Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Các thuộc tính của Product Image

created_on
{ "created_on" : "2012-03-13T16:09:58Z" }

Thời gian Product Image được tạo. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.

id
{ "id" : 850703190 }

Số duy nhất định danh Product Image.

position
{ "position" : 1 }

Thứ tự của Product Image trong danh sách. Product Image đầu tiên có position bằng 1 và là ảnh đại diện của sản phẩm.

product_id
{ "product_id" : 632910392 }

ID của Product tương ứng.

variant_ids
{ "variant_ids" : [808950810] }

Mảng Id của các Variant ứng với ảnh.

src
{ "src" : "https://bizweb.dktcdn.net/products/ipod-nano.png" }

Xác định đường dẫn của Product Image.

modified_on
{ "modified_on" : "2012-03-13T16:09:58Z" }

Thời gian Product Image được chỉnh sửa lần cuối. API trả về kết quả theo định dạng chuẩn ISO 8601.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: