Tổng đài hỗ trợ - 
1900 6750
( 7:00 - 22:00 )

Checklist SEO

 The criteria  Testcode  Desired results
Title Check code trong file theme.bwt {%if page_title == 'All'%}Tất cả sản phẩm{%else%}{{ page_title }}{%endif%} {% if current_tags %} tagged "{{ current_tags | join: ', ' }}"{% endif %}{% if current_page != 1 %} - Trang {{ current_page }}{% endif %}{% unless  page_title contains store.name %} {{ store.name }}{% endunless %}
Meta description Check code trong file theme.bwt

{% if page_description %}
<meta name="description" content="{{ page_description | escape }}">
{% endif %}

Meta Content Type Check code trong file theme.bwt <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
Meta Canonical Check code trong file theme.bwt <link rel="canonical" href="{{ canonical_url }}" 
Meta Revisit After Check code trong file theme.bwt <meta name='revisit-after' content='1 days' /> 
Language Check code trong file theme.bwt <html lang="vi"> 
Favicon Check code trong file theme.bwt <link rel="icon" href="{{ 'favicon.png' | asset_url }}" type="image/x-icon" /> 
Open Graph data Check code trong file theme.bwt 

{% include 'fb-open-graph-tags' %} => Truy cập folder Snippets, view file name "fb-open-graph-tags" Kiểm tra chứa các thẻ:

 - og: type

 - og: title

 - og: description

 - og: image

 - og: url

 - og: site_name

Copy right View frontend 
 • Với theme do Sapo thiết kế, code: "© Bản quyền thuộc về ABC Theme | Cung cấp bởi Sapo", với ABC Thêm = tên tài khoản, Sapo đặt link trỏ về http://sapo.vn.
 • Với theme do Sapo đi mua (code html): "Cung cấp bởi Sapo", đặt link trỏ về http://sapo.vn.
Robot.txt  Check tool  Passed 
Google Analytics  Check tool  Passed 
XML Sitemaps  Check tool  Passed 
Headings  Check tool 
 • Tiêu đề trang (page title) = H1
 • Mỗi layout chỉ có 1 thẻ H1
Image  Check tool 
 • Mọi thẻ img cần có alt tag
 • Với ảnh sản phẩm lấy thẻ alt="{{ product.name }}", với ảnh thumbnail list trong chi tiết sản phẩm lấy alt="{{ image.alt }}"
 • Ảnh banner, slide, logo alt tự động lấy theo tên website

 => Passed

Rich Snippets     Product 
 • itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
 • itemprop="url" content="link canonical">
 • itemprop="name" content="Tên sản phẩm"
 • itemprop="image" content="Hình Ảnh">
 • itemprop="sku" (Nếu có)
 • itemprop="brand" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization" (Nếu có)

>>>>>>>>>>>>> itemprop="name">{{ product.vendor }}</span> (Nếu có)

 • itemprop="model" (Nếu có)
 • itemscope itemtype="http://schema.org/Offer

itemprop="availability" href="https://schema.org/InStock" (Còn hàng)

itemprop="availability" href="https://schema.org/OutOfStock" (Hết hàng)

itemprop="availability" href="https://schema.org/PreOrder" (Đặt trước)

 • itemprop="price" content="(Giá sản phẩm tương ứng)"
 • itemprop="priceCurrency" content="{{ store.currency }}"

Tham khảo: https://developers.google.com/search/docs/data-types/product

Blog 
 • <html itemscope itemtype="http://schema.org/Blog">
 • <meta itemprop="name" content="Tiêu đề">
 • <meta itemprop="description" content="Mô tả">
Article 
 • itemscope itemtype="http://schema.org/Article"
 • itemprop="mainEntityOfPage" content="Link canonical"
 • itemprop="author" content="Tác giả"
 • itemprop="headline" content="Tiêu đề">
 • itemprop="description" content="Mô tả"
 • itemprop="image" src="image.png" alt="title"
 • itemprop="datePublished" content="Ngày post"
 • itemprop="dateModified" content="Ngày sửa / tạo"
 • itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"
Breadcrumbs 

<ul itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
<li>
<a itemprop="url" href="/" title="Trang chủ"><span itemprop="title">Trang chủ</span>
</a>
</li>
<li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
<a itemprop="url" href="/trang1" title="Trang 1"><span itemprop="title">Trang 1</span></a>
</li>
<li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
<a itemprop="url" href="/trang2" title="Trang 2"><span itemprop="title">Trang 2</span></a>
</li>
<li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
<a itemprop="url" href="/trang3" title="Trang 3"><span itemprop="title">Trang 3</span></a>
</li>
</ul>

Validate W3C    0 error 
Link broken    không

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích
Số lượt đánh giá hữu ích: