Tổng đài hỗ trợ miễn phí - 
1800 6750
( 8:00 - 22:00 )

Xuất nhập tồn trên App Sapo

Báo cáo xuất,nhập tồn sẽ tổng hợp chi tiết thông tin về sự thay đổi của số lượng sản phẩm như: Tồn đầu kỳ, cuối kỳ, lượng luân chuyển trong kỳ….giúp bạn đưa ra những định hướng về kho hàng chính xác và hiệu quả.

Để xem báo cáo xuất nhập tồn, bạn thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1: Bạn vào mục Thêm > Báo cáo > Báo cáo kho > Xuất nhập tồn

  • Bước 2: Bạn chọn Chi nhánh, khoảng thời gian muốn xem, loại sản phẩm, sản phẩm muốn xem rồi nhấn icon V để Xem báo cáo

Với giao diện báo cáo xuất, nhập tồn bạn có thể xem được những thông tin cần thiết như:

       -    Tồn kho đầu kỳ: Số lượng, giá trị tồn

       -    Nhập trong kỳ :

+   Số lượng nhập

+   Số lượng kiểm kê tăng

+   Số lượng nhập từ kho khác

+   Số lượng hàng trả lại

+   Số lượng hàng hủy giao

       -    Xuất trong kỳ:

+   Số lượng bán ra

+   Số lượng trả nhà cung cấp

+   Số lượng chuyển kho

+   Số lượng kiểm kê giảm

       -    Tồn kho cuối kỳ: Số lượng, Giá trị tồn

*Các thông số chi tiết trên báo cáo :

Số lượng tồn đầu kỳ

 

Số lượng tồn đầu kỳ = Số lượng tồn cuối kỳ của kỳ trước

Gía trị tồn đầu kỳ   Gía trị tồn đầu kỳ = Gía trị tồn cuối kỳ của kỳ giữa
Số lượng nhập trong kỳ Số lượng nhập Số lượng sản phẩm nhập thêm vào kho
  Số lượng kiểm kê tăng Số lượng sản phẩm tăng khi kiểm hàng hàng (số lượng tồn thực tế > số lượng tồn trong hệ thống)
  Số lượng nhận từ kho khác Số lượng sản phẩm trong phiếu chuyển hàng từ kho khác tới
  Số lượng hàng trả lại Số lượng sản phẩm do khách hàng trả hàng
Giá trị tăng   (Số lượng nhập * giá nhập)+(số lượng kiểm kê tăng*giá nhập)+(số lượng nhận từ kho khác*giá nhập)+(số lượng hàng trả lại * giá vốn hàng bán (giá nhập gần nhất tại thời điểm trả hàng))
Số lượng xuất trong kỳ Số lượng xuất Số lượng sản phẩm xuất ra khỏi kho
 

Số lượng trả nhà cung cấp

 

Số lượng sản phẩm trả nhà cung cấp
  Số lượng chuyển kho Số lượng sản phẩm khi chuyển hàng cho kho khác
  Số lượng chuyển kho Số lượng sản phẩm khi chuyển hàng cho kho khác
  Số lượng kiểm kê giảm Số lượng sản phẩm giảm khi kiểm hàng (số lượng tồn thực tế < số lượng tồn trong hệ thống)
Giá trị giảm   (Số lượng xuất * giá vốn hàng bán)+(số lượng kiểm kê giảm * giá vốn hàng bán)+(số lượng chuyển kho*giá vốn hàng bán)+(số lượng trả nhà cung cấp * giá nhập)
Số lượng tồn kho cuối kỳ   Số lượng tồn đầu kỳ + tổng số lượng nhập trong kỳ - tổng số lượng xuất trong kỳ
Giá trị tồn kho cuối kỳ   Giá trị tồn đầu kỳ + Giá trị tăng - Giá trị giảm

 


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích:

Một số câu hỏi thường gặp