Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Kiểu - Type

Đối tượng Liquid có thể trả về một trong số 6 kiểu sau: chuỗi (string), số (number), Boolean, Nil, mảng (array). Các biến Liquid có thể được định nghĩa bằng thẻ assign hoặc capture.

Chuỗi - String

Chuỗi được gán bằng cách cho giá trị của biến vào trong ngoặc đơn ('') hoặc ngoặc kép ("")

{% assign my_string = "Xin chào!" %}

Số - Number

Bao gốm số thực và số nguyên.

{% assign my_num = 25 %}

Booleans

Boolean có thể gán là đúng (TRUE) hoặc sai (FALSE). Không cần sự trích dẫn khi tuyên bố boolean.

{% assign foo = true %}
{% assign bar = false %}

Nil

Nil là một giá trị rỗng được trả về khi thực thi một đoạn mã Liquid mà không thể cho ra kết quả. Nó không phải là một chuỗi với các kí tự “nil”.

Nil được xem như là kết quả sai của các khối điều kiện {% if %} và các tags Liquid khác khi kiểm tra tính chính xác của một tuyên bố. Trong ví dụ sau đây nếu như không có một mã vận đơn(tracking number) được nhập vào khi giao hàng (fulfillment), câu lệnh `if` sẽ không thể trả về văn bản nằm trong nó.

{% if fulfillment.tracking_numbers %}
Đơn hàng có mã vận đơn
{% endif %}

Mọi thẻ hoặc các kết quả cho ra là nil sẽ không hiển thị ra màn hình bất cứ nội dung gì.

Ví dụ

Mã vận đơn: {{ fulfillment.tracking_numbers }}

Kết quả

Mã vận đơn:

Mảng - Array

Chứa một danh sách các biến của mọi kiểu dữ liệu.

Truy cập tất cả các đối tượng trong mảng

Để truy cập các đối tượng trong một mảng, bạn có thể liên kết các đối tượng bằng cách sử dụng thẻ for.

Ví dụ

<!-- if product.tags = "giảm giá", "quần áo", "đông xuân", "hàng hiệu"" -->
{% for tag in product.tags %}
    {{ tag }}
{% endfor %}

Kết quả

giảm giá quần áo đông xuân hàng hiệu

Truy cập một đối tượng của thể trong mảng

Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc vuông [] để truy cập đến đối tượng cụ thể trong mảng. Một mảng được bắt đầu từ ).

Ví dụ

<!-- if product.tags = "giảm giá", "quần áo", "đông xuân", "hàng hiệu" -->
{{ product.tags[0] }}
{{ product.tags[1] }}
{{ product.tags[2] }}
{{ product.tags[3] }}

Kết quả

giảm giá
quần áo
đông xuân
hàng hiệu

Khai báo mảng

Bạn không thể sử dụng cách gán mảng trong Liquid. Ví dụ khi sử dụng javascripts bạn có thể gán mảng như sau:

<script>
var hotsale = ["Adidas", "Nike", "Converse"];
</script>

Trong Liquid bạn sẽ phải sử dụng bộ lọc split để tách một chuỗi đơn thành một mảng các chuỗi con. 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: