Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Logic True - False trong Liquid

Thế nào là "true"?

Tất cả mọi giá trị trong Liquid đều là "true", ngoại trừ nullfalse.

Trong ví dụ sau, chữ "Sapo" không phải là kiểu boolean nhưng nó là đúng trong các điều kiện:

{% assign bw = 'Sapo' %}
{% if bw %}
Điều này sẽ luôn luôn đúng
{% endif %}

Một chuỗi luôn là đúng kể cả khi nó rỗng. rong ví dụ sau, sẽ cho ra kết quả một thẻ HTML rỗng nếu giá trị settings.homepage_heading là rỗng:

Ví dụ

{% if settings.homepage_heading %}
<h1>{{ settings.homepage_heading }}</h1>
{% endif %}

Kết quả

<h1></h1>

Để tránh điều này, bạn có thể kiểm tra xem chuỗi đó có trống (null), như sau:

{% unless settings.homepage_heading == null %}
            <h1>{{ settings.homepage_heading }}</h1>
{% endunless %}

Thế nào là "false"?

Trong Liquid, nullfalse là 2 giá trị duy nhất sai.

null là kết quả trả về khi đối tượng Liquid không có gì để trả về. Ví dụ, nếu danh sách sản phẩm không có ảnh đại diện, collection.image sẽ được đặt là null, vì nó là sai nên bạn có thể làm được điều sau

{% if collection.image %}
<!-- xuất ra ảnh đại diện của danh mục sản phẩm  -->
{% endif %}

Giá trịfalse được trả về trong rất nhiều thuộc tính của đối tượng trong Liquid, ví như với product.available.

Tóm tắt

Bảng sau tóm tắt lại các giá trị có thể đúng hoặc sai trong Liquid.

  Đúng Sai
true ×  
false   ×
null   ×
string ×  
empty string ×  
0 ×  
1 or 2 or 3.14 ×  
array ×  
empty array ×  
collection ×  
collection with no products ×  
page ×  

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: