "refund_line_items": [
      {
       "id": 104689539,
       "quantity": 1,
       "line_item_id": 703073504,
       "line_item": {
        "id": 703073504,
        "variant_id": 457924702,
        "title": "IPod Nano - 8gb",
        "quantity": 1,
        "price": "199.00",
        "grams": 200,
        "sku": "IPOD2008BLACK",
        "variant_title": "black",
        "vendor": null,
        "fulfillment_service": "manual",
        "product_id": 632910392,
        "requires_shipping": true,
        "taxable": true,
        "gift_card": false,
        "name": "IPod Nano - 8gb - black",
        "variant_inventory_management": "bizweb",
        "properties": [
        ],
        "product_exists": true,
        "fulfillable_quantity": 1,
        "total_discount": "0.00",
        "fulfillment_status": null,
        "tax_lines": [
        ]
       }
      },
      {
       "id": 709875399,
       "quantity": 1,
       "line_item_id": 466157049,
       "line_item": {
        "id": 466157049,
        "variant_id": 39072856,
        "title": "IPod Nano - 8gb",
        "quantity": 1,
        "price": "199.00",
        "grams": 200,
        "sku": "IPOD2008GREEN",
        "variant_title": "green",
        "vendor": null,
        "fulfillment_service": "manual",
        "product_id": 632910392,
        "requires_shipping": true,
        "taxable": true,
        "gift_card": false,
        "name": "IPod Nano - 8gb - green",
        "variant_inventory_management": "bizweb",
        "properties": [
         {
          "name": "Custom Engraving Front",
          "value": "Happy Birthday"
         },
         {
          "name": "Custom Engraving Back",
          "value": "Merry Christmas"
         }
        ],
        "product_exists": true,
        "fulfillable_quantity": 1,
        "total_discount": "0.00",
        "fulfillment_status": null,
        "tax_lines": [
        ]
       }
      }
     ],
     "transactions": [
      {
       "id": 179259969,
       "order_id": 450789469,
       "amount": "209.00",
       "kind": "refund",
       "gateway": "bogus",
       "status": "success",
       "message": null,
       "created_on": "2005-08-05T12:59:12Z",
       "test": false,
       "authorization": "authorization-key",
       "currency": "USD",
       "location_id": null,
       "user_id": null,
       "parent_id": null,
       "device_id": null,
       "receipt": {},
       "error_code": null,
       "source_name": "web"
      }
     ],
     "order_adjustments": [
     ]
    }
   ],
   "payment_details": {
    "credit_card_bin": null,
    "avs_result_code": null,
    "cvv_result_code": null,
    "credit_card_number": "•••• •••• •••• 4242",
    "credit_card_company": "Visa"
   },
   "customer": {
    "id": 207119551,
    "email": "[email protected]",
    "accepts_marketing": false,
    "created_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
    "modified_on": "2015-12-08T11:40:19Z",
    "first_name": "Bob",
    "last_name": "Norman",
    "orders_count": 1,
    "state": "disabled",
    "total_spent": "41.94",
    "last_order_id": 450789469,
    "note": null,
    "verified_email": true,
    "multipass_identifier": null,
    "tax_exempt": false,
    "tags": "",
    "last_order_name": "#1001",
    "default_address": {
     "id": 207119551,
     "first_name": null,
     "last_name": null,
     "company": null,
     "address1": "Chestnut Street 92",
     "address2": "",
     "city": "Louisville",
     "province": "Kentucky",
     "country": "United States",
     "zip": "40202",
     "phone": "555-625-1199",
     "name": "",
     "province_code": "KY",
     "country_code": "US",
     "country_name": "United States",
     "default": true
    }
   }
  }
 ]
}

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: